logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR II/8/14 z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pyrzyckiego

UCHWA艁A NR II/8/14
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pyrzyckiego

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm.: poz. 645, z 2014 r.: poz. 379 i poz. 1072) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1. W Statucie Powiatu Pyrzyckiego stanowi膮cym za艂膮cznik do uchwa艂y Nr III/12/98 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie Statutu Powiatu Pyrzyckiego, zmienionego uchwa艂膮 Nr XXVI/147/2001 z dnia 27 czerwca 2001 r., uchwa艂膮 Nr XXIX/166/01 z dnia 31 pa藕dziernika 2001 r., uchwa艂膮 nr V/32/03 z dnia 12 marca 2003 r., uchwa艂膮 Nr XXXVIII/208/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. oraz uchwa艂膮 Nr II/3/10 z dnia 8 grudnia 2010 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 5, poz. 36 zmiany: z 2001 r. Nr 36, poz. 843 i Nr 50, poz. 1350, z 2003 r. Nr 38 poz. 590, z 2010 r. Nr 57 poz. 1141 i Nr 134 poz. 2697) wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:

1) 搂 4 otrzymuje brzmienie: "搂 4. "Powiat posiada herb, flag臋 i sztandar Powiatu Pyrzyckiego oraz insygnia: 艂a艅cuch ozdobny Starosty Pyrzyckiego i lask臋 Przewodnicz膮cego Rady.";

2) w 搂 8:
a) w ust. 4 liczb臋 "17" zast臋puje si臋 liczb膮 "15",
b) w ust. 5 wyrazy: "co najmniej 30% uprawnionych do g艂osowania" zast臋puje si臋 wyrazami: "nie mniej ni偶 3/5 liczby bior膮cych udzia艂 w wyborze rady.";

3) w 搂 12:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Na wniosek zarz膮du lub co najmniej 1/4 ustawowego sk艂adu rady przewodnicz膮cy obowi膮zany jest zwo艂a膰 sesj臋 na dzie艅 przypadaj膮cy w ci膮gu 7 dni od dnia z艂o偶enia wniosku.",
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Pierwsz膮 sesj臋 nowo wybranej rady powiatu zwo艂uje komisarz wyborczy na dzie艅 przypadaj膮cy w ci膮gu 7 dni po og艂oszeniu zbiorczych wynik贸w do rad na obszarze kraju.";

4) w 搂 18 ust. 4. otrzymuje brzmienie: "4. Otwarcie sesji rady powiatu nast臋puje wraz z trzykrotnym uderzeniem stopk膮 laski o pod艂og臋 i wypowiedzeniem formu艂y: "otwieram obrady sesji rady powiatu.";

5) w 搂 52:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. W sk艂ad zarz膮du powiatu wchodzi 5 os贸b: starosta jako przewodnicz膮cy zarz膮du, wicestarosta i 3 cz艂onk贸w zarz膮du, w tym jeden etatowy",
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Ze starost膮 i wicestarost膮 oraz jednym cz艂onkiem zarz膮du nawi膮zuje si臋 stosunek pracy na podstawie wyboru.";

6) 搂 69 otrzymuje brzmienie:
"搂 69. 1. Uchwa艂a bud偶etowa powiatu powinna by膰 uchwalona przed rozpocz臋ciem roku bud偶etowego, a w szczeg贸lnie uzasadnionych przypadkach - nie p贸藕niej ni偶 do dnia 31 stycznia roku bud偶etowego.
2. Do czasu podj臋cia uchwa艂y bud偶etowej, jednak nie p贸藕niej ni偶 do dnia 31 stycznia roku bud偶etowego, podstaw膮 gospodarki finansowej jest projekt uchwa艂y bud偶etowej przedstawiony radzie powiatu.
3. W przypadku niepodj臋cia uchwa艂y bud偶etowej w terminie, o kt贸rym, mowa w ust. 1, regionalna izba obrachunkowa, w terminie do ko艅ca lutego roku bud偶etowego, ustala bud偶et powiatu w zakresie zada艅 w艂asnych oraz zada艅 zleconych. Do dnia ustalenia bud偶etu przez regionaln膮 izb臋 obrachunkow膮 podstaw膮 gospodarki finansowej jest projekt uchwa艂y bud偶etowej przedstawiony radzie powiatu.
4. W przypadku, gdy Rada Ministr贸w uchwali projekt ustawy o prowizorium bud偶etowym, rada powiatu, na wniosek zarz膮du, mo偶e podj膮膰 uchwa艂臋 o prowizorium bud偶etowym powiatu na okres obj臋ty prowizorium bud偶etowym.".

搂 2. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.


Przewodnicz膮cy Rady


Ryszard Berdzik

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-12-23 10:34:21
Data ostatniej modyfikacji : 08.01.2015 12:29
Liczba wy艣wietle艅 : 787

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  23.12.2014 10:37poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  23.12.2014 10:34poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 8131224