logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 2/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.PROTOK脫艁 Nr 2/2014
z dnia 14 stycznia 2014 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia planu finansowego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2014 rok. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e plan finansowy zosta艂 przygotowany na podstawie uchwa艂y bud偶etowej. Uchwa艂a bud偶etowa klasyfikuje wydatki
w szczeg贸艂owo艣ci do dzia艂贸w i rozdzia艂贸w, a plan finansowy uszczeg贸艂owia je do paragraf贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przekazania kierownikom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸w. Skarbnik doda艂, 偶e uprawnienia dotycz膮 przeniesie艅 pomi臋dzy paragrafami w ramach tego samego rozdzia艂u,
a dokonywanie przeniesie艅 w paragrafach dotycz膮cych wynagrodze艅 osobowych oraz wydatk贸w inwestycyjnych i zakup贸w inwestycyjnych wymaga wcze艣niejszej zgody Zarz膮du. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2014 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu. Uchwa艂a okre艣la terminy i rachunek bankowy, na kt贸ry nale偶y przekazywa膰 dochody. Po wprowadzeniu ich do bud偶etu zostan膮 one zwr贸cone jednostkom, kt贸re wypracowa艂y doch贸d. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego. Informacja zostanie przedstawiona Radzie Powiatu Pyrzyckiego w terminie do 31 marca 2014 r. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zmniejszenie wysoko艣ci kary na艂o偶onej przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych na Przedsi臋biorstwo Instalacyjno-Budowlane "Suchocki" za zaj臋cie pasa drogowego bez zgody zarz膮dcy drogi. Przedsi臋biorstwo prowadzi艂o w dniu 6 grudnia 2013 r. prace w poboczu drogi powiatowej nr 1713Z w miejscowo艣ci Warnice, zwi膮zane z budow膮 sieci gazowej.
W dniu 28 listopada 2013 r. zosta艂 z艂o偶ony wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu w rejonie rob贸t. Ze wzgl臋du na b艂臋dy wniosek zosta艂 odes艂any do uzupe艂nienia. Wykonawca nie uzupe艂ni艂 wniosku ani nie poinformowa艂 zarz膮dcy
o rozpocz臋ciu prac w pasie drogowym. Po skontrolowaniu miejsca wykonywania prac, Zarz膮d Dr贸g Powiatowych wyda艂 decyzj臋 nakazuj膮c膮 Przedsi臋biorstwu Instalacyjno-Budowlanemu "Suchocki" wniesienie op艂aty karnej. Zarz膮d uzna艂, 偶e decyzja o ukaraniu przedsi臋biorstwa "Suchocki" zosta艂a wydana zgodnie z prawem
i nie znalaz艂 podstaw do zwolnienia ukaranego z obowi膮zku zap艂acenia wymierzonej kary. Zarz膮d odrzuci艂 wniosek w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o dofinansowanie zakupu pompy rezerwowej do przepompowni 艣ciek贸w Szpitala Powiatowego. Wicestarosta zaproponowa艂, aby wykorzysta膰 na ten cel 艣rodki przeznaczone na ochron臋 艣rodowiska. Starosta zdecydowa艂, aby od艂o偶y膰 rozpatrzenie wniosku do czasu uzyskania opinii Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 pismo Prezesa Urz臋du Ochrony Konkurencji
i Konsument贸w w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialno艣ci cywilnej powiatowych i miejskich rzecznik贸w konsument贸w. Rozwa偶ano propozycj臋 wprowadzenia obowi膮zkowego ubezpieczenia. Prezes zaleca, aby samorz膮dy dokonywa艂y dobrowolnych ubezpiecze艅 swoich rzecznik贸w i prosi o zaj臋cie stanowiska w tej sprawie. Po raz kolejny obarcza si臋 samorz膮dy zadaniami, na realizacj臋 kt贸rych nie przekazuje si臋 艣rodk贸w. Zarz膮d stoi na stanowisku, 偶e ubezpieczenie rzecznik贸w konsument贸w od odpowiedzialno艣ci cywilnej powinno by膰 sfinansowane przez Prezesa UOKiK.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-02-04 13:47:21
Data ostatniej modyfikacji : 2014-02-04 13:47:21
Liczba wy艣wietle艅 : 1577licznik odwiedzin: 13394910