logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2010-2014
od 20 lutego do 15 kwietnia 2014 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO

od 20 lutego do 15 kwietnia 2014 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w dniach:
1) 27 lutego 2014 r.
2) 4 marca 2014 r.
3) 6 marca 2014 r.
4) 12 marca 2014 r.
5) 19 marca 2014 r.
6) 27 marca 2014 r.
7) 31 marca 2014 r.
8) 4 kwietnia 2014 r.
9) 7 kwietnia 2014 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pyrzyckiego na lata 2014-2020.
- W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
- W sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie na rzecz Powiatu Pyrzyckiego nieruchomo艣ci gruntowych.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014.
- W sprawie uchylenia uchwa艂y Nr V/27/11 Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie w formie darowizny w艂asno艣ci nieruchomo艣ci.
- W sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:
- W sprawie zwo艂ania sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie roz艂o偶enia na raty sp艂aty wierzytelno艣ci Powiatu Pyrzyckiego. Postanawia si臋 roz艂o偶y膰 na 5 rat sp艂at臋 wierzytelno艣ci z tytu艂u kary pieni臋偶nej w wysoko艣ci 14 640 z艂 na艂o偶onej na Przedsi臋biorstwo Instalacyjno-Budowlane "Suchocki" Roman Suchocki przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach za zaj臋cie pasa drogowego bez zgody zarz膮dcy drogi. Raty b臋d膮 p艂atne od kwietnia do sierpnia 2014 r.
- W sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach do projektu "Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szko艂a" w ramach Programu Operacyjnego kapita艂 Ludzki, Priorytet III, Dzia艂anie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szk贸艂. Celem projektu jest podniesienie jako艣ci funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli. Projekt b臋dzie trwa艂 do 31 sierpnia 2015 r. Jego warto艣膰 wynosi 1 077 611,98 z艂. W ramach projektu wsparciem zostanie obj臋tych 353 nauczycieli z 12 szk贸艂 podstawowych, 5 gimnazj贸w, 8 szk贸艂 ponadgimnazjalnych i 6 przedszkoli. W ka偶dej plac贸wce zostan膮 wprowadzone roczne plany wspomagania w oparciu o 24 oferty doskonalenia.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014. Zmiany zwi膮zane by艂y ze zmianami wysoko艣ci dotacji przyznawanych powiatowi.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014. Zmiany polega艂y na przesuni臋ci 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami.
- W sprawie powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2014 r. W sk艂ad komisji powo艂uje si臋 trzech pracownik贸w Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach oraz dw贸ch przedstawicieli organizacji pozarz膮dowych.
- W sprawie wynik贸w otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2014 r. W wyniku konkursu przyznano dotacj臋 w wysoko艣ci 4 000 z艂 Fabryce Dobrego Czasu, 3 500 z艂 LMKS "呕ak-Espadon", 3 500 z艂 LKS "Spartakus", 3 500 z艂 UKS "Kleks", 5 500 z艂 Powiatowemu Zrzeszeniu LZS, 1 500 z艂 Pyrzyckiemu Klubowi Olimpijczyka, 2 000 z艂 PTTK Ziemi Pyrzyckiej, 3 500 z艂 Uniwersytetowi Trzeciego Wieku.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi nr 1779Z na terenie powiatu stargardzkiego w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego. Ustalono na rok 2014 dotacj臋 dla plac贸wki niepublicznej, prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym Ko艂o w Pyrzycach - O艣rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie
w wysoko艣ci miesi臋cznej na jednego wychowanka - 3935,87 z艂 oraz na jedno dziecko obj臋te wczesnym wspomaganiem rozwoju - 348,00 z艂.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o opracowanie koncepcji Kontraktu Samorz膮dowego. Zarz膮d ustali艂, 偶e nale偶y zaprosi膰 do wsp贸艂pracy samorz膮dy gminne, przedsi臋biorc贸w
i organizacje pozarz膮dowe i przygotowa膰 Kontrakt Samorz膮dowy dla Powiatu Pyrzyckiego. Zostan膮 zarysowane ramy zada艅, kt贸re mo偶na zrealizowa膰
w ramach Kontraktu Samorz膮dowego w latach 2014-2020, a nast臋pnie zadania zostan膮 skonkretyzowane i uj臋te we wniosku do Marsza艂ka Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego o zawarcie Kontraktu Samorz膮dowego.
- W sprawie zbycia nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu. Ustalono,
偶e nale偶y og艂osi膰 rokowania zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. Pozna艅skiej 1 w Pyrzycach i ustalono cen臋 wywo艂awcz膮 na 480 tys. z艂. Zdecydowano, aby mieszkania w budynku przy ul. Szczeci艅skiej w Pyrzycach, kt贸re Powiat Pyrzycki otrzyma艂 w wyniku zamiany nieruchomo艣ci wystawi膰 na sprzeda偶 i jak najszybciej og艂osi膰 przetarg. Natomiast w sprawie nieruchomo艣ci znajduj膮cej si臋
w s膮siedztwie Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach
z niewyko艅czonymi budynkami, darowanej Powiatowi przez Skarb Pa艅stwa, zdecydowano, aby nie przyj膮膰 darowizny i wystawi膰 j膮 na sprzeda偶. Doch贸d ze sprzeda偶y przejmie Skarb Pa艅stwa, ale pewien procent zostanie przekazany Powiatowi.
- W sprawie wniosku o zorganizowanie obozu letniego dla dzieci i m艂odzie偶y
w G艂ucho艂azach. Ob贸z jest przeznaczony dla 70 os贸b. B臋d膮 w nim uczestniczyli uczniowie z plac贸wek o艣wiatowych i opieku艅czych prowadzonych przez Powiat oraz grupa sportowc贸w. Powiat dofinansuje organizacj臋 obozu kwot膮 20 tys. z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.

IV. Przyj臋to informacje:
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach za rok 2013;
- Sprawozdanie roczne z wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za 2013 rok wraz z informacj膮 o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
- Sprawozdanie za rok 2013 z wykonanych zada艅 przez: Geodet臋 Powiatowego, PODGIK, PINB, Wydzia艂 AB, Wydzia艂 GGN, Wydzia艂 ITiK;
- Sprawozdanie z realizacji zada艅 powiatu w zakresie promocji. Zadania na rok 2014;
- Sprawozdanie z realizacji Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2013;
- Wsp贸艂praca Starostwa z organizacjami pozarz膮dowymi w zakresie dzia艂a艅 na rzecz o艣wiaty i kultury;
- Dzia艂ania plac贸wek szkolno-wychowawczych podleg艂ych powiatowi na rzecz rozwijania zami艂owa艅, zainteresowa艅 i zdolno艣ci uczni贸w.
- Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy za okres roku 2013;
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Centrum Wsparcia Przedsi臋biorczo艣ci oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego;
- Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego - ocena post臋p贸w jego wdra偶ania;
- Ocena sytuacji s艂u偶by zdrowia w Powiecie Pyrzyckim: Szpital Powiatowy
w Pyrzycach.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:
20 lutego
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego.
21 lutego
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
28 lutego
- Posiedzenie Sp贸艂ek Wodnych w Warnicach.
1 marca
- Uroczysto艣膰 pod Pomnikiem Katy艅skim w Pyrzycach z okazji Narodowego Dnia Pami臋ci "呕o艂nierzy Wykl臋tych".
3 marca
- Uroczysto艣ci z okazji 69 rocznicy zako艅czenia walk o Pyrzyce, pod Pomnikiem Pami臋ci.
7 marca
- Promocja katalogu zabytk贸w sztuki powiatu Pyrzyckiego w Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej.
10 marca
- Spotkanie w sprawie rozlewiska w Mielnie.
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego.
- Spotkanie w sprawie opracowania Kontraktu Samorz膮dowego Powiatu Pyrzyckiego.
13 marca
- III Powiatowy Konkursu Poprawno艣ci J臋zykowej w Zespole Szk贸艂 w Lipianach.
- Spotkanie w sprawie opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pyrzyckiego na lata 2014-2020.
- Posiedzenie Powiatowej Rady Bezpiecze艅stwa Ruchu Drogowego.
14 marca
- Spotkanie w Urz臋dzie Wojew贸dzkim w sprawie rozlewiska w Mielnie.
- Spotkanie Sp贸艂ek Wodnych w Jedlicach.
- Akademia po艣wi臋cona czwartej rocznicy ustanowienia Narodowego Dnia Pami臋ci "呕o艂nierzy Wykl臋tych".
15 marca
- Memoria艂 pi艂karski Floriania Krygiera w Lipianach.
15-16 marca
- XI Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS Gmin Powiatu Pyrzyckiego.
18 marca
- Zawody w tenisie sto艂owym w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym.
- Spotkanie w sprawie organizacji Mi臋dzynarodowego Dnia Rodziny.
19 marca
- Spotkanie w Gryfinie, rozpoczynaj膮ce kampani臋 na rzecz Zespo艂u Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie.
21 marca
- Uroczyste oddanie do u偶ytku nowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach.
22 marca
- XIII Powiatowa Gimnazjada Matematyczna w Zespole Szk贸艂 Publicznych w Bielicach.
25 marca
- Spotkanie w Kozielicach w sprawie rozlewiska w Mielnie.
26 marca
- Spotkanie komisji oceniaj膮cej prace w konkursie "Moja bezpieczna droga do domu".
28 marca
- Powiatowy Konkurs Wiedzy Po偶arniczej.
- Spotkanie w Wojew贸dzkim Urz臋dzie Pracy w sprawie realizacji projektu "Najlepszy w zawodzie".
29 marca
- XIII Wojew贸dzkie Igrzyska LZS Samorz膮d贸w Powiatowych w Szczecinku.
- Powiatowa Gimnazjada z j臋zyk贸w obcych w Zespole Szk贸艂 w Lipianach.
1 kwietnia
- Spotkanie w Zachodniopomorskim Urz臋dzie Wojew贸dzkim w sprawie rozlewiska w Mielnie.
- Spotkanie w sprawie Kontraktu Samorz膮dowego.
2 kwietnia
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
3 kwietnia
- Uroczyste wr臋czenie nagr贸d, dyplom贸w i upomink贸w za konkurs plastyczny pn. "Moja bezpieczna droga do szko艂y".
4 kwietnia
- Oficjalne otwarcie Kliniki Rehabilitacyjnej Nasz Doktor w Pyrzycach.
- Pyrzyckie Dni Olimpijczyka.
- Koncert wiosenny Szko艂y Muzycznej w Pyrzycach.
5 kwietnia
- Biegi Gryfit贸w w Pyrzycach.
7 kwietnia
- Spotkanie z okazji 艢wiatowego Dnia Zdrowia w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
9 kwietnia
- Spotkanie z okazji 艢wiatowego Dnia Inwalidy w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach.
- Posiedzenie Komisji Spraw Spo艂ecznych.
- Dzie艅 Otwarty w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
10 kwietnia
- Msza 艣w. w ko艣ciele pw. WNMP w Pyrzycach w intencji pomordowanych w Katyniu oraz tragicznie zmar艂ych w katastrofie lotniczej.
- 14 kwietnia
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
- 15 kwietnia
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-05-09 12:57:53
Data ostatniej modyfikacji : 2014-05-09 12:57:53
Liczba wy艣wietle艅 : 1870licznik odwiedzin: 13393260