logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
Uchwa艂a Nr XXXIV/184/14 z dnia 19 lutego 2014 r.

w sprawie przyj臋cia stanowiska o sprzeciwie wobec projektu powrotu do podzia艂u administracyjnego kraju na 49 wojew贸dztw oraz likwidacji powiat贸w

Uchwa艂a Nr XXXIV/184/14
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 19 lutego 2014 r.

w sprawie przyj臋cia stanowiska o sprzeciwie wobec projektu powrotu do podzia艂u administracyjnego kraju na 49 wojew贸dztw oraz likwidacji powiat贸w


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (j.t z 2013 r., poz. 595, zmiana poz. 654) oraz 搂 15 ust. 2 Statutu Powiatu Pyrzyckiego stanowi膮cego za艂膮cznik do uchwa艂y Nr III/12/98 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 grudnia 1998 r. zmienionego uchwa艂膮 Nr XXVI/147/01 z dnia 27 czerwca 2001 r., uchwa艂膮 Nr XXIX/166/01 z dnia 30 pa藕dziernika 2001 r., uchwa艂膮 Nr V/32/03 z dnia 12 marca 2003 r. oraz uchwa艂膮 Nr II/3/10 z dnia 8 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5, poz. 36 z 1999 r., zmiany z 2001 r. Nr 36, poz. 483, Nr 50, poz. 1350, z 2003 r. Nr 38, poz. 590, z 2010 r. Nr 134, poz. 2697) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Rada Powiatu Pyrzyckiego przyjmuje stanowisko o sprzeciwie wobec projektu powrotu do podzia艂u administracyjnego kraju na 49 wojew贸dztw oraz likwidacji powiat贸w, stanowi膮ce za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI


Za艂膮cznik do uchwa艂y Nr XXXIV/184/14
Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 lutego 2014 r.

Stanowisko Rady Powiatu Pyrzyckiego o sprzeciwie wobec projektu
powrotu do podzia艂u administracyjnego kraju na 49 wojew贸dztw
oraz likwidacji powiat贸w

Samorz膮d Powiatu Pyrzyckiego - wobec pojawiaj膮cych si臋 publicznych zapowiedzi "nowej" reformy administracyjnej kraju, powracaj膮cej do podzia艂u kraju na 49 wojew贸dztw, a przy okazji likwidacji samorz膮du powiatowego - wyra偶a sw贸j stanowczy sprzeciw wobec takich plan贸w.
Reforma samorz膮dowa z ko艅ca lat 90. XX wieku sprawi艂a, 偶e powiat i wojew贸dztwo sta艂y si臋 osobami prawnymi wyposa偶onymi we w艂adztwo o charakterze publicznym. To w艂adztwo dotyczy trzech obszar贸w: terytorium, finans贸w oraz ludzi. Z trzech przytoczonych wcze艣niej rodzaj贸w dzia艂ania powiat skupia si臋 w spos贸b istotny na cz艂owieku, zaspokajaj膮c jego potrzeby w wyspecjalizowanych, a nie w powszechnych, w艂a艣ciwych gminie obszarach. Typowym przyk艂adem takiej roli powiat贸w jest zaspokajanie potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych, zwalczanie bezrobocia, dbanie o funkcjonowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i ochron臋 zdrowia. Utworzenie, a w艂a艣ciwie odtworzenie historycznej struktury samorz膮du powiatowego jest dope艂nieniem idei ma艂ych ojczyzn, w kt贸rych lokalna spo艂eczno艣膰 sta艂a si臋 podmiotem, a nie przedmiotem bie偶膮cej polityki. Powiat jako jednostka podzia艂u terytorialnego powsta艂 pierwotnie g艂贸wnie z organizacj膮 s膮d贸w ziemskich, a znany by艂 w Polsce ju偶 w II po艂owie XIV wieku. Przywr贸cenie samorz膮dowego powiatu, to powr贸t do tradycyjnych istniej膮cych wsp贸lnot, to przekazanie tym wsp贸lnotom tych wszystkich zada艅 lokalnych, kt贸rych nie przej臋艂y dotychczas gminy. Podzia艂 kraju na powiaty to mapa rzeczywistych wi臋zi lokalnych, kt贸re przecie偶 wszyscy doskona艂e znamy i odczuwamy, szczeg贸lnie w ma艂ych miejscowo艣ciach i wsiach. To one w naturalny spos贸b skupia艂y si臋 wok贸艂 o艣rodk贸w, kt贸re od setek lat stanowi艂y dla nich centra 偶ycia spo艂ecznego, kulturalnego i gospodarczego.
Wobec zapowiedzi nowej reformy administracyjnej Rada Powiatu Pyrzyckiego wyra偶a stanowisko, 偶e obiektywnie rzecz ujmuj膮c reforma 1998 r. lepiej odzwierciedla realny uk艂ad przestrzenny Polski ni偶 podzia艂 z roku 1975. Znajduje bowiem w艂a艣ciwe miejsce dla metropolii, kt贸re mog膮 by膰 o艣rodkami region贸w, dla miast na prawach powiatu maj膮cych w r臋ku pe艂ni臋 kompetencji lokalnych i dla miast powiatowych oraz tych, kt贸re s膮 gminami. To prawda, 偶e 31 miast, w kt贸rych mieszka艂o raptem 2,9 mln os贸b, w 1998 r. utraci艂o status wojew贸dzki. R贸wnocze艣nie powsta艂o jednak ponad 250 nowych centr贸w administracyjnych, kt贸re sta艂y si臋 miastami powiatowymi (o 艂膮cznej liczbie blisko 7 mln mieszka艅c贸w). Do tego 19 miast, nie b臋d膮c miastami wojew贸dzkimi, zyska艂o status miast na prawach powiatu (2,3 mln). To tam g艂贸wnie zwi臋kszy艂 si臋 wp艂yw lokalnych elit i obywateli na najbli偶sze otoczenie. Dodatkowymi przes艂ankami reformy samorz膮dowej by艂a ch臋膰 usprawnienia prowadzenia polityki regionalnej, do czego poprzednie wojew贸dztwa zupe艂nie si臋 nie nadawa艂y. Chciano tak偶e uporz膮dkowa膰 system administracji pa艅stwowej w terenie. Oba cele zosta艂y w znacznym stopniu osi膮gni臋te.
Niech to stanowisko b臋dzie te偶 wyrazem troski i odpowiedzialno艣ci za kszta艂t samorz膮du terytorialnego w Polsce. Dzisiejszy powiat to jednostka samorz膮du terytorialnego skupiaj膮ca 艣rednio oko艂o 80 tys. os贸b mieszkaj膮cych, mniej wi臋cej,
w o艣miu gminach, z miastem, kt贸re stanowi centrum lokalnego uk艂adu i silnymi wi臋ziami pomi臋dzy gminami wiejskimi i miastem powiatowym. Obok gminy w艂a艣nie powiat ma kluczowe znaczenie w strukturze zarz膮dzania publicznego w Polsce. To w skali powiatu domyka si臋 ca艂a infrastruktura publiczna podstawowej obs艂ugi mieszka艅c贸w i spo艂eczno艣ci lokalnej. Chodzi nie tylko o administracj臋 samorz膮dow膮, ale tak偶e o administracj臋 rz膮dow膮, o wymiar sprawiedliwo艣ci, system polityczny itd. Powiaty nie s膮 to twory sztuczne. W za艂o偶eniach wspomnianej reformy samorz膮dowej w roku 1998 spo艂eczno艣膰 偶yj膮ca w granicach danego powiatu mia艂a by膰 samowystarczalna z punktu widzenia zaspokojenia jej potrzeb przez administracj臋. Podj臋to w贸wczas decyzj臋, 偶e powiat musi sk艂ada膰 si臋 przynajmniej z 5 gmin, musi liczy膰 co najmniej 50 tysi臋cy mieszka艅c贸w, a jego stolica musi by膰 zamieszkana przez minimum 10 tysi臋cy os贸b. Poza tymi kryteriami znalaz艂y si臋 du偶e miasta, licz膮ce ponad 100 tysi臋cy mieszka艅c贸w, kt贸re w 偶aden spos贸b nie mie艣ci艂y si臋 w zaproponowanych ramach, dlatego zdecydowano si臋 na stworzenie mo偶liwo艣ci pozwalaj膮cej tym miastom funkcjonowa膰 jako miasta na prawach powiatu. Wzgl臋dy racjonalne spowodowa艂y, 偶e utworzono ok. 10% wi臋cej powiat贸w, ni偶 mog艂o to wynika膰 z prostej analizy spe艂nienia trzech kryteri贸w. Bior膮c pod uwag臋 jako wska藕nik jedynie rok 2013, mo偶na stwierdzi膰, 偶e istnieje 287 powiat贸w, w sk艂ad kt贸rych wchodzi przynajmniej 5 gmin, co stanowi 91% wszystkich powiat贸w. Ka偶dy z 247 powiat贸w jest zamieszkany przez co najmniej 50 tysi臋cy mieszka艅c贸w. Daje to zaledwie 79% wszystkich powiat贸w. Cz臋sto dyskutuje si臋 dzi艣 o potrzebie i zasadno艣ci funkcjonowania najmniejszych powiat贸w. Argument dla takiej dyskusji stanowi konieczno艣膰 poszukiwania efektywno艣ci ekonomicznej. Nale偶y jednak pami臋ta膰, 偶e niezb臋dne jest znalezienie konsensusu pomi臋dzy ekonomicznymi i spo艂ecznymi aspektami dzia艂ania administracji publicznej. Os艂abienie istniej膮cych wi臋zi spo艂ecznych i instytucjonalnych tylko w imi臋 poszukiwania efektywno艣ci ekonomicznej nie b臋dzie sprzyja膰 budowaniu nowoczesnej administracji otwartej na obywateli. Potrzebne jest wi臋c okre艣lenie przysz艂ego modelu nie tylko powiatu, ale wszystkich kategorii samorz膮d贸w terytorialnych, uwzgl臋dniaj膮c m.in. wzgl臋dy demograficzne. Z pewno艣ci膮 nie jest to podstawa do rozwa偶a艅 o likwidacji struktur powiatowych, a ewentualnie jej modernizacji. Niezaprzeczalnym bowiem pozostaje fakt istnienia potrzeby wzmocnienia struktur samorz膮du powiatowego poprzez odpowiednie umocowania prawne, a tak偶e konieczno艣ci systemowego zapewnienia takiego finansowania ca艂okszta艂tu dzia艂a艅 powiatowych, kt贸ry pozwoli na nale偶yt膮 ich realizacj臋 z my艣l膮 o cz艂onkach tej wsp贸lnoty samorz膮dowej.
Samorz膮d terytorialny jest najwi臋kszym pracodawc膮 w Polsce i inwestorem publicznym, w艂a艣cicielem ogromnego maj膮tku, jest tak偶e dostawc膮 zasadniczych dla mieszka艅c贸w us艂ug publicznych, pocz膮wszy od edukacji, poprzez transport do kultury. W znacznym stopniu mo偶e wp艂ywa膰 na rozw贸j lokalny i regionalny, czyli na to jak jutro b臋dzie si臋 powodzi艂o nam i naszym dzieciom. M贸wi膮c kolokwialnie, samorz膮d wsp贸艂decyduje o jako艣ci naszego 偶ycia. Likwidacja struktur powiatowych zaledwie po 3 kadencjach od ich reaktywacji jest bardzo z艂ym rozwi膮zaniem.
Wywo艂ana obecnie w przestrzeni publicznej powszechna dyskusja o rzekomych zaletach zwi膮zanych z przywr贸ceniem 49 wojew贸dztw po艂膮czonym z likwidacj膮 struktur powiatowych nie s艂u偶y ani spo艂eczno艣ciom samorz膮dowym, ani te偶 usprawnieniu dzia艂ania aparatu administracyjnego w kraju. Prowadzenie spotka艅 konsultacyjnych z samorz膮dowcami po has艂em "Polska x 49" i postulowanie powrotu do "starego" podzia艂u administracyjnego pozostaje w istocie propozycj膮 rewolucji w tej sferze dzia艂alno艣ci Pa艅stwa i zmierza do zniweczenia stara艅 kilkunastu ostatnich lat budowy nowych wi臋zi lokalnych.
Maj膮c powy偶sze na uwadze, w艂adze samorz膮dowe w Powiecie Pyrzyckim wyra偶aj膮 stanowczy sprzeciw wobec projektu powrotu do podzia艂u administracyjnego kraju na 49 wojew贸dztw oraz likwidacji powiat贸w.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-02-27 12:02:10
Data ostatniej modyfikacji : 2014-02-27 12:02:10
Liczba wy艣wietle艅 : 1718licznik odwiedzin: 13394937