logo
logo
Informacje Og贸lne » statut powiatu
STATUT POWIATU PYRZYCKIEGO

tekst ujednolicony z dnia 12 grudnia 2014 r.

STATUT
POWIATU PYRZYCKIEGO
tekst ujednolicony z dnia 12 grudnia 2014 r.Rozdzia艂 1

Przepisy og贸lne

搂 1.

Powiat pyrzycki zwany dalej "powiatem", stanowi lokaln膮 wsp贸lnot臋 samorz膮dow膮 tworzon膮 przez mieszka艅c贸w powiatu oraz terytorium obejmuj膮ce:
1. miasta i gminy: Pyrzyce, Lipiany,
2. gminy: Przelewice, Kozielice, Bielice, Warnice.
Mapa Powiatu Pyrzyckiego stanowi za艂膮cznik Nr 1 do Statutu .

搂 2.

Siedzib膮 w艂adz powiatu jest miasto Pyrzyce.

搂 3.

1. Powiat ma osobowo艣膰 prawn膮.
2. Powiat wykonuje okre艣lone ustawami zadania publiczne w imieniu w艂asnym
i na w艂asn膮 odpowiedzialno艣膰.

搂 4.

Powiat posiada herb, flag臋 i sztandar Powiatu Pyrzyckiego oraz insygnia: 艂a艅cuch ozdobny Starosty Pyrzyckiego i lask臋 Przewodnicz膮cego Rady.

搂 5.

1. Do zakresu dzia艂ania powiatu nale偶y wykonywanie okre艣lonych ustawami zada艅 publicznych o charakterze ponadgminnym.
2. Do zakresu dzia艂ania powiatu, o kt贸rym mowa w ust. 1 nale偶y r贸wnie偶 wykonywanie zada艅 powiatowych s艂u偶b, inspekcji i stra偶y.
3. Powiat wykonuje tak偶e zadania z zakresu administracji rz膮dowej, je偶eli ustawy okre艣laj膮 te sprawy jako nale偶膮ce do zakresu dzia艂ania powiatu.

搂 6.

1. W celu wykonywania zada艅 powiat mo偶e tworzy膰 jednostki organizacyjne i zawiera膰 umowy z innymi podmiotami.
2. Powiat nie mo偶e prowadzi膰 dzia艂alno艣ci gospodarczej wykraczaj膮cej poza zadania o charakterze u偶yteczno艣ci publicznej.


Rozdzia艂 2

Organy powiatu

搂 7.

Organami powiatu s膮:
1. rada powiatu,
2. zarz膮d powiatu.

Rada powiatu

搂 8.

1. Rada powiatu jest organem stanowi膮cym i kontrolnym powiatu.
2. Kadencja rady trwa 4 lata, licz膮c od dnia wybor贸w.
3. Radni s膮 wybierani w wyborach bezpo艣rednich. Zasady i tryb przeprowadzenia wybor贸w do rady powiatu okre艣la ustawa.
4. W sk艂ad rady powiatu wchodzi 15 radnych.
5. Odwo艂anie rady powiatu przed up艂ywem kadencji nast臋puje w drodze referendum powiatowego na wniosek, co najmniej 10 % mieszka艅c贸w uprawnionych do g艂osowania. Referendum jest wa偶ne, je偶eli wzi臋艂o w nim udzia艂, nie mniej ni偶 3/5 liczby bior膮cych udzia艂 w wyborze rady.

搂 9.

Do wy艂膮cznej w艂a艣ciwo艣ci rady powiatu nale偶y:
1. stanowienie akt贸w prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2. wyb贸r i odwo艂anie zarz膮du oraz ustalenie wynagrodzenia jego przewodnicz膮cego, oraz ustalenie wynagrodzenia jego przewodnicz膮cego,
3. powo艂ywanie i odwo艂ywanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu,
4. stanowienie o kierunkach dzia艂ania zarz膮du powiatu oraz rozpatrywanie sprawozda艅 z dzia艂alno艣ci zarz膮du, w tym z dzia艂alno艣ci finansowej,
5. uchwalanie bud偶etu powiatu,
6. rozpatrywanie sprawozda艅 z wykonania bud偶etu oraz podejmowanie uchwa艂y w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla zarz膮du z tego tytu艂u,
7. podejmowanie uchwa艂 w sprawach wysoko艣ci podatk贸w i op艂at w granicach okre艣lonych ustawami,
8. podejmowanie uchwa艂 w sprawach maj膮tkowych powiatu dotycz膮cych:
a) zasad nabycia, zbycia i obci膮偶enia nieruchomo艣ci oraz ich wydzier偶awiania lub wynajmowania na okres d艂u偶szy ni偶 trzy lata, o ile przepisy ustaw nie stanowi膮 inaczej,
b) emitowania obligacji oraz okre艣lania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaci膮gania d艂ugoterminowych po偶yczek i kredyt贸w,
d) ustalania maksymalnej wysoko艣ci po偶yczek i kredyt贸w kr贸tkoterminowych zaci膮ganych przez zarz膮d oraz maksymalnej wysoko艣ci po偶yczek i por臋cze艅 udzielanych przez zarz膮d w roku bud偶etowym,
e) zobowi膮za艅 w zakresie podejmowania inwestycji i remont贸w o warto艣ci przekraczaj膮cej granic臋 ustalon膮 corocznie przez rad臋,
f) tworzenia i przyst臋powania do zwi膮zk贸w, stowarzysze艅, fundacji i sp贸艂dzielni oraz ich rozwi膮zywania lub wyst臋powania z nich,
g) tworzenia i przyst臋powania do sp贸艂ek, ich rozwi膮zywania i wyst臋powania z nich oraz okre艣lania zasad wnoszenia wk艂ad贸w, obejmowania i zbywania udzia艂贸w i akcji,
h) wsp贸艂dzia艂ania z innymi powiatami i z gminami, je偶eli zwi膮zane jest to z konieczno艣ci膮 wydzielenia maj膮tku,
i) tworzenia, przekszta艂cania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposa偶ania ich w maj膮tek,
9. okre艣lania wysoko艣ci sumy, do kt贸rej zarz膮d mo偶e samodzielnie zaci膮ga膰 zobowi膮zania,
10. podejmowanie uchwa艂 w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
10a. podejmowanie uchwa艂 w sprawie przyj臋cia zada艅 z zakresu administracji
rz膮dowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zada艅 publicznych,
o kt贸rych mowa w art. 5 ustawy o samorz膮dzie powiatowym,
10b. uchwalenie powiatowego programu zapobiegania przest臋pczo艣ci oraz
ochrony bezpiecze艅stwa obywateli i porz膮dku publicznego,
10c. uchwalanie powiatowego programu przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz
aktywizacji lokalnego rynku pracy,
10d. podejmowanie uchwa艂 w sprawie zasad udzielania stypendi贸w dla uczni贸w
i student贸w,
10e. podejmowanie uchwa艂 w sprawach wsp贸艂pracy ze spo艂eczno艣ciami
lokalnymi innych pa艅stw oraz przyst臋powania do mi臋dzynarodowych
zrzesze艅 spo艂eczno艣ci lokalnych,
10f. dokonywanie oceny stanu bezpiecze艅stwa przeciwpo偶arowego
i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,
11. podejmowanie uchwa艂 w innych sprawach zastrze偶onych ustawami do kompetencji rady powiatu.

搂 10.

1. Uchwa艂y rady powiatu s膮 podejmowane zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w w obecno艣ci, co najmniej po艂owy ustawowego sk艂adu rady w g艂osowaniu jawnym chyba, 偶e przepisy ustawowe stanowi膮 inaczej.
2. Odrzucenie w g艂osowaniu uchwa艂y o udzieleniu absolutorium jest r贸wnoznaczne z przyj臋ciem uchwa艂y o nieudzielaniu zarz膮dowi absolutorium.

搂 11.

1. Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodnicz膮cego i dw贸ch wiceprzewodnicz膮cych bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w w obecno艣ci, co najmniej po艂owy ustawowego sk艂adu rady, w g艂osowaniu tajnym.
2. Radny wchodz膮cy w sk艂ad zarz膮du powiatu nie mo偶e pe艂ni膰 funkcji, o kt贸rych mowa w ust. 1.
3. Wy艂膮cznym zadaniem przewodnicz膮cego jest organizowanie pracy rady powiatu oraz prowadzenie jej obrad. W przypadku nieobecno艣ci przewodnicz膮cego, jego zadania wykonuje upowa偶niony wiceprzewodnicz膮cy.
4. Odwo艂anie przewodnicz膮cego i wiceprzewodnicz膮cego rady powiatu nast臋puje na wniosek, co najmniej 1/4 ustawowego sk艂adu rady, w trybie okre艣lonym w ust. 1.
5. W przypadku rezygnacji przewodnicz膮cego lub wiceprzewodnicz膮cego, rada podejmuje uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia tej rezygnacji zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w, nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu jednego miesi膮ca od dnia z艂o偶enia rezygnacji.
6. Niepodj臋cie uchwa艂y, o kt贸rej mowa w ust. 5, w ci膮gu 1 miesi膮ca od dnia z艂o偶enia rezygnacji przez przewodnicz膮cego lub wiceprzewodnicz膮cego jest r贸wnoznaczne z przyj臋ciem rezygnacji przez rad臋 z up艂ywem ostatniego dnia miesi膮ca, w kt贸rym powinna by膰 podj臋ta uchwa艂a.
7. W przypadku odwo艂ania lub przyj臋cia rezygnacji przewodnicz膮cego
i wiceprzewodnicz膮cych oraz niewybrania w ich miejsce os贸b do pe艂nienia tych funkcji w terminie 30 dni od dnia przyj臋cia rezygnacji albo od dnia odwo艂ania, sesj臋 rady powiatu w celu wyboru przewodnicz膮cego, zwo艂uje wojewoda. Sesja zwo艂ywana jest na dzie艅 przypadaj膮cy w ci膮gu 7 dni po up艂ywie terminu,
o kt贸rym mowa w zdaniu pierwszym.
8. Sesj臋 rady powiatu, o kt贸rej mowa w ust. 7, do czasu wyboru przewodnicz膮cego prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, kt贸ry wyrazi艂 zgod臋 na prowadzenie sesji.

搂 12.

1. Rada powiatu obraduje na sesjach zwo艂ywanych przez przewodnicz膮cego rady w miar臋 potrzeby, co najmniej jednak raz na kwarta艂.
2. Na wniosek zarz膮du lub co najmniej 1/4 ustawowego sk艂adu rady przewodnicz膮cy obowi膮zany jest zwo艂a膰 sesj臋 na dzie艅 przypadaj膮cy w ci膮gu 7 dni od dnia z艂o偶enia wniosku.
3. (skre艣lony).
4. Pierwsz膮 sesj臋 nowo wybranej rady powiatu zwo艂uje komisarz wyborczy na dzie艅 przypadaj膮cy w ci膮gu 7 dni po og艂oszeniu zbiorczych wynik贸w do rad na obszarze kraju.
5. Pierwsz膮 sesj臋 nowo wybranej rady, do czasu wyboru przewodnicz膮cego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

搂 13.

1. Rada powiatu dzia艂a zgodnie z uchwalonym planem pracy.
2. W razie potrzeby, rada powiatu mo偶e dokonywa膰 zmian i uzupe艂nie艅 w planie pracy.

搂 14.

1. Zadaniem przewodnicz膮cego rady jest wy艂膮cznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodnicz膮cy mo偶e wyznaczy膰 do wykonywania swoich zada艅 wiceprzewodnicz膮cego. W przypadku nieobecno艣ci przewodnicz膮cego i niewyznaczenia wiceprzewodnicz膮cego zadania przewodnicz膮cego wykonuje wiceprzewodnicz膮cy najstarszy wiekiem.
2. O sesji zawiadamia si臋 wszystkich radnych, co najmniej na 7 dni przed terminem rozpocz臋cia obrad. Zawiadomienie powinno zawiera膰:
1) miejsce, dzie艅 i godzin臋 rozpocz臋cia sesji,
2) porz膮dek obrad.
3. Materia艂y na sesj臋, w szczeg贸lno艣ci projekty uchwa艂, dor臋cza si臋 na 7 dni przed rozpocz臋ciem sesji, z tym, 偶e materia艂y na sesje, kt贸rych przedmiotem jest uchwalenie bud偶etu powiatu oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud偶etu, dor臋cza si臋 radnym, co najmniej na 14 dni przed rozpocz臋ciem sesji.

搂 15.

1. Rada powiatu rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa艂 wszystkie sprawy nale偶膮ce do jej kompetencji okre艣lone w ustawie o samorz膮dzie powiatowym oraz w innych ustawach, a tak偶e w przepisach wydanych na podstawie ustaw.
2. Rada powiatu, w formie uchwa艂, wyra偶a opinie i zajmuje stanowisko w sprawach zwi膮zanych z realizacj膮 kompetencji stanowi膮cych i kontrolnych.

搂 16.

1. Przed ka偶d膮 sesj膮 przewodnicz膮cy rady powiatu ustala list臋 go艣ci zaproszonych na sesj臋 uwzgl臋dniaj膮c propozycje starosty.
2. W sesjach rady powiatu uczestnicz膮, z g艂osem doradczym, sekretarz i skarbnik powiatu.
3. Do udzia艂u w sesjach i komisjach rady powiatu mog膮 zosta膰 zobowi膮zani kierownicy powiatowych s艂u偶b, inspekcji i stra偶y oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu.
4. Zarz膮d powiatu jest obowi膮zany udzieli膰 wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obs艂udze sesji rady powiatu.

搂 17.

1. Sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji s膮 jawne.
2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji rady powiatu
i posiedzeniach jej komisji powinno zosta膰 podane do publicznej wiadomo艣ci poprzez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
3. Porz膮dek obrad sesji rady powiatu powinien zosta膰 wyczerpany na jednym posiedzeniu. Na wniosek przewodnicz膮cego rady lub radnego, rada powiatu mo偶e postanowi膰 o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
4. W protokole z obrad rady odnotowuje si臋 przerwanie obrad, o kt贸rym mowa w ust. 3, imiona i nazwiska nieobecnych radnych oraz radnych, kt贸rzy bez usprawiedliwienia opu艣cili obrady przed ich zako艅czeniem.

搂 18.

1. Rada powiatu rozpoczyna obrady w obecno艣ci, co najmniej po艂owy ustawowego sk艂adu rady.
2. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy si臋 poni偶ej po艂owy ustawowego sk艂adu rady, przewodnicz膮cy rady nie przerywa obrad, niemo偶liwe jest jednak w贸wczas podejmowanie uchwa艂.
3. Przewodnicz膮cy rady powiatu otwiera, prowadzi i zamyka sesje rady.
4. Otwarcie sesji rady powiatu nast臋puje wraz z trzykrotnym uderzeniem stopk膮 laski o pod艂og臋 i wypowiedzeniem formu艂y: "otwieram obrady sesji rady powiatu".
5. Po otwarciu sesji przewodnicz膮cy rady:
1) stwierdza na podstawie listy obecno艣ci prawomocno艣膰 obrad,
2) przedstawia porz膮dek obrad; z wnioskiem o uzupe艂nienie lub zmian臋 porz膮dku obrad mo偶e wyst膮pi膰 radny, komisja, klub radnych albo zarz膮d powiatu,
3) poddaje pod g艂osowanie wnioski, o kt贸rych mowa w pkt. 2, kt贸re uwzgl臋dniane s膮 bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 ustawowego sk艂adu rady.
6. Rada mo偶e uchwali膰 w trakcie obrad, na wniosek przewodnicz膮cego rady, komisji lub zarz膮du powiatu uzupe艂nienie lub zmian臋 porz膮dku obrad, wy艂膮cznie z wa偶nych powod贸w, w trybie okre艣lonym w ust. 5 pkt 3.
7. Porz膮dek obrad ka偶dej sesji powinien obejmowa膰 w szczeg贸lno艣ci:
1) przyj臋cie protoko艂u poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie starosty z wykonania uchwa艂y rady powiatu i z dzia艂alno艣ci zarz膮du w okresie od poprzedniej sesji,
3) rozpatrzenie projekt贸w uchwa艂 oraz podj臋cie uchwa艂,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) wnioski i o艣wiadczenia radnych.

搂 19.

1. Interpelacje i zapytania radnych kieruje si臋 odpowiednio do zarz膮du powiatu albo komisji rady, za po艣rednictwem przewodnicz膮cego rady.
2. Interpelacj臋 sk艂ada si臋 w sprawach zasadniczych dla powiatu.
3. Radni mog膮 sk艂ada膰 interpelacje na sesji lub w okresie mi臋dzy sesjami.
4. Odpowied藕 na interpelacj臋 jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie, w ci膮gu 14 dni od daty jej z艂o偶enia.

搂 20.

1. Zapytania sk艂ada si臋 w sprawach dotycz膮cych bie偶膮cych problem贸w powiatu, w szczeg贸lno艣ci w celu uzyskania informacji o okre艣lonym stanie faktycznym.
2. Do odpowiedzi na zapytania radnych stosuje si臋 przepisy 搂 19 ust. 3 i 4.

搂 21.

1. Przewodnicz膮cy rady powiatu prowadzi obrady zgodnie z porz膮dkiem obrad, otwieraj膮c i zamykaj膮c dyskusj臋 nad ka偶dym z punkt贸w.
2. Radny nie mo偶e zabiera膰 g艂osu bez zezwolenia przewodnicz膮cego rady.
3. Przewodnicz膮cy rady mo偶e zabiera膰 g艂os w ka偶dej chwili obrad.
4. Przewodnicz膮cy rady mo偶e udzieli膰 g艂osu osobom zaproszonym na sesj臋 rady oraz wyborcom obecnym na sesji.

搂 22.

1. Przewodnicz膮cy rady powiatu czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw艂aszcza w odniesieniu do wyst膮pie艅 radnych i innych os贸b uczestnicz膮cych w sesji.
2. Je偶eli tre艣膰 lub spos贸b wyst膮pienia albo zachowanie radnego zak艂贸ca porz膮dek obrad lub powag臋 sesji, przewodnicz膮cy rady, po zwr贸ceniu uwagi mo偶e odebra膰 mu g艂os. Fakt ten odnotowuje si臋 w protokole sesji.
3. Przepis ust. 2 stosuje si臋 odpowiednio do os贸b uczestnicz膮cych w sesji rady.
4. Przewodnicz膮cy rady, po uprzednim zwr贸ceniu uwagi, mo偶e nakaza膰 opuszczenie sali obrad rady osobom b臋d膮cym publiczno艣ci膮, kt贸re swoim zachowaniem zak艂贸caj膮 porz膮dek obrad lub naruszaj膮 powag臋 sesji.

搂 23.

1. Przewodnicz膮cy rady powiatu udziela g艂osu w kolejno艣ci zg艂osze艅.
2. Przewodnicz膮cy rady powiatu udziela g艂osu poza kolejno艣ci膮 w sprawie wniosk贸w o charakterze formalnym, w szczeg贸lno艣ci dotycz膮cych:
1) sprawdzenia quorum,
2) zmiany porz膮dku obrad,
3) ograniczenia czasu wyst膮pie艅 m贸wc贸w,
4) zako艅czenia wyst膮pie艅,
5) zako艅czenia dyskusji i podj臋cie uchwa艂y,
6) zarz膮dzenia przerwy,
7) odes艂ania projektu uchwa艂y do komisji,
8) przeliczenia g艂os贸w,
9) przestrzegania regulaminu obrad.

搂 24.

1. Przewodnicz膮cy rady zamyka dyskusj臋 po wyczerpaniu listy m贸wc贸w. W razie potrzeby, przewodnicz膮cy mo偶e zarz膮dzi膰 przerw臋 w celu umo偶liwienia w艂a艣ciwej komisji lub zarz膮dowi powiatu, zaj臋cia stanowiska wobec zg艂oszonych wniosk贸w albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwa艂y lub innym dokumencie.
2. Po zamkni臋ciu dyskusji przewodnicz膮cy rady rozpoczyna procedur臋 g艂osowania. Przed zarz膮dzeniem g艂osowania mo偶na zabra膰 g艂os tylko w celu zg艂oszenia i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz膮dku g艂osowania.
3. Pod g艂osowanie w pierwszej kolejno艣ci poddaje si臋 wniosek najdalej id膮cy,
a podj臋cie uchwa艂y zgodnej z tym wnioskiem eliminuje potrzeb臋 g艂osowania nad dalszymi wnioskami. W przypadku trudno艣ci wy艂onienia wniosku najdalej id膮cego, przewodnicz膮cy zarz膮dza g艂osowanie w kolejno艣ci zg艂aszania wniosk贸w.
4. W g艂osowaniu nad wnioskami alternatywnymi przyj臋cie uchwa艂y zgodnie
z pierwszym wnioskiem eliminuje potrzeb臋 g艂osowania nad wnioskiem alternatywnym.

搂 25.

1. Z inicjatyw膮 podj臋cia okre艣lonej uchwa艂y mog膮 wyst膮pi膰:
1) co najmniej 1/4 ustawowego sk艂adu rady,
2) przewodnicz膮cy rady,
3) klub radnych,
4) komisja rady,
5) zarz膮d powiatu,
6) starosta powiatu.
2. Projekty uchwa艂 powinny by膰 zaopiniowane przez w艂a艣ciwe komisje rady.
3. Projekty uchwa艂 zg艂aszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt. 1-4 wymagaj膮 zaopiniowania przez zarz膮d powiatu.
4. Przewodnicz膮cy rady przekazuje projekty uchwa艂 w艂a艣ciwym komisjom i zarz膮dowi powiatu.
5. Na wniosek starosty przewodnicz膮cy rady powiatu jest obowi膮zany wprowadzi膰 do porz膮dku obrad najbli偶szej sesji rady powiatu projekt uchwa艂y, je偶eli wnioskodawc膮 jest zarz膮d powiatu, a projekt wp艂yn膮艂 do rady powiatu co najmniej 7 dni przed dniem rozpocz臋cia sesji rady.

搂 26.

1. Projekt uchwa艂y powinien zawiera膰:
1) tytu艂 uchwa艂y,
2) podstaw臋 prawn膮,
3) przepisy reguluj膮ce sprawy b臋d膮ce przedmiotem uchwa艂y,
4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa艂y,
5) okre艣lenie terminu wej艣cia w 偶ycie uchwa艂y.
2. Do projektu uchwa艂y do艂膮cza si臋 uzasadnienie zawieraj膮ce w szczeg贸lno艣ci: wskazanie potrzeby podj臋cia uchwa艂y, oczekiwane skutki spo艂eczne oraz skutki finansowe uchwa艂y i 藕r贸d艂a ich pokrycia.
3. Projekty uchwa艂 s膮 opiniowane, co do ich zgodno艣ci z prawem przez radc臋 prawnego.

搂 27.

1. Uchwa艂y rady powiatu podpisuje niezw艂ocznie po ich uchwaleniu przewodnicz膮cy rady i kieruje je do publikacji.
2. W przypadku nieobecno艣ci przewodnicz膮cego rady powiatu, uchwa艂y podpisuje wiceprzewodnicz膮cy rady prowadz膮cy sesj臋.

搂 28.

1. Podj臋tym uchwa艂om nadaje si臋 kolejne numery, podaj膮c cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwa艂y oraz rok podj臋cia uchwa艂y. Uchwa艂臋 opatruje si臋 dat膮 posiedzenia, na kt贸rym zosta艂a przyj臋ta.
2. Uchwa艂y ewidencjonuje si臋 w rejestrze uchwa艂 i przechowuje wraz z protoko艂ami sesji rady powiatu. Rejestr uchwa艂 prowadzi starosta.
3. Starosta zobowi膮zany jest do przed艂o偶enia wojewodzie uchwa艂 rady w ci膮gu 7 dni od dnia ich podj臋cia. Uchwa艂a organu powiatu w sprawie wydania przepis贸w porz膮dkowych podlega przekazaniu w terminie 2 dni od ich podj臋cia.
4. Starosta przedk艂ada regionalnej izbie obrachunkowej na zasadach okre艣lonych w ust. 3:
1) uchwa艂臋 bud偶etow膮,
2) uchwa艂臋 w sprawie absolutorium dla zarz膮du,
3) inne uchwa艂y obj臋te zakresem dzia艂ania izby.
5. Starosta przesy艂a przepisy porz膮dkowe do wiadomo艣ci organom wykonawczym. gmin po艂o偶onych na obszarze powiatu i starostom s膮siednich powiat贸w, nast臋pnego dnia po ich ustanowieniu.
搂 29.

1. Powiatowe przepisy porz膮dkowe og艂asza si臋 przez ich publikacj臋 w 艣rodkach masowego przekazu oraz w drodze obwieszcze艅. Przepisy te wchodz膮 w 偶ycie z dniem takiego og艂oszenia.
2. Powiatowe przepisy porz膮dkowe podlegaj膮 tak偶e og艂oszeniu w wojew贸dzkim dzienniku urz臋dowym.

搂 30.

Starostwo powiatowe gromadzi i udost臋pnia w swojej siedzibie zbi贸r akt贸w prawa miejscowego ustanowionych przez powiat.

搂 31.

1. W g艂osowaniu jawnym radni g艂osuj膮 przez podniesienie r臋ki.
2. G艂osowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie g艂osy przewodnicz膮cy rady powiatu.
3. Wyniki g艂osowania jawnego og艂asza przewodnicz膮cy rady powiatu.
4. Wyniki g艂osowania jawnego odnotowuje si臋 w protokole sesji.

搂 32.

1. W g艂osowaniu tajnym radni g艂osuj膮 na kartach opatrzonych piecz臋ci膮 rady.
2. G艂osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez rad臋 powiatu spo艣r贸d radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodnicz膮cego komisji.
3. Kart do g艂osowania nie mo偶e by膰 wi臋cej ni偶 radnych na sesji.
4. Przewodnicz膮cy komisji skrutacyjnej og艂asza wyniki g艂osowania tajnego niezw艂ocznie po ich ustaleniu.
5. Z g艂osowania tajnego komisja skrutacyjna sporz膮dza protok贸艂, kt贸ry wraz z kartami z oddanymi g艂osami stanowi za艂膮cznik do protoko艂u sesji.

搂 33.

1. G艂osowanie zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w oznacza, 偶e przyj臋ty zostaje wniosek, kt贸ry uzyska艂 najwi臋ksz膮 ilo艣膰 g艂os贸w za. G艂os贸w niewa偶nych lub wstrzymuj膮cych si臋, nie dolicza si臋 do 偶adnej z grupy g艂osuj膮cych.
2. G艂osowanie bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w oznacza, 偶e przyj臋ty zostaje wniosek, kt贸ry uzyska艂, co najmniej o jeden g艂os wi臋cej od sumy pozosta艂ych wa偶nie oddanych g艂os贸w - to znaczy przeciwnych i wstrzymuj膮cych si臋. W razie parzystej liczby wa偶nie oddanych g艂os贸w, bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣膰 stanowi 50 % wa偶nie oddanych g艂os贸w plus 1 wa偶nie oddany. W razie nieparzystej liczby wa偶nie oddanych g艂os贸w, bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣膰 g艂os贸w stanowi pierwsza liczba ca艂kowita przewy偶szaj膮ca po艂ow臋 wa偶nie oddanych g艂os贸w.

搂 34.

1. Z przebiegu sesji rady powiatu sporz膮dza si臋 protok贸艂.
2. Protok贸艂 z sesji rady powinien w szczeg贸lno艣ci zawiera膰:
1) okre艣lenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godziny jej rozpocz臋cia i zako艅czenia, imiona i nazwiska przewodnicz膮cego rady i osoby sporz膮dzaj膮cej protok贸艂,
2) stwierdzenie prawomocno艣ci obrad,
3) odnotowanie przyj臋cia protoko艂u z poprzedniej sesji,
4) porz膮dek obrad,
5) przebieg obrad, a w szczeg贸lno艣ci: tre艣膰 lub streszczenie wyst膮pie艅, teksty zg艂oszonych i uchwalonych wniosk贸w, odnotowanie zg艂oszenia pisemnych wyst膮pie艅,
6) przebieg g艂osowania i jego wyniki,
7) podpis przewodnicz膮cego rady i osoby sporz膮dzaj膮cej protok贸艂.
3. Do protoko艂u do艂膮cza si臋 : list臋 obecno艣ci radnych, list臋 zaproszonych go艣ci, teksty uchwa艂 przyj臋tych przez rad臋 , protoko艂y g艂osowa艅 tajnych, zg艂oszone na pi艣mie wnioski nie wyg艂oszone przez radnych, usprawiedliwienia os贸b nieobecnych, o艣wiadczenia i inne dokumenty z艂o偶one na r臋ce przewodnicz膮cego rady.
4. Protok贸艂 z sesji rady powiatu wyk艂ada si臋 do publicznego wgl膮du na 3 dni robocze przed terminem kolejnej sesji.
5. Protok贸艂 z poprzedniej sesji rady powiatu jest przyjmowany na nast臋pnej sesji. Poprawki i uzupe艂nienia do protoko艂u powinny by膰 wnoszone przez radnych nie p贸藕niej ni偶 do rozpocz臋cia sesji rady, na kt贸rej nast臋puje przyj臋cie protoko艂u.

搂 35.

Obs艂ug臋 rady powiatu i jej komisji zapewnia Biuro Rady Powiatu wchodz膮ce w sk艂ad starostwa powiatowego.

搂 36.

1. Rada powiatu kontroluje dzia艂alno艣膰 zarz膮du oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powo艂uje komisj臋 rewizyjn膮.
2. Komisja rewizyjna dzia艂a na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez rad臋 powiatu.
3. Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu projekt planu, o kt贸rym mowa w ust. 2 do dnia 15 grudnia roku poprzedzaj膮cego rok, kt贸rego dotyczy ten plan .
4. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie bud偶etu powiatu i wyst臋puje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium zarz膮dowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln膮 Izb臋 Obrachunkow膮.
5. Komisja rewizyjna wykonuje r贸wnie偶 inne zadania w zakresie kontroli zlecane przez rad臋 powiatu.
6. Za zgod膮 rady powiatu, komisja rewizyjna mo偶e przeprowadzi膰 kontrol臋 w zakresie i terminie nie przewidzianym w planie kontroli.
7. Przepis ust. 5 i 6 nie narusza uprawnie艅 kontrolnych innych komisji powo艂ywanych przez rad臋 powiatu.

搂 37.

1. W sk艂ad komisji rewizyjnej wchodz膮 radni, w tym przedstawiciele wszystkich klub贸w w liczbie proporcjonalnej do wielko艣ci klubu w stosunku 1do 3 z wyj膮tkiem radnych pe艂ni膮cych funkcje przewodnicz膮cego i wiceprzewodnicz膮cego rady oraz radnych b臋d膮cych cz艂onkami zarz膮du.
2. Prac膮 komisji kieruje przewodnicz膮cy powo艂ywany i odwo艂ywana przez cz艂onk贸w komisji. Komisja powo艂uje r贸wnie偶 zast臋pc臋 przewodnicz膮cego i sekretarza komisji.
3. Rada powiatu okre艣la liczb臋 radnych wchodz膮cych w sk艂ad komisji rewizyjnej odr臋bn膮 uchwa艂膮 powo艂uj膮c膮 sk艂ad osobowy komisji.

搂 38.

1. Komisja rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w w obecno艣ci co najmniej po艂owy sk艂adu komisji.
2. Sekretarz komisji sporz膮dza z jej posiedzenia protok贸艂, kt贸ry podlega przyj臋ciu na posiedzeniu komisji.
3. Komisja rewizyjna mo偶e zaprasza膰 na swoje posiedzenia kierownik贸w powiatowych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.
4. Komisja rewizyjna, za zgod膮 rady powiatu, mo偶e powo艂ywa膰 rzeczoznawc贸w, ekspert贸w i bieg艂ych.

搂 39.

1. Komisja rewizyjna kontroluje dzia艂alno艣膰 zarz膮du powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych bior膮c pod uwag臋 kryteria: zgodno艣ci z prawem, celowo艣ci, rzetelno艣ci i gospodarno艣ci.
2. W celu przeprowadzenia czynno艣ci kontrolnych, komisja rewizyjna wyznacza zesp贸艂 kontrolny sk艂adaj膮cy si臋 z minimum 3 cz艂onk贸w komisji. Przewodnicz膮cy komisji udziela cz艂onkom zespo艂u pisemnego upowa偶nienia do przeprowadzenia kontroli okre艣laj膮c w nim zakres kontroli.
3. Przewodnicz膮cy komisji rewizyjnej, co najmniej na 7 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na pi艣mie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.
4. Cz艂onkowie zespo艂u kontrolnego, przed przyst膮pieniem do czynno艣ci kontrolnych, s膮 obowi膮zani okaza膰 kierownikowi kontrolowanej jednostki upowa偶nienie, o kt贸rym mowa w ust. 2.

搂 40.

1. Cz艂onek komisji rewizyjnej podlega wy艂膮czeniu z udzia艂u w kontroli, je偶eli przedmiot kontroli mo偶e dotyczy膰 praw i obowi膮zk贸w jego albo jego ma艂偶onka, krewnych lub powinowatych.
2. Cz艂onek komisji mo偶e r贸wnie偶 by膰 wy艂膮czony z udzia艂u w kontroli, je偶eli zachodz膮 okoliczno艣ci mog膮ce wywo艂a膰 w膮tpliwo艣膰, co do jego bezstronno艣ci.
3. O wy艂膮czeniu cz艂onka komisji z udzia艂u w kontroli rozstrzyga komisja rewizyjna.

搂 41.

1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych s膮 obowi膮zani do zapewnienia warunk贸w przeprowadzenia kontroli, w szczeg贸lno艣ci udost臋pnienia potrzebnych dokument贸w oraz udzielenia informacji i wyja艣nie艅.
2. Zesp贸艂 kontrolny wykonuje czynno艣ci kontrolne w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
3. (skre艣lony).

搂 42.

1. Zesp贸艂 kontrolny, w terminie 14 dni od zako艅czenia kontroli, sporz膮dza protok贸艂 kontroli, kt贸ry podpisuj膮 cz艂onkowie zespo艂u oraz kierownik kontrolowanej jednostki, kt贸ry mo偶e wnie艣膰 zastrze偶enia do protoko艂u. Zesp贸艂 niezw艂ocznie przedstawia podpisany protok贸艂 komisji rewizyjnej.
2. Komisja rewizyjna, na podstawie protoko艂u kontroli, sporz膮dza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz do zarz膮du powiatu, wyst膮pienie pokontrolne zawieraj膮ce wnioski i zlecenia usuni臋cia stwierdzonych nieprawid艂owo艣ci w okre艣lonym terminie.
3. Kierownik kontrolowanej jednostki, do kt贸rej zosta艂o skierowane wyst膮pienie pokontrolne, jest obowi膮zany zawiadomi膰 komisj臋 rewizyjn膮 o sposobie realizacji wniosk贸w i zalece艅 w wyznaczonym terminie, z zastrze偶eniem ust. 4.
4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 14 dni od otrzymania wyst膮pienia pokontrolnego, mo偶e odwo艂a膰 si臋 do rady powiatu. Rozstrzygni臋cie rady powiatu jest ostateczne.
5. Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu sprawozdanie z wynik贸w kontroli zleconych przez rad臋, wynik贸w kontroli wykonania bud偶etu powiatu oraz z realizacji rocznego planu kontroli.
6. Sprawozdania z wynik贸w kontroli zleconych przez rad臋 przedstawia si臋 niezw艂ocznie po zako艅czeniu kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli okresowego raz na p贸艂 roku.

搂 43.

Cz艂onkowie komisji rewizyjnej s膮 obowi膮zani przestrzega膰 przepis贸w bezpiecze艅stwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotycz膮cych ochrony tajemnicy pa艅stwowej i s艂u偶bowej, obowi膮zuj膮cych w kontrolowanej jednostce.

搂 44.

1. Rada powiatu, w drodze uchwa艂y, mo偶e powo艂a膰 ze swojego grona, sta艂e i dora藕ne komisje do okre艣lonych zada艅, okre艣laj膮c przedmiot ich dzia艂ania oraz sk艂ad osobowy.
2. Komisje podlegaj膮 radzie powiatu w ca艂ym zakresie swojej dzia艂alno艣ci, przedk艂adaj膮 jej swoje plany pracy i sprawozdania z dzia艂alno艣ci.
3. Prac膮 komisji kieruje przewodnicz膮cy powo艂ywany i odwo艂ywany przez cz艂onk贸w komisji. Komisja powo艂uje zast臋pc臋 przewodnicz膮cego.
4. Radny mo偶e by膰 cz艂onkiem nie wi臋cej ni偶 2 komisji sta艂ych, a przewodnicz膮cym tylko 1.
5. Propozycje sk艂adu osobowego komisji oraz zmian w tym sk艂adzie przedstawia przewodnicz膮cy rady na wniosek zainteresowanych radnych, klub贸w radnych lub komisji.搂 45.

1. Do zada艅 komisji sta艂ych nale偶y:
1) przygotowywanie i opiniowanie projekt贸w uchwa艂 rady powiatu,
2) wyst臋powanie z inicjatyw膮 uchwa艂odawcz膮,
3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwa艂 rady,
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez rad臋, zarz膮d lub inne komisje,
5) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosk贸w mieszka艅c贸w powiatu, dotycz膮cych dzia艂alno艣ci rady i zarz膮du.
2. Komisja sta艂a dzia艂a zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez rad臋. Rada mo偶e dokonywa膰 zmian w zatwierdzonym planie.
3. Komisja jest obowi膮zana przedstawi膰 radzie sprawozdanie ze swojej dzia艂alno艣ci, co najmniej 1 raz w roku oraz w ka偶dym czasie - na 偶膮danie rady.

搂 46.

1. Komisja obraduje w obecno艣ci, co najmniej po艂owy swojego sk艂adu.
2. W posiedzeniach komisji, opr贸cz jej cz艂onk贸w, mog膮 tak偶e uczestniczy膰: przewodnicz膮cy rady, radni nie b臋d膮cy cz艂onkami komisji oraz cz艂onkowie zarz膮du powiatu.
3. Przewodnicz膮cy komisji mo偶e zaprosi膰 na jej posiedzenie inne osoby, kt贸rych obecno艣膰 jest uzasadniona ze wzgl臋du na przedmiot rozpatrywanej sprawy.

搂 47.

1. Przewodnicz膮cy komisji kieruje jej pracami, a w szczeg贸lno艣ci:
1) ustala terminy i porz膮dek posiedze艅,
2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie cz艂onkom komisji niezb臋dnych materia艂贸w,
3) zwo艂uje posiedzenia komisji,
4) kieruje obradami komisji.
2. Przewodnicz膮cy komisji jest obowi膮zany zwo艂a膰 posiedzenie komisji na wniosek, co najmniej 1/3 cz艂onk贸w komisji lub przewodnicz膮cego rady.
3. W przypadku nieobecno艣ci przewodnicz膮cego komisji jego obowi膮zki wykonuje zast臋pca przewodnicz膮cego.

搂 48.

1. Komisja podejmuje uchwa艂y zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w w obecno艣ci, co najmniej po艂owy jej sk艂adu, w g艂osowaniu jawnym.
2. Wnioski odrzucone przez komisj臋 umieszcza si臋, na 偶膮danie wnioskodawcy, w sprawozdaniu komisji jako wnioski mniejszo艣ci, w szczeg贸lno艣ci w sprawach dotycz膮cych projekt贸w uchwa艂 rady.
3. Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji rady przewodnicz膮cy komisji lub wyznaczony przez komisj臋 radny sprawozdawca.
搂 49.

1. Zakres dzia艂ania, kompetencje oraz sk艂ad osobowy komisji dora藕nej okre艣la rada powiatu w uchwale o powo艂aniu komisji.
2. Do komisji dora藕nej stosuje si臋 odpowiednio przepisy dotycz膮ce komisji sta艂ej, z uwzgl臋dnieniem ust. 1.

搂 50.

1. Radni mog膮 tworzy膰 kluby radnych.
2. Klub mo偶e utworzy膰 co najmniej 3 radnych.
3. Przynale偶no艣膰 radnych do klub贸w jest dobrowolna.

搂 51.

1. Utworzenie klubu radnych nale偶y zg艂osi膰 przewodnicz膮cemu rady powiatu w ci膮gu 7 dni od dnia zebrania za艂o偶ycielskiego.
2. Zg艂oszenie utworzenia klubu radnych powinno zawiera膰:
1) imi臋 i nazwisko przewodnicz膮cego klubu,
2) list臋 cz艂onk贸w klubu z okre艣leniem funkcji wykonywanych w klubie,
3) nazw臋 klubu - je偶eli klub j膮 posiada.
3. Dzia艂alno艣膰 klub贸w radnych nie mo偶e by膰 finansowana z bud偶etu powiatu .
4. Kluby radnych dzia艂aj膮 zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami. Regulamin klubu nie mo偶e by膰 sprzeczny ze statutem powiatu.
5. Przewodnicz膮cy klub贸w radnych s膮 obowi膮zani przed艂o偶y膰 przewodnicz膮cemu rady regulaminy klub贸w w terminie 14 dni od ich uchwalenia.
6. Przedstawiciele klub贸w mog膮 przedstawia膰 stanowiska klub贸w we wszystkich sprawach b臋d膮cych przedmiotem obrad rady.

Zarz膮d powiatu

搂 52.

1. Zarz膮d powiatu jest organem wykonawczym powiatu.
2. W sk艂ad zarz膮du powiatu wchodzi 5 os贸b: starosta jako przewodnicz膮cy zarz膮du, wicestarosta i 3 cz艂onk贸w zarz膮du, w tym jeden etatowy.
3. Cz艂onkowie zarz膮du powiatu mog膮 by膰 wybrani r贸wnie偶 spoza sk艂adu rady.
4. Po up艂ywie kadencji rady zarz膮d dzia艂a do dnia wyboru nowego zarz膮du.
5. Ze starost膮 i wicestarost膮 oraz jednym cz艂onkiem zarz膮du nawi膮zuje si臋 stosunek pracy na podstawie wyboru.

搂 53. (skre艣lony).

搂 54.

1. Uchwa艂y zarz膮du powiatu s膮 podejmowane zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w w obecno艣ci co najmniej po艂owy ustawowego sk艂adu zarz膮du w g艂osowaniu jawnym. W przypadku r贸wnej ilo艣ci g艂os贸w decyduje g艂os starosty.
2. Zarz膮d powiatu wykonuje uchwa艂y rady powiatu i zadania powiatu okre艣lane przepisami prawa.
3. Do zada艅 zarz膮du powiatu nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
1) przygotowanie projekt贸w uchwa艂 rady,
2) wykonywanie uchwa艂 rady,
3) gospodarowanie mieniem powiatu,
4) wykonywanie bud偶etu powiatu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierownik贸w jednostek organizacyjnych powiatu, z zastrze偶eniem 搂 64 ust. 5.
4. W realizacji zada艅 zarz膮d powiatu podlega wy艂膮czenie radzie powiatu.
5. Zarz膮d wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urz臋du pracy.

搂 55.

1. Starosta organizuje prac臋 zarz膮du powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bie偶膮cymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewn膮trz.
2. W sprawach nie cierpi膮cych zw艂oki, zwi膮zanych z zagro偶eniem interesu publicznego, zagra偶aj膮cych bezpo艣rednio zdrowiu i 偶yciu oraz w sprawach mog膮cych spowodowa膰 znaczne straty materialne, starosta podejmuje niezb臋dne czynno艣ci nale偶膮ce do w艂a艣ciwo艣ci zarz膮du powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepis贸w porz膮dkowych.
3. Czynno艣ci, o kt贸rych mowa w ust. 2, wymagaj膮 przedstawienia do zatwierdzenia na najbli偶szym posiedzeniu zarz膮du powiatu.
4. Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego, zwierzchnikiem s艂u偶bowym pracownik贸w starostwa i kierownik贸w jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych s艂u偶b, inspekcji i stra偶y.
5. Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej nale偶膮cych do w艂a艣ciwo艣ci powiatu chyba, 偶e przepisy szczeg贸lne przewiduj膮 wydawanie decyzji przez zarz膮d powiatu.
6. Starosta mo偶e upowa偶ni膰 na pi艣mie wicestarost臋, cz艂onka zarz膮du powiatu, pracownik贸w starostwa, powiatowych s艂u偶b, inspekcji i stra偶y oraz kierownik贸w jednostek organizacyjnych powiatu, do wydawania w jego imieniu decyzji, o kt贸rych mowa w ust. 5.
7. Starosta sk艂ada radzie powiatu na ka偶dej sesji sprawozdanie z dzia艂alno艣ci zarz膮du w okresie od poprzedniej sesji.

搂 56.

Do zada艅 starosty w zakresie organizowania pracy zarz膮du powiatu nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
1) przygotowanie projektu porz膮dku obrad zarz膮du,
2) okre艣lanie czasu i miejsca posiedzenia zarz膮du,
3) przygotowywanie materia艂贸w do projektowanego porz膮dku obrad,
4) zapewnienie obs艂ugi posiedzenia zarz膮du.

搂 57.

1. Cz艂onkowie zarz膮du s膮 obowi膮zani bra膰 czynny udzia艂 w jego pracach.
2. Zarz膮d obraduje i podejmuje rozstrzygni臋cia na posiedzeniach zwo艂ywanych w miar臋 potrzeb, jednak nie rzadziej ni偶 raz na dwa tygodnie.
3. W razie potrzeby, starosta, mo偶e zwo艂a膰 zarz膮d w innym terminie, a tak偶e rozszerzy膰 porz膮dek obrad.
4. Starosta jest obowi膮zany zwo艂a膰 posiedzenie zarz膮du na pisemny wniosek, co najmniej dw贸ch cz艂onk贸w zarz膮du, w terminie 3 dni od z艂o偶enia wniosku.

搂 58.

1. Posiedzenia zarz膮du zwo艂uje oraz przewodniczy im starosta lub wicestarosta.
2. W posiedzeniach zarz膮du uczestnicz膮 cz艂onkowie zarz膮du - z g艂osem stanowi膮cym, a sekretarz i skarbnik powiatu - z g艂osem doradczym.
3. Do udzia艂u w posiedzeniach zarz膮du starosta mo偶e zobowi膮za膰 pracownik贸w starostwa powiatowego, kierownik贸w powiatowych s艂u偶b, inspekcji i stra偶y oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w艂a艣ciwych ze wzgl臋du na przedmiot obrad.
4. Do udzia艂u w posiedzeniach zarz膮du mog膮 zosta膰 zaproszone inne osoby, w szczeg贸lno艣ci radni.

搂 59.

1. Zarz膮d rozstrzyga w formie uchwa艂 wszystkie sprawy nale偶膮ce do jego kompetencji wynikaj膮ce z ustaw oraz przepis贸w wykonawczych do ustaw i w granicach upowa偶nie艅 ustawowych.
2. Opr贸cz uchwa艂 zawieraj膮cych rozstrzygni臋cia, zarz膮d mo偶e podejmowa膰 inne uchwa艂y, w szczeg贸lno艣ci zawieraj膮ce opinie i stanowiska zarz膮du.
3. Uchwa艂y zarz膮du podpisuj膮 wszyscy cz艂onkowie zarz膮du.
4. Uchwa艂y zarz膮du b臋d膮ce decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje starosta. W decyzjach wymienia si臋 imiona i nazwiska cz艂onk贸w zarz膮du, kt贸rzy brali udzia艂 w podj臋ciu decyzji.
5. Do podejmowania uchwa艂 przez zarz膮d stosuje si臋 odpowiednio 搂 10 ust. 1.

搂 60.

1. Inicjatywa uchwa艂odawcza przys艂uguje cz艂onkom zarz膮du oraz sekretarzowi
i skarbnikowi powiatu.
2. Zarz膮d rozstrzyga o sposobie wykonania uchwa艂 rady powiatu, chyba, 偶e rada okre艣li zasady wykonywania swojej uchwa艂y.

搂 61.

1. Z posiedzenia zarz膮du sporz膮dza si臋 protok贸艂.
2. W protokole podaje si臋 imiona i nazwiska cz艂onk贸w zarz膮du uczestnicz膮cych w posiedzeniu, a w przypadku, gdy w posiedzeniu zarz膮du uczestniczy艂y r贸wnie偶 inne osoby, w protokole podaje si臋 ich imiona i nazwiska oraz wskazuje, w jakim charakterze te osoby uczestniczy艂y w posiedzeniu.
3. Protok贸艂 z posiedzenia zarz膮du powinien dok艂adnie odzwierciedla膰 przebieg posiedzenia a zw艂aszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygni臋ciami podejmowanymi przez zarz膮d.
4. Protok贸艂 z posiedzenia zarz膮du podpisuj膮 wszyscy cz艂onkowie zarz膮du uczestnicz膮cy w posiedzeniu.
5. Cz艂onkowie zarz膮du oraz inni uczestnicy posiedzenia mog膮 zg艂osi膰 do protoko艂u wniosek o jego sprostowanie lub uzupe艂nienie.
6. Zarz膮d przyjmuje protok贸艂 z posiedzenia, na posiedzeniu nast臋pnym. W razie zg艂oszenia wniosk贸w, o kt贸rych mowa w ust. 5, o ich uwzgl臋dnieniu rozstrzyga zarz膮d.
7. Organy kontroluj膮ce dzia艂alno艣膰 zarz膮du maj膮 prawo wgl膮du do protoko艂贸w posiedze艅 i uchwa艂 zarz膮du.

搂 62.

1. Skarbnik powiatu jest g艂贸wnym ksi臋gowym bud偶etu powiatu.
2. Zadania skarbnika powiatu jako g艂贸wnego ksi臋gowego bud偶etu powiatu, okre艣laj膮 odr臋bne przepisy.
3. Skarbnik powiatu kontrasygnuje dokumenty dotycz膮ce czynno艣ci prawnych mog膮cych spowodowa膰 powstanie zobowi膮za艅 maj膮tkowych.
4. Do kontrasygnaty czynno艣ci, o kt贸rych mowa w ust. 3, skarbnik mo偶e upowa偶ni膰 inn膮 osob臋.
5. Skarbnik powiatu, kt贸ry odm贸wi艂 kontrasygnaty, ma jednak obowi膮zek jej dokonania na pisemne polecenie starosty, przy r贸wnoczesnym powiadomieniu o tym rady powiatu i regionalnej izby obrachunkowej.

搂 63.

1. Sekretarz powiatu, w imieniu starosty, sprawuje nadz贸r nad wykonywaniem bie偶膮cych zada艅 przez kom贸rki organizacyjne starostwa, w szczeg贸lno艣ci nad terminowym i prawid艂owym za艂atwieniem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego starostwa i instrukcji kancelaryjnej.
2. Ponadto sekretarz powiatu zapewnia merytoryczn膮 i techniczno- organizacyjn膮 obs艂ug臋 posiedze艅 organ贸w kolegialnych powiatu oraz wykonuje inne zadania w ramach upowa偶nie艅 udzielonych przez zarz膮d powiatu i starost臋.


Rozdzia艂 2a

Zasady udost臋pniania dokument贸w

搂 63a.

1. Dzia艂alno艣膰 organ贸w powiatu jest jawna.
2. Dokumenty, w tym protoko艂y z posiedze艅 rady i jej komisji, uchwa艂y, wnioski, opinie komisji znajduj膮 si臋 w Biurze Rady i udost臋pniane s膮 zainteresowanym do wgl膮du.
3. Dokumenty, w tym protoko艂y z posiedze艅 zarz膮du powiatu, uchwa艂y znajduj膮 si臋 w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego. Ww. dokumenty udost臋pniane s膮 przez Sekretarza Powiatu do wgl膮du zainteresowanym o ile nie narusza to przepis贸w o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych.

Rozdzia艂 3

Jednostki organizacyjne powiatu,
powiatowe s艂u偶by, inspekcje i stra偶e

搂 64.

1. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy si臋 w celu wykonywania zada艅 powiatu.
2. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy, przekszta艂ca i likwiduje oraz wyposa偶a
w maj膮tek rada powiatu.
3. Organizacj臋 i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu okre艣laj膮 regulaminy organizacyjne uchwalane przez zarz膮d powiatu, chyba, 偶e odr臋bne przepisy stanowi膮 inaczej.
4. Szczeg贸lne warunki lub zasady powo艂ywania, odwo艂ywania oraz tryb zatrudnienia i zwalniania kierownik贸w i pracownik贸w powiatowych s艂u偶b, inspekcji i stra偶y oraz jednostek organizacyjnych powiatu okre艣laj膮 odr臋bne ustawy.
5. Zarz膮d powiatu prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek organizacyjnych powiatu. Wykaz udost臋pnia si臋 do publicznego wgl膮du w starostwie powiatowym.
6. Powiatow膮 administracj臋 zespolon膮 stanowi膮:
1. starostwo powiatowe,
2. powiatowy urz膮d pracy, b臋d膮cy jednostk膮 organizacyjn膮 powiatu,
3. jednostki organizacyjne stanowi膮ce aparat pomocniczy kierownik贸w powiatowych s艂u偶b, inspekcji i stra偶y.

搂 65.

1. Powiatowe s艂u偶by, inspekcje i stra偶e tworz膮:
1) (skre艣lony).
2) Komenda Powiatowa Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach,
3) (skre艣lony).
4) (skre艣lony).
5) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pyrzycach,
2. Starosta, sprawuj膮c zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych s艂u偶b, inspekcji i stra偶y:
1) powo艂uje i odwo艂uje kierownik贸w tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewod膮, a tak偶e wykonuje wobec nich czynno艣ci w sprawach z zakresu prawa pracy, je偶eli przepisy szczeg贸lne nie stanowi膮 inaczej,
2) zatwierdza programy ich dzia艂ania,
3) uzgadnia wsp贸lne dzia艂anie tych jednostek na obszarze powiatu,
4) w sytuacjach szczeg贸lnych kieruje wsp贸lnymi dzia艂aniami tych jednostek,
5) zleca w uzasadnionych przypadkach prowadzenie kontroli.
2a.W celu realizacji zada艅 starosty w zakresie zwierzchnictwa nad
powiatowymi s艂u偶bami, inspekcjami i stra偶ami oraz zada艅 okre艣lonych
w ustawach w zakresie porz膮dku publicznego i bezpiecze艅stwa obywateli,
tworzy si臋 komisj臋 bezpiecze艅stwa i porz膮dku na zasadach ustawowo
okre艣lonych.
3. Uprawnienia starosty i rady powiatu wobec powiatowych s艂u偶b, inspekcji i stra偶y okre艣laj膮 przepisy ustawowe.


Rozdzia艂 4

Gospodarka finansowa powiatu

搂 66.

1. Powiat prowadzi samodzielnie gospodark臋 finansow膮 na podstawie bud偶etu powiatu.
2. Bud偶et powiatu jest planem finansowym obejmuj膮cym dochody i wydatki powiatu.
3. Bud偶et powiatu jest uchwalony przez rad臋 powiatu na rok kalendarzowy zwany dalej "rokiem bud偶etowym".

搂 67.

1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu bud偶etu powiatu, a tak偶e inicjatywa w sprawie zmian tego bud偶etu, nale偶膮 do wy艂膮czonej kompetencji zarz膮du powiatu.
2. Zarz膮d powiatu przygotowuje i przedstawia radzie powiatu, nie p贸藕niej ni偶 do dnia 15 listopada roku poprzedzaj膮cego rok bud偶etowy, projekt bud偶etu, uwzgl臋dniaj膮c zasady prawa bud偶etowego oraz ustalenia rady powiatu.
3. Bez zgody zarz膮du powiatu, rada powiatu nie mo偶e wprowadzi膰 w projekcie bud偶etu powiatu zmian powoduj膮cych zwi臋kszenie wydatk贸w nie znajduj膮cych pokrycia w planowanych dochodach lub zwi臋kszenia planowanych dochod贸w bez jednoczesnego ustanowienia 藕r贸de艂 tych dochod贸w.

搂 68.

Rada powiatu okre艣la tryb prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej, ustalaj膮c w szczeg贸lno艣ci:
1) obowi膮zki jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych s艂u偶b, inspekcji i stra偶y w toku prac nad projektem bud偶etu powiatu,
2) wymagan膮 przez rad臋 powiatu szczeg贸艂owo艣膰 projektu, z zastrze偶eniem, 偶e szczeg贸艂owo艣膰 ta nie mo偶e by膰 mniejsza ni偶 okre艣lona w odr臋bnych przepisach,
3) wymagane materia艂y informacyjne, kt贸re zarz膮d powiatu powinien przedstawi膰 radzie powiatu wraz z projektem uchwa艂y bud偶etowej,
4) terminy obowi膮zuj膮ce w toku prac nad projektem bud偶etu powiatu.

搂 69.

1. Uchwa艂a bud偶etowa powiatu powinna by膰 uchwalona przed rozpocz臋ciem roku bud偶etowego, a w szczeg贸lnie uzasadnionych przypadkach - nie p贸藕niej ni偶 do dnia 31 stycznia roku bud偶etowego.
2. Do czasu podj臋cia uchwa艂y bud偶etowej, jednak nie p贸藕niej ni偶 do dnia 31 stycznia roku bud偶etowego, podstaw膮 gospodarki finansowej jest projekt uchwa艂y bud偶etowej przedstawiony radzie powiatu.
3. W przypadku niepodj臋cia uchwa艂y bud偶etowej w terminie, o kt贸rym, mowa w ust. 1, regionalna izba obrachunkowa, w terminie do ko艅ca lutego roku bud偶etowego, ustala bud偶et powiatu w zakresie zada艅 w艂asnych oraz zada艅 zleconych. Do dnia ustalenia bud偶etu przez regionaln膮 izb臋 obrachunkow膮 podstaw膮 gospodarki finansowej jest projekt uchwa艂y bud偶etowej przedstawiony radzie powiatu.
4. W przypadku, gdy Rada Ministr贸w uchwali projekt ustawy o prowizorium bud偶etowym, rada powiatu, na wniosek zarz膮du, mo偶e podj膮膰 uchwa艂臋
o prowizorium bud偶etowym powiatu na okres obj臋ty prowizorium bud偶etowym.

搂 70.

1. Za prawid艂owe wykonanie bud偶etu powiatu odpowiada zarz膮d.
2. Zarz膮dowi powiatu przys艂uguje wy艂膮czne prawo:
1) zaci膮gania zobowi膮za艅 maj膮cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud偶etowej kwotach wydatk贸w, w ramach upowa偶nie艅 udzielonych przez rad臋 powiatu,
2) emitowania papier贸w warto艣ciowych, w ramach upowa偶nie艅 udzielonych przez rad臋 powiatu,
3) dokonywania wydatk贸w bud偶etowych,
4) zg艂aszania propozycji zmian w bud偶ecie powiatu,
5) dysponowania rezerw膮 bud偶etu powiatu,
6) blokowania 艣rodk贸w bud偶etowych w przypadkach okre艣lonych ustaw膮.
3. Gospodarka 艣rodkami finansowymi znajduj膮cymi si臋 w dyspozycji powiatu jest jawna. Wym贸g jawno艣ci jest spe艂niony w szczeg贸lno艣ci Przez:
1) jawno艣膰 debaty bud偶etowej,
2) opublikowanie uchwa艂y bud偶etowej oraz sprawozda艅 z wykonania bud偶etu powiatu,
3) przedstawienie pe艂nego wykazu kwoty dotacji celowych udzielanych z bud偶etu powiatu,
4) ujawnienie sprawozdania zarz膮du z dzia艂a艅, o kt贸rych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.


Rozdzia艂 5

Mienie powiatu

搂 71.

1. Mieniem powiatu jest w艂asno艣膰 i inne prawa maj膮tkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne.
2. Powiatowymi osobami prawnymi, opr贸cz powiatu, s膮 inne samorz膮dowe jednostki organizacyjne, kt贸rym ustawy przyznaj膮 taki status, a tak偶e te osoby prawne, kt贸re mog膮 by膰 tworzone na podstawie ustaw wy艂膮cznie przez powiat.
3. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowi膮zk贸w, kt贸re dotycz膮 mienia powiatu nie nale偶膮cego do innych powiatowych os贸b prawnych.

搂 72.

1. O艣wiadczenia woli w sprawach maj膮tkowych w imieniu powiatu sk艂adaj膮 dwaj cz艂onkowie zarz膮du lub jeden cz艂onek zarz膮du i osoba upowa偶niona przez zarz膮d w drodze uchwa艂y.
2. Zarz膮d mo偶e upowa偶ni膰 pracownik贸w starostwa, kierownik贸w powiatowych s艂u偶b inspekcji i stra偶y oraz jednostek organizacyjnych powiatu, do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli zwi膮zanych z prowadzeniem bie偶膮cej dzia艂alno艣ci powiatu.
3. Je偶eli czynno艣膰 prawna mo偶e spowodowa膰 powstanie zobowi膮za艅 maj膮tkowych, do jej skuteczno艣ci potrzebna jest kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby przez niego upowa偶nionej.

搂 73.

Powiat nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zobowi膮zania innych powiatowych os贸b prawnych chyba, 偶e przepis ustawy stanowi inaczej.

搂 74.

1. Zarz膮d mieniem powiatu i jego ochrona powinny by膰 wykonywane ze szczeg贸ln膮 staranno艣ci膮.
2. Za w艂a艣ciwe gospodarowanie mieniem powiatu odpowiedzialny jest zarz膮d powiatu, a tak偶e kierownicy powiatowych s艂u偶b, inspekcji i stra偶y oraz jednostek organizacyjnych powiatu.


Rozdzia艂 6

Przepisy ko艅cowe

搂 75.

Zmian statutu dokonuje rada powiatu w trybie w艂a艣ciwym dla jego uchwalenia.

搂 76.

Statut powiatu podlega og艂oszeniu w dzienniku urz臋dowym wojew贸dztwa zachodniopomorskiego.JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU

1. Starostwo Powiatowe w Pyrzycach.
2. Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych w Pyrzycach.
3. Dom Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie.
4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyrzycach.
5. Specjalny O艣rodek Szkolno-Wychowawczy w Pyrzycach.
6. Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach.
7. Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.
8. Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach.
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach.
10. Powiatowy Mi臋dzyszkolny O艣rodek Sportowy w Pyrzycach.
11. Powiatowy Urz膮d Pracy w Pyrzycach.
12. Szpital Powiatowy w Pyrzycach.
13. Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach.
14. Powiatowy Zesp贸艂 ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Pyrzycach.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-02-05 09:12:31
Data ostatniej modyfikacji : 2015-02-05 09:13:24
Liczba wy艣wietle艅 : 2962

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  05.02.2015 08:12poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13393450