logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR VIII/36/15 z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

UCHWA艁A NR VIII/36/15
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, zmiany: poz. 645, z 2014 r. poz. 379
i 1072) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂1.
W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, stanowi膮cym za艂膮cznik do uchwa艂y Nr XXXVIII/207/14 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 wrze艣nia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:
1) w 搂 3 w punkcie 14 艣rednik zast臋puje si臋 przecinkiem i dodaje si臋 wyrazy: "Pe艂nomocnik Starosty ds. Odnowy Wsi;";
2) w搂 3 uchyla si臋 pkt 15 i 16;
3) w 搂 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Wicestarosta bezpo艣rednio nadzoruje dzia艂alno艣膰 Pe艂nomocnika Starosty ds. Zdrowia i Pomocy Spo艂ecznej oraz Wydzia艂u Infrastruktury Technicznej i Komunikacji";
4) w 搂 33 punkt 21 otrzymuje brzmienie: "21) Pe艂nomocnik Starosty ds. Odnowy Wsi (symbol: P/OW);";
5) w 搂 33 punkt 22 otrzymuje brzmienie: "22) Administrator Bezpiecze艅stwa Informacji (symbol: ABI).";
6) w 搂 41 uchyla si臋 ust. 7;
7) po 搂 48 dodaje si臋 搂 48a w brzmieniu:
"搂 48a. Administrator Bezpiecze艅stwa Informacji zwany w skr贸cie "ABI". Do zada艅 ABI nale偶y nadz贸r nad realizacj膮 zada艅 na艂o偶onych na administratora danych w ustawie o ochronie danych osobowych, w tym w szczeg贸lno艣ci:
1) zapewnianie przestrzegania przepis贸w ustawy o ochronie danych osobowych, mi臋dzy innymi przez:
a) sprawdzanie zgodno艣ci przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisuj膮cej spos贸b przetwarzania danych,
c) zapewnianie zapoznania os贸b upowa偶nionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
2) przeciwdzia艂anie dost臋powi os贸b niepowo艂anych do systemu, w kt贸rym przetwarzane s膮 dane osobowe,
3) prowadzenie rejestru zbior贸w danych przetwarzanych przez administratora danych,
4) podejmowanie odpowiednich dzia艂a艅 w przypadku wykrycia narusze艅
w systemie zabezpiecze艅 lub podejrzenia naruszenia tego systemu,
5) nadz贸r nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszcze艅, w kt贸rych przetwarzane s膮 dane osobowe oraz nadz贸r nad przebywaj膮cymi w nich osobami,
6) nadz贸r nad naprawami, konserwacj膮 oraz likwidacj膮 urz膮dze艅 komputerowych, na kt贸rych zapisane s膮 dane osobowe,
7) nadz贸r nad zarz膮dzaniem has艂ami dost臋pu u偶ytkownik贸w do systemu informatycznego, nad systemami antywirusowymi i ich procedurami,
8) nadz贸r nad wykonywaniem kopii zapasowych, ich przechowywaniem oraz okresowym sprawdzaniem pod k膮tem ich dalszej przydatno艣ci,
9) nadz贸r nad obiegiem oraz przechowywaniem dokument贸w zawieraj膮cych dane osobowe,
10) nadz贸r nad prawid艂owo艣ci膮 archiwizacji oraz usuwania danych
osobowych,
11) monitorowanie funkcjonowania zabezpiecze艅 wdro偶onych w celu ochrony danych osobowych,
12) nadz贸r nad prowadzeniem wymaganej dokumentacji,
13) wdra偶anie szkole艅 z zakresu przepis贸w dotycz膮cych ochrony danych osobowych oraz stosowania 艣rodk贸w technicznych i organizacyjnych przy przetwarzaniu danych w systemach informatycznych.",
8) za艂膮cznik Nr 1 i Nr 2 do Regulaminu otrzymuje brzmienie zgodne
z za艂膮cznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwa艂y.

搂2.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂3.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

PRZEWODNICZ膭CY RADY
RYSZARD BERDZIKUZASADNIENIE


W organizacji pracy Starostwa zostan膮 uwzgl臋dnione sprawy zwi膮zane z wymogami prawnymi i dostosowaniem Regulaminu do istniej膮cych rozwi膮za艅. Rezygnuje si臋 mo偶liwo艣ci zatrudniania asystent贸w i doradc贸w Starosty. Rezygnuje si臋 z podleg艂o艣ci Zarz膮du Dr贸g Powiatowych pod Wydzia艂 Infrastruktury Technicznej i Komunikacji. Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach podlega艂 b臋dzie bezpo艣rednio pod Starost臋 Pyrzyckiego. Wprowadza si臋 stanowisko Pe艂nomocnika Starosty ds. Odnowy Wsi oraz Administratora Bezpiecze艅stwa Informacji. Zmienia si臋 za艂膮cznik Nr 1 i za艂膮cznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach w spos贸b wskazany w za艂膮czniku do niniejszej uchwa艂y. Za艂膮czniki obrazuj膮 wprowadzone nazwy, stanowiska i zale偶no艣膰 s艂u偶bow膮.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC44 KB POBIERZza艂膮cznik nr 101.04.2015 08:06250
.DOC37 KB POBIERZza艂膮cznik nr 201.04.2015 08:06238

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-04-01 08:05:30
Data ostatniej modyfikacji : 01.04.2015 08:19
Liczba wy艣wietle艅 : 746

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  01.04.2015 08:05poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 8133226