logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2010-2014
od 16 kwietnia do 24 czerwca 2014 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO

od 16 kwietnia do 24 czerwca 2014 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w dniach:

1) 23 kwietnia 2014 r.
2) 28 kwietnia 2014 r.
3) 29 kwietnia 2014 r.
4) 6 maja 2014 r.
5) 13 maja 2014 r.
6) 20 maja 2014 r.
7) 27 maja 2014 r.
8) 30 maja 2014 r.
9) 2 czerwca 2014 r.
10) 5 czerwca 2014 r.
11) 17 czerwca 2014 r.

I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie podzia艂u Powiatu Pyrzyckiego na okr臋gi wyborcze, nadania im numer贸w, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w okr臋gach wyborczych.
- W sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie
w Pyrzycach.
- W sprawie przed艂u偶enia umowy dzier偶awy.
- W sprawie podzia艂u powiatu pyrzyckiego na okr臋gi wyborcze, nadania im numer贸w, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w okr臋gach wyborczych.
- W sprawie powo艂ania komisji statutowej.
-
II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi nr 1818Z na terenie powiatu stargardzkiego w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie zmiany uchwa艂y Nr 95/2009 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach. Zmiana dotyczy艂a okresu powierzenia stanowisko dyrektora na okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Wcze艣niejszy zapis wskazywa艂 koniec tego okresu na dzie艅 31 sierpnia 2014 r. i by艂 kr贸tszy od wymaganego ustawowo okresu 5-letniego.
- W sprawie wyra偶enia zgody na rozszerzenie oferty edukacyjnej Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach na rok szkolny 2014/2015. Planuje si臋 nowe kierunki kszta艂cenia dla doros艂ych w formie zaocznej na kwalifikacyjnych kursach zawodowych: sporz膮dzanie potraw i napoj贸w w ramach zawodu kucharz, prowadzenie rachunkowo艣ci w zawodzie technik ekonomista, prowadzenie produkcji rolniczej w ramach zawodu rolnik. Projekt rozszerzenia oferty edukacyjnej uzyska艂 pozytywn膮 opini臋 Powiatowej Rady Zatrudnienia. Zarz膮d r贸wnie偶 wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014. Zmiany zwi膮zane by艂y ze zmianami wysoko艣ci dotacji przyznawanych powiatowi.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014. Zmiany polega艂y na przesuni臋ci 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014. Zmiany zwi膮zane by艂y ze zmianami wysoko艣ci dotacji przyznawanej powiatowi na realizacj臋 projektu "Najlepszy w zawodzie".
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014. W bud偶ecie Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych utworzono rozdzia艂 85218 - Powiatowe centrum pomocy rodzinie i przeniesiono do tego rozdzia艂u kwot臋 14 174 z艂
z rozdzia艂u 85220 - Mieszkania chronione.
- W sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu odcinka drogi (od granicy z gmin膮 Sucha艅 do drogi krajowej nr 10) na terenie gminy Stargard Szczeci艅ski do kategorii dr贸g powiatowych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej cz臋艣ci drogi gminnej nr 620012Z ul. Plac Ratuszowy w Pyrzycach. Cz臋艣膰 drogi zostanie przekazana pod budow臋 Mi臋dzynarodowego Centrum M艂odzie偶owego p.w. 艣w. Ottona. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej cz臋艣ci
ul. Podgrodzie w Pyrzycach. Nieu偶ytkowana cz臋艣膰 drogi zostanie przeznaczona na powi臋kszenie s膮siedniej dzia艂ki. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarz膮du Dr贸g Powiatowych
w Pyrzycach. W regulaminie dodaje si臋 zapis umo偶liwiaj膮cy Zarz膮dowi Dr贸g Powiatowych opracowywanie projekt贸w organizacji ruchu w uzasadnionych przypadkach, gdy nie b臋dzie to mo偶liwe w Starostwie.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie protoko艂u z przegl膮du gwarancyjnego plac贸wek opieku艅czo-wychowawczych. Protok贸艂 zawiera艂 pi臋膰 punkt贸w opisuj膮cych dostrze偶one usterki oraz ustalenia dotycz膮ce ich usuni臋cia. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na obni偶enie koszt贸w najmu pokoju
w internacie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU. Pok贸j zostanie wynaj臋ty pracownikowi zatrudnionemu w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na obni偶enie koszt贸w do 18 z艂 za dob臋.
- W sprawie budynku przy ul. Ko艣ciuszki 21 w Lipianach, kt贸ry ze wzgl臋du na z艂y stan techniczny stanowi zagro偶enie dla ruch pieszych. Do czasu wydania decyzji w tej sprawie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Zarz膮d Dr贸g Powiatowych zmieni organizacj臋 ruchu na tym niebezpiecznym odcinku.
- W sprawie wniosku o sfinansowanie niekt贸rych zada艅 Zarz膮du Dr贸g Powiatowych ze 艣rodk贸w przeznaczonych w bud偶ecie powiatu na ochron臋 艣rodowiska i gospodark臋 wodn膮. W roku 2014 planuje si臋 wykonanie konserwacji kanalizacji burzowej oraz rowu odprowadzaj膮cego wody opadowe z miejscowo艣ci Stary Przylep, odtworzenia rowu ch艂onnego w pasie drogi powiatowej nr 1559Z na odcinku 呕ab贸w - Ryszewko wraz z odprowadzeniem wody opadowej z drogi do rowu ch艂onnego, konserwacji rowu ch艂onnego w pasie drogi powiatowej nr 1776Z w miejscowo艣ci Barnim, kratek kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej nr 1776Z w miejscowo艣ci W贸jcin wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni, konserwacji kanalizacji deszczowej, remont ruroci膮gu odprowadzaj膮cego wody opadowe w miejscowo艣ci Skrzynka, konserwacji rowu wzd艂u偶 drogi powiatowej nr 1588Z ul. R贸wna w Pyrzycach, konserwacji rowu odprowadzaj膮cego wod臋
z kanalizacji deszczowej w miejscowo艣ci Jesionowo, studni ch艂onnej w pasie drogi powiatowej nr 1573Z Stary Przylep - Nowy Przylep w miejscowo艣ci Nowy Przylep, odwodnienia ul. Kopernika w Lipianach. Koszt tych zada艅 oszacowano na 73 000 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o zabezpieczenie 艣rodk贸w na realizacj臋 monitoringu i kontroli prawid艂owo艣ci realizacji projektu "Powiat pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu". Najkorzystniejsza oferta z艂o偶ona na realizacj臋 tego zadania przewy偶sza 艣rodki uj臋te w harmonogramie projektu o 4 428 z艂. Dlatego przed podpisaniem umowy nale偶y zabezpieczy膰 mo偶liwo艣膰 jej sfinansowania. 艢rodki wydatkowane na ten cel nale偶膮 do 艣rodk贸w kwalifikowanych
i zostan膮 zrefundowane. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o przyznanie wynagrodzenia dodatkowego dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za IV kwarta艂 2013 r. i za I kwarta艂 2014 r. Zarz膮d przyzna艂 wynagrodzenie w pe艂nej wysoko艣ci.
- W sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego na dostaw臋 sprz臋tu komputerowego w ramach projektu "Powiat pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu". Do up艂ywu terminu sk艂adania ofert wp艂yn臋艂y trzy oferty. Jedynym kryterium wyboru oferty by艂a cena. Oferta z najni偶sz膮 cen膮 by艂a niezwykle korzystna, ale zawiera艂a pewne odst臋pstwa od wymaga艅 podanych w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia. Odst臋pstwa te nie wp艂yn臋艂yby na jako艣膰 realizowanego projektu, ale wyb贸r tej oferty m贸g艂by zosta膰 zakwestionowany przez instytucj臋 wdra偶aj膮ca
i spowodowa膰 naliczenie kary finansowej. Dlatego proponuje si臋 odrzuci膰 oferty zawieraj膮ce odst臋pstwa od wymaga艅 podanych w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia. Zarz膮d zaakceptowa艂 proponowane rozwi膮zanie i wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie 艣rodk贸w na sfinansowanie tego zam贸wienia o 1 101,50 z艂, do kwoty wybranej oferty.
- W sprawie obni偶enia op艂aty czynszowej za lokal w budynku przy ul. Pozna艅skiej 1 w Pyrzycach. Miesi臋czna wysoko艣膰 czynszu wynosi 1 120,84 z艂. Magdalena Body艂 dzier偶awca pomieszcze艅 wyst膮pi艂a z pro艣b膮 o obni偶enie czynszu za kwiecie艅 2014 r. oraz zaniechanie poboru op艂aty za maj 2014 r. Podstaw膮 do uwzgl臋dnienia tego wniosku m贸g艂by by膰 wa偶ny interes d艂u偶nika. Bior膮c pod uwag臋, ze wnioskodawca nie przedstawi艂 argument贸w wskazuj膮cych na trudn膮 sytuacj臋 finansow膮 i wa偶ny interes oraz stan finans贸w Powiatu, Zarz膮d odrzuci艂 wniosek.
- W sprawie protoko艂u z pierwszych rokowa艅 na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. Pozna艅skiej 1 w Pyrzycach. Do sprzeda偶y nie dosz艂o ze wzgl臋du na brak oferent贸w. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂.
- W sprawie procedury sprzeda偶y nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. Pozna艅skiej 1 w Pyrzycach. Dotychczas odby艂y si臋 cztery przetargi oraz jedne rokowania.
W celu doprowadzenia do sprzeda偶y ustalono, 偶e zostan膮 og艂oszone negocjacje, a cena wywo艂awcza zostanie obni偶ona do kwoty 450 000 z艂. Dodatkowo zostanie wprowadzona mo偶liwo艣膰 zap艂aty w dw贸ch ratach. Pierwsza rata przy podpisaniu umowy, a druga po up艂ywie jednego roku.

IV. Przyj臋to informacje:
- Informacja o roz艂o偶eniu na raty nale偶no艣ci finansowych Domu Pomocy Spo艂ecznej w I kwartale 2014 r. W tym okresie roz艂o偶ono na raty op艂aty za pobyt w plac贸wce dw贸m mieszka艅com, na 艂膮czn膮 kwot臋 2 366,26 z艂.
- Sprawozdanie finansowe Powiatu Pyrzyckiego za rok 2013.
- Sprawozdanie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach z wykonania planu finansowego i planu inwestycyjnego za rok 2013.
- Plan finansowy oraz plan inwestycyjny Szpitala Powiatowego w Pyrzycach na rok 2014.
- Sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za IV kwarta艂
2013 r. oraz za I kwarta艂 2014 r.
- Dzia艂alno艣膰 Agencji Rynku Rolnego.
- Problemy plac贸wek szkolno-wychowawczych dotycz膮ce na艂og贸w m艂odzie偶y.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:
18 kwietnia
- Posiedzenie Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
19 kwietnia
- Otwarcie sezony motocrossowego na torze w Rokitach.
- 艢niadanie Wielkanocne w Klubie Abstynenta "Krokus" w Pyrzycach.
- 24 kwietnia
- Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
25 kwietnia
- Uroczyste po偶egnanie absolwent贸w klas maturalnych w Zespole Szk贸艂 Nr 1 i Zespole Szk贸艂 Nr 2 CKU w Pyrzycach.
- Uroczyste zako艅czenie roku szkolnego klas trzecich Liceum dla Doros艂ych w Zespole Szk贸艂 Nr 1.
- 26 kwietnia
- Zachodniopomorska Wojew贸dzka Inauguracja Dni Olimpijczyka w Ko艂obrzegu.
- VII Przelewickie Dni Folwarku.
27 kwietnia
- Eliminacje wojew贸dzkie 42 Og贸lnopolskiego M艂odzie偶owego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego w Zespo艂u Szk贸艂 w Lipianach.
29 kwietnia
- Dni Otwarte Szko艂y w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.
- Sesja Rady Gminy Przelewie.
3 maja
- Obchody 223 rocznic臋 uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
6 maja
- Powiatowe Eliminacje Og贸lnopolskiego Turnieju Bezpiecze艅stwa w Ruchu Drogowym w Przelewicach.
8 maja
- Obchody 69. rocznicy zako艅czenia II Wojny 艢wiatowej. pod Pomnikiem Pami臋ci przy Placu Wolno艣ci w Pyrzycach.
- 8-9 maja
- XVII Zgromadzenie Og贸lne Zwi膮zku Powiat贸w Polskich w Miko艂ajkach.
- 10 maja
- Makroregionalne Mistrzostwa M艂odzik贸w i M艂odziczek w Sumo w hali OSiR
w Pyrzycach.
11 maja
- Uroczyste obchody 40-lecia Parafii Kozielice.

12 maja
- Obchody Dnia Piel臋gniarki i Po艂o偶nej w Szpitalu Powiatowym w Pyrzaych.
16 maja
- Obchody 90-lecia Las贸w Pa艅stwowych w Nadle艣nictwie My艣lib贸rz.
- Powiatowe obchody Dnia Stra偶aka w Pyrzycach.
17 maja
- Festyn z okazji Mi臋dzynarodowego Dnia Rodzin przy Starostwie Powiatowym
w Pyrzycach.
19 maja
- Konwent Starost贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w D臋bnie.
20 maja
- Mistrzostwa Wojew贸dztwa w LA szk贸艂 i o艣rodk贸w specjalnych na stadionie miejskim im. Leszka S艂oninki w Pyrzycach.
- Konferencja w sprawie projektu "Nowoczesny nauczyciel, nowoczesna szko艂a"
w Starostwie.
- Walne zebranie sprawozdawcze stowarzyszenia dzia艂kowc贸w "Zieleniec"
w Starostwie.
21 maja
- Posiedzenie Naczelnej Rady Zatrudnienia w Warszawie.
23 maja
- Koncert z okazji 5-lecia zespo艂u "Cantus Delicjum".
24 maja
- Festyn majowy maj膮cy na celu zbi贸rk臋 funduszy na remont dachu ko艣cio艂a
w Brzezinie.
30 maja
- Uroczyste wr臋czenie nagr贸d w konkursie na ulotk臋 antytytoniow膮 pod has艂em "Nie zadymiaj mnie", zorganizowanym w ramach 艢wiatowego Dnia Bez Tytoniu, przez Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach.
- Sesja Rady Gminy Kozielice.
- Spotkanie cz艂onk贸w Stowarzyszenia Pyrzyckich Przedsi臋biorc贸w w Geotermii Pyrzyce.
31 maja
- Fina艂owa kolejka Wiosennej Ligi Orlika na Zespole Og贸lnodost臋pnych Boisk Sportowych "Orlik-2012", dzia艂aj膮cym przy Zespole Szk贸艂 nr 2 CKU w Pyrzycach.
- Otwarcie sezonu letniego w Wierzbnie.
2 czerwca
- Wizyty z okazji Dnia Dziecka w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach, O艣rodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Nowielinie oraz w Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych w Pyrzycach.
2-3 czerwca
- X Forum Samorz膮dowe w Ko艂obrzegu.
4 czerwca
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- 艢wi臋to Szko艂y Muzycznej w Pyrzycach w PDK w Pyrzycach.
5 czerwca
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego w Pyrzycach.
6 czerwca
- Uroczysto艣膰 nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Przelewicach.
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego.
7 czerwca
- Uroczyste obchody 890 rocznicy Chrystianizacji Pomorza Zachodniego w Parafii 艣w. Ottona w Pyrzycach.
9 czerwca
- Uroczyste obchody 25 rocznicy przemian ustrojowych w Szczecinie.
10 czerwca
- Powiatowy trening Akcji Kurierskiej.
11 czerwca
- Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
12 czerwca
- Dzie艅 Pola w Krzemlinie
13 czerwca
- Zako艅czenie roku szkolnego klas drugich ZSZ w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
14 czerwca
- Lipia艅skie Spotkania z 呕yw膮 Kultur膮 Ludow膮 Pomorza Zachodniego.
- Otwarcie sali wiejskiej w 艁ozicach.
17 czerwca
- Zako艅czenie roku szkolnego klas ZSZ w Zespole Szk贸艂 Nr 2 CKU w Pyrzycach.
22 czerwca
- Mistrzostwa Polski junior贸w i juniorek w sumo w Pyrzycach.

Autor : Waldemar Durkin
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-09-22 10:27:47
Data ostatniej modyfikacji : 2014-09-22 10:27:47
Liczba wy艣wietle艅 : 1765licznik odwiedzin: 13393384