logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2010-2014
od 23 pa藕dziernika do 23 grudnia 2013 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO

od 23 pa藕dziernika do 23 grudnia 2013 r.


Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1) 23 pa藕dziernika 2013 r.
2) 25 pa藕dziernika 2013 r.
3) 31 pa藕dziernika 2013 r.
4) 7 listopada 2013 r.
5) 14 listopada 2013 r.
6) 15 listopada 2013 r.
7) 19 listopada 2013 r.
8) 15 listopada 2013 r.
9) 21 listopada 2013 r.
10) 26 listopada 2013 r.
11) 29 listopada 2013 r.
12) 3 grudnia 2013 r.
13) 11 grudnia 2013 r.
14) 12 grudnia 2013 r.
15) 20 grudnia 2013 r.

I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie wyra偶enia zgody na obci膮偶enie prawem u偶ytkowania w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony, nieruchomo艣ci zabudowanej oznaczonej jako dzia艂ka nr 50/2 o pow. 0,1838 ha obr臋b Pyrzyce 10.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013.
- W sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz okre艣lenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
- W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2013-2024.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013.
- W sprawie uchwalenia projekt bud偶etu powiatu na rok 2014.
- W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2014-2026.
- W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013 i zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013. Zmiany zwi膮zane by艂y ze zmianami wysoko艣ci dotacji przyznawanych powiatowi.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013. Zmiany polega艂y na przesuni臋ciu 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami, zgodnie z kompetencjami Zarz膮du.
- W sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego - Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie do projektu pn. "Pomoc spo艂eczna, wsp贸艂praca z rodzinami podopiecznych", wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Fundusz Ma艂ych Projekt贸w w ramach Programu Operacyjnego Cel 3 "Europejska Wsp贸艂praca Terytorialna" - "Wsp贸艂praca Transgraniczna" kraj贸w Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolita Polska (Wojew贸dztwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 - INTERREG IV A oraz udzielania pe艂nomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮
w 呕abowie do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych w ramach ww. projektu. Projekt obejmuje trzydniowe spotkanie z przedstawicielami partnerskiej plac贸wki z Niemiec w celu wymiany praktycznych do艣wiadcze艅 zwi膮zanych z wsp贸艂prac膮 z rodzinami podopiecznych i lokaln膮 spo艂eczno艣ci膮.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013. Zmiany zwi膮zane by艂y ze zmianami wysoko艣ci dotacji przyznawanych powiatowi.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013. Zmiany polega艂y na przesuni臋ciu 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami, zgodnie z kompetencjami Zarz膮du.
- W sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do programu wsp贸艂finansowanego
z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Projekt "Najlepszy w zawodzie" umo偶liwi podwy偶szenie atrakcyjno艣ci i efektywno艣ci kszta艂cenia zawodowego. Uczniowie b臋d膮 mieli mo偶liwo艣膰 odbywania praktyk zawodowych w renomowanych przedsi臋biorstwach.
- W sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie terenem dla cel贸w budowlanych - dzia艂k膮 nr 15/9 po艂o偶on膮 w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce, b臋d膮cej w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego. Wyra偶a si臋 zgod臋 Pracowni Projektowej PROGAZ-PP S.C. z siedzib膮 w Szczecinie na przej艣cie projektowanym gazoci膮giem przez dzia艂k臋 b臋d膮c膮 w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie uzgodnienia lokalizacji na dzia艂kach nr 7/2, nr 7/5 i nr 7/10 obr臋b 12 miasta Pyrzyce infrastruktury elektroenergetycznej oraz wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane. Uzgadnia si臋 lokalizacj臋 infrastruktury elektroenergetycznej obejmuj膮cej budow臋 kontenerowej stacji transformatorowej i linii kablowej oraz wyra偶a si臋 zgod臋 na wej艣cie na teren nieruchomo艣ci w celu wykonania rob贸t.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o sfinansowanie pi臋ciu zada艅 realizowanych przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych ze 艣rodk贸w przeznaczonych w bud偶ecie powiatu na ochron臋 艣rodowiska i gospodark臋 wodn膮. Zadania te poprawi艂y stosunki wodne
w rejonie dr贸g powiatowych i mog膮 by膰 sfinansowane ze 艣rodk贸w na ochron臋 艣rodowiska i gospodark臋 wodn膮. 艁膮czna warto艣膰 wykonanych prac wynosi 57 900 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie protoko艂u z drugiego ustnego przetargu na sprzeda偶 lokalu mieszkalnego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Lokal mieszkalny po艂o偶ony przy ul. Niepodleg艂o艣ci 2/26 w Pyrzycach zosta艂 sprzedany za kwot臋 23 460 z艂. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂.
- W sprawie wniosku o realizacj臋 uzgodnie艅 dotycz膮cych warunk贸w przej臋cia pracownik贸w Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego przez Szpital Powiatowy po po艂膮czeniu tych jednostek. Wnioskodawca, Iwona Zibrowska-Os贸ch by艂a dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego, otrzyma艂a propozycj臋 zatrudnienia w Szpitalu Powiatowym, kt贸ra zawiera zapisy powoduj膮ce pogorszenie warunk贸w. Zarz膮d zasugerowa艂, aby dyrektor Szpitala Powiatowego zawar艂 umow臋 cywilno-prawn膮 z Iwon膮 Zibrowsk膮-Os贸ch w kszta艂cie odpowiadaj膮cym wcze艣niejszym ustaleniom i zgodn膮 z przepisami wskazanymi w opinii prawnej.
- W sprawie wniosku o przyznanie wynagrodzenia dodatkowego dyrektorowi Szpitala Powiatowego za II i III kwarta艂 2013 r. w pe艂nej wysoko艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wygaszenie trwa艂ego zarz膮du na cz臋艣ci budynku przy
ul. M艂odych Technik贸w 5a i okre艣lenie formy jej przekazanej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na dokonanie zamiany pomi臋dzy Powiatem Pyrzyckim a Wojewod膮 Zachodniopomorskim reprezentuj膮cym Skarb Pa艅stwa. Pomieszczenia przygotowane na siedzib臋 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przesz艂yby na w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa, a Powiat przej膮艂by 3 lokale mieszkalne w budynku przy
ul. Szczeci艅skiej 21A obecnie u偶ytkowane przez Zachodniopomorski Zarz膮d Melioracji i Urz膮dze艅 Wodnych. Do czasu podpisania aktu notarialnego w sprawie takiej zamiany, zostanie podpisana umowa u偶yczenia pomieszcze艅 na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
- W sprawie wniosku o zwi臋kszenie kwoty przeznaczonej na finansowanie dostaw tablic rejestracyjnych. W dniu 10 grudnia 2013 r. odby艂o si臋 otwarcie ofert na realizacj臋 dostaw tablic rejestracyjnych pojazd贸w do Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach. Na to zadanie przeznaczono 50 000 z艂. Najni偶sza ze z艂o偶onych ofert by艂a wy偶sza od tej kwoty. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie 艣rodk贸w przeznaczonych na dostaw臋 tablic rejestracyjnych do kwoty 59 164,85 z艂.
- W sprawie wniosku o zwi臋kszenie kwoty przeznaczonej na finansowanie ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialno艣ci cywilnej Powiatu Pyrzyckiego.
W dniu 9 grudnia 2013 r. odby艂o si臋 otwarcie ofert na ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialno艣ci cywilnej Powiatu Pyrzyckiego. Na to zadanie przeznaczono 105 290,07 z艂. Najni偶sza ze z艂o偶onych ofert by艂a wy偶sza od tej kwoty. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 zwi臋kszenie 艣rodk贸w przeznaczonych na ubezpieczenie do kwoty 108 321 z艂.
- W sprawie protoko艂贸w z przetarg贸w na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Do sprzeda偶y zosta艂a wystawiona nieruchomo艣膰 po艂o偶ona w Czernicach, po by艂ym Domu Dziecka oraz nieruchomo艣膰 po艂o偶ona
w Pyrzycach przy ul Pozna艅skiej 1. Do tych przetarg贸w nie przyst膮pi艂 偶aden oferent. Zarz膮d zatwierdzi艂 protoko艂y.
- W sprawie wniosku o wygaszenie trwa艂ego zarz膮du nad cz臋艣ci膮 nieruchomo艣ci oznaczonej jako dzia艂ka nr 7/9 w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce, przeznaczonej na siedzib臋 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Wniosek dotyczy cz臋艣ci pomieszcze艅 na trzecim pi臋trze budynku, kt贸re obecnie jest w trwa艂ym zarz膮dzie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU. W zwi膮zku z przeniesieniem do tych pomieszcze艅 siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o zaj臋cie stanowiska w sprawie dalszego funkcjonowania Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci. Funkcjonowanie jednostki w roku 2014 jest zagro偶one z powodu niedoszacowanego bud偶etu na ten rok, przyznanego przez Wojewod臋. Realne koszty funkcjonowania wynosz膮 164 235 z艂, a zaplanowana dotacja wynosi 61 000 z艂. W latach poprzednich Zarz膮d dofinansowywa艂 dzia艂alno艣ci Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania
o Niepe艂nosprawno艣ci, jednak w roku 2014 nie b臋dzie takiej mo偶liwo艣ci. Je偶eli Wojewoda zamierza zleca膰 Powiatowi realizacj臋 zada艅, to powinien przekazywa膰 na ich realizacj臋 odpowiednie 艣rodki. Zarz膮d stoi na stanowisku, 偶e nale偶y przedstawi膰 Wojewodzie jakie 艣rodki s膮 niezb臋dne do funkcjonowania Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci i wnioskowa膰 o ich przekazanie. Je偶eli 艣rodki nie zostan膮 przekazane, to nie b臋dzie mo偶liwe realizowanie zleconych zada艅.

IV. Przyj臋to Informacje:
- Ocena realizacji programu rozwoju kultury fizycznej i sportu w Powiecie Pyrzyckim w roku 2013.
- Sprawozdanie i ocena realizacji g艂贸wnych zada艅 Zarz膮du Powiatu za bie偶膮c膮 kadencj臋.
- Plan finansowy Szpitala Powiatowego na rok 2013.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego za II i III kwarta艂 2013 r.
- Stan s艂u偶by zdrowia w powiecie pyrzyckim.
- Informacja o stanie obiekt贸w mostowych administrowanych przez Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Przegl膮dowi podstawowemu poddano 7 obiekt贸w, w tym na czterech obiektach wykonano ekspertyzy. Wyniki przegl膮d贸w i ekspertyz wykazuj膮 niedostateczny stan wi臋kszo艣ci obiekt贸w. Wymagaj膮 one natychmiastowych prac remontowych. Szacunkowy koszt wykonania zalece艅 pokontrolnych na czterech najbardziej zniszczonych obiektach wynosi 450 000 z艂.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:
29 pa藕dziernika
- Sesja Rady Gminy Przelewice.
30 pa藕dziernika
- posiedzenie Rady Spo艂ecznej przy Szpitalu Powiatowym.
31 pa藕dziernika
- Sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Pyrzyckiego.
- Posiedzenie Powiatowego Zrzeszenia LZS.
5 listopada
- Spotkanie z prezesem Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych w Warszawie.
8 listopada
- Uroczysta sesja Rady Powiatu Pyrzyckiego z okazji Narodowego 艢wi臋ta Niepodleg艂o艣ci w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
- 9 listopada
- Festiwal Pie艣ni Patriotycznych w Lipianach.
- Bal Hubertowski zorganizowany przez Ko艂o 艁owieckie 艁o艣 w 呕ukowie.
11 listopada
- Uroczysta msza 艣w. z okazji Narodowego 艢wi臋ta Niepodleg艂o艣ci.
13 listopada
- Rozstrzygni臋cie konkursu "Poznajemy histori臋 Ziemi Pyrzyckiej" w Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach.
14 listopada
- Konferencja dla nauczycieli o bezpiecze艅stwie w ruchu drogowym.
14 listopada
- Uroczyste powitanie nowego Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach.
20 listopada
- Sztuka teatralna "Eliksir m艂odo艣ci" przedstawiona przez Uniwersytet Trzeciego Wieku.
21 listopada
- Spotkanie z radnymi Sejmiku SLD.
- Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
24 listopada
- Mecz rugby na w贸zkach w Lipianach.
2 grudnia
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego.
4 grudnia
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego.
5 grudnia
- Uroczyste otwarcie nowej siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
6 grudnia
- Wizyta w Plac贸wkach Opieku艅czo-Wychowawczych, Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym i O艣rodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym z okazji Miko艂aja.
- Pogadanka "Bezpieczna jesie艅 偶ycia" zorganizowana przez Wojew贸dzki O艣rodek Ruchu Drogowego w Szczecinie, w Starostwie.
7 grudnia
- VII Turystyczny Rajd Integracyjny "Zabawa ze 艣w. Miko艂ajem".
8 grudnia
- Uroczysta msza 艣w. w ko艣ciele p.w. Narodzenia NMP w Brzesku i podzi臋kowania ks. Januaremu 呕elawskiemu za 25 lat pos艂ugi w parafii.
- II Pyrzyckie Obchody Dnia Os贸b Niepe艂nosprawnych w hali OSiR w Pyrzycach.
- 9 grudnia
- Podsumowanie projektu "Doce艅 siebie" realizowanego przez Powiatowy Urz膮d Pracy w Pyrzycach.
13 grudnia
- VII Powiatowy Sejmik LZS pod patronatem Starosty Pyrzyckiego w Kozielicach.
16 grudnia
- Uroczyste podpisanie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. "Najlepszy w zawodzie" w Wojew贸dzkim Urz臋dzie Pracy w Szczecinie.
- Sesja Rady Miejskiej w Lipianach.
- Posiedzenie Komisji Spraw Spo艂ecznych.
- Posiedzenie Komisji 艢rodowiska.
17 grudnia
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
20 grudnia
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-02-07 10:41:54
Data ostatniej modyfikacji : 2014-02-07 10:41:54
Liczba wy艣wietle艅 : 1838licznik odwiedzin: 13419233