logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2010-2014
od 22 lutego do 16 kwietnia 2013 r.
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO

od 22 lutego do 16 kwietnia 2013 r.


Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w dniach:
1. 15 lutego 2013 r.
2. 20 lutego 2013 r.
3. 26 lutego 2013 r.
4. 5 marca 2013 r.
5. 6 marca 2013 r.
6. 12 marca 2013 r.
7. 19 marca 2013 r.
8. 26 marca 2013 r
9. 29 marca 2013 r.
10. 5 kwietnia 2013 r.
11. 8 kwietnia 2013 r.
12. 15 kwietnia 2013 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:

- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013.
- W sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Pyrzyckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci ich wykorzystania.
- W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
- Autopoprawka do projektu uchwa艂y w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Pyrzyckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci ich wykorzystania.
- W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2013-2024.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013. Zmiany polega艂y na przesuni臋ciu 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami zgodnie z kompetencjami Zarz膮du.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013. Zmiany wynika艂y
z przekazywania dotacji dla powiatu.
- W sprawie powo艂ania komisji konkursowej do rozstrzygni臋cia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2013 r. Powo艂ano komisj臋 konkursow膮
w sk艂adzie: Andrzej Jakie艂a - przewodnicz膮cy Komisji i Beata Kwiecie艅 oraz Teresa Mamos i Mariusz Marek Przybylski jako przedstawiciele organizacji pozarz膮dowych.
- W sprawie wynik贸w otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2013 r. Zarz膮d zatwierdzi艂 przyznanie nast臋puj膮cych dotacji: Stowarzyszenie Fabryka Dobrego Czasu - 5 000 z艂, LKS "Spartakus" - 12 000 z艂, LMKS "呕ak" - 6 000 z艂, UKS "Kleks" - 3 000 z艂, Powiatowe Zrzeszenie LZS - 8 500 z艂, Pyrzycki Klub Olimpijczyka - 2 500 z艂, Polskie Towarzystwo Krajoznawczo-Turystyczne Regionalny Oddzia艂 Szczeci艅ski - Klub PTTK Ziemi Pyrzyckiej - 3 500 z艂, Polski Zwi膮zek W臋dkarski Ko艂o nr 41 w Pyrzycach - 2 000 z艂, Uniwersytet III Wieku - 6 000 z艂.
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego. Ustala si臋 na rok 2013 miesi臋czn膮 dotacj臋 na jednego ucznia Prywatnego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego przy Centrum Edukacyjnym "OMNIBUS" z siedzib膮
w Pyrzycach przy ul. Rejtana 6 oraz Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce dla Doros艂ych
w Kozielicach w wysoko艣ci 69,10 z艂.
- W sprawie wniosku dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych o przeznaczenie 艣rodk贸w, zapisanych w bud偶ecie powiatu na ochron臋 艣rodowiska, na sfinansowanie rob贸t zwi膮zanych z gospodark膮 wodn膮. Roboty te b臋d膮 polega艂y na konserwacji row贸w, uk艂adaniu i udra偶nianiu przepust贸w oraz ruroci膮g贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej, cz臋艣ci ul. Podgrodzie w Pyrzycach. Ten odcinek nie jest wykorzystywany do ruchu ko艂owego i planowany jest do sprzeda偶y w celu polepszenia zagospodarowania s膮siedniej nieruchomo艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013. Zmiany polega艂y na przesuni臋ciu 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami zgodnie z kompetencjami Zarz膮du.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013. Zmiany wynika艂y
z wprowadzenia do bud偶etu dotacji w wysoko艣ci 500 z艂 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego. Ustalono na rok 2013 dotacj臋 dla OREW w Nowielinie w wysoko艣ci 3 865 z艂 miesi臋cznie na jednego wychowanka.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie wniosku o wygaszenie trwa艂ego zarz膮du nad nieruchomo艣ci膮 zabudowan膮 oznaczon膮 jako dzia艂ka nr 204/18 w obr臋bie nr 9 miasta Pyrzyce. Powodem wygaszenia trwa艂ego zarz膮du jest wyprowadzenie,
ze stoj膮cego na tej dzia艂ce budynku, jednostek powiatowych (PCPR i Sanepid)
i wystawienie nieruchomo艣ci na sprzeda偶. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na organizacj臋 obozu sportowego dla dzieci i m艂odzie偶y. W bud偶ecie s膮 na to zabezpieczone 艣rodki. Udzia艂 Starostwa
w kosztach wynosi 23 600 z艂. Ob贸z jest przeznaczony dla 65 uczni贸w b臋d膮cych cz艂onkami uczniowskich klub贸w sportowych i b臋dzie trwa艂 10 dni w o艣rodku "Banderoza" w G艂ucho艂azach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatki w nast臋puj膮cej wysoko艣ci:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 45 %,
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU 50 %,
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego 45 %,
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 35 %,
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego 35 %,
- dyrektor Domu Dziecka w Czernicach 50 %.
wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 marca do 31 sierpnia 2013 r.
- W sprawie opinii o planach reorganizacji sieci powiatowych zespo艂贸w ds. orzekania o niepe艂nosprawno艣ci i zamiarze likwidacji Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Pyrzycach. Zarz膮d wyrazi艂 negatywn膮 opini臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie opinii w sprawie otwarcia nowego kierunku kszta艂cenia w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Proponuje si臋 uruchomienie
w roku szkolnym 2013/2014, w Policealnej Szkole Zawodowej zaocznego kierunku w zawodzie technik ochrony fizycznej os贸b i mienia. Propozycja ta uzyska艂a pozytywn膮 opini臋 Powiatowej Rady Zatrudnienia. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋
- W sprawie wniosku o przekazanie w trwa艂y zarz膮d na rzecz Zarz膮du Dr贸g Powiatowych nieruchomo艣ci zaj臋tych pod drogi powiatowe. Nieruchomo艣ci te stanowi膮 dzia艂ki nr 14/16, nr 14/18, nr 14/19, nr 17/13, nr 267/3 w obr臋bie Batowo, w gminie Lipiany oraz dzia艂ka nr 7/20 w obr臋bie 艢lazowo, w gminie Przelewice. Ich w艂a艣cicielem jest Powiat Pyrzycki. Ustanowienie trwa艂ego zarz膮du pozwoli na pe艂n膮 realizacj臋 zada艅 statutowych Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o zwrot koszt贸w rob贸t wykonanych przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w 2012 roku na rzecz ochrony 艣rodowiska, ze 艣rodk贸w przeznaczonych w bud偶ecie powiatu na ochron臋 艣rodowiska. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie zatwierdzenia planu finansowego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego
w Pyrzycach na rok 2013. Zarz膮d zatwierdzi艂 plan.
- W sprawie wniosku o przyznanie wynagrodzenia dyrektorowi Szpitala Powiatowego i dyrektor ZOL za IV kwarta艂 2012 r. w pe艂nej wysoko艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie protoko艂u z trzeciego ustnego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej - Dom Dziecka w Czernicach. Do sprzeda偶y nie dosz艂o
z powodu braku oferent贸w. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 i podj膮艂 decyzj臋
o zbyciu nieruchomo艣ci w drodze rokowa艅, ustalaj膮c cen臋 wywo艂awcz膮 na kwot臋 1 250 000 z艂.
- W sprawie wniosku o okre艣lenie trybu wyboru dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1
w Pyrzycach na kolejn膮 kadencj臋, pocz膮wszy od 1 wrze艣nia 2013 r. Zarz膮d zdecydowa艂 o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko dyrektora.
- W sprawie wniosku o zrefundowanie Gminie Przelewice cz臋艣ci koszt贸w udro偶nienia rowu melioracyjnego, ze 艣rodk贸w przeznaczonych w bud偶ecie powiatu na ochron臋 艣rodowiska. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na refundacj臋 7 380 z艂.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na przeprowadzenie restrukturyzacji Szpitala Powiatowego. Restrukturyzacja b臋dzie polega艂a na likwidacji dw贸ch nierentownych oddzia艂贸w - ginekologiczno-po艂o偶niczego i neonatologicznego oraz na w艂膮czeniu Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w struktury szpitala. Zarz膮d popar艂 t臋 inicjatyw臋 i wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wyboru sposobu zako艅czenia dochodzenia wyp艂aty odszkodowania od Gminy Pyrzyce za nieruchomo艣膰 Powiatu, kt贸ra z mocy prawa przesz艂a na w艂asno艣膰 Gminy. Burmistrz nie wyrazi艂 zgody na wyp艂at臋 odszkodowania t艂umacz膮c, 偶e nie posiada 艣rodk贸w finansowych i zaproponowa艂, w ramach rozliczenia, przej臋cie drogi powiatowej ul. Bankowej w Pyrzycach. Zarz膮d zdecydowa艂, aby nie negocjowa膰 z Burmistrzem, tylko wyst膮pi膰 do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego z wnioskiem o wyznaczenie organu, kt贸ry okre艣li wysoko艣膰 odszkodowania.

IV. Przyj臋to Informacje:

- Sprawozdanie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach z dzia艂alno艣ci za IV kwarta艂 2012 r. oraz z wykonania planu finansowego za rok 2012.
- Sprawozdanie Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach z dzia艂alno艣ci za IV kwarta艂 2012 r. oraz z wykonania planu finansowego za rok 2012.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Centrum Wsparcia Przedsi臋biorczo艣ci oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego.
- Sprawozdanie z realizacji Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2012.
- Sprawozdanie z realizacji zada艅 powiatu w zakresie promocji. Zadania na rok 2013.
- Informacja o przebiegu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach.
- Sprawozdanie z wykonanych zada艅 za rok 2012 przez: Geodet臋 Powiatowego, Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wydzia艂 Architektury i Budownictwa, Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami, Wydzia艂 Infrastruktury Technicznej
i Komunikacji.
- Ocena sytuacji s艂u偶by zdrowia w Powiecie Pyrzyckim: Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.
- Sprawozdanie z wykonania bud偶etu powiatu za rok 2012.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

22 lutego
- Spotkanie Starosty z najlepszymi uczniami Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach.
27 lutego
- II edycja Mistrzostw Szk贸艂 Gimnazjalnych o puchar Starosty Powiatu Pyrzyckiego.
28 lutego
- Spotkanie organizacyjne Bieg贸w Olimpijskich w Warszawie.
5 marca
- Przekazanie sprz臋tu medycznego, ufundowanego przez Wielk膮 Orkiestr臋 艢wi膮tecznej Pomocy na rzecz Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.
8 marca
- Otwarcie firmy Lehmann Agrotechnika w Pyrzycach.
9-10 marca
- X Igrzyska Rekreacyjno- Sportowe LZS Gmin Powiatu Pyrzyckiego.
13 marca
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Zarzadzania Kryzysowego.
14 marca
- Walne Zgromadzenie Rejonowego Zwi膮zku Sp贸艂ek Wodnych w Pyrzycach.
15 marca
- Posiedzenie Powiatowej Rady Bezpiecze艅stwa Ruchu Drogowego.

16 marca
- Memoria艂 Floriana Krygiera w Lipianach.
17 marca
- Spotkanie konsultacyjne z Przewodnicz膮cym Rady Powiatu Pyrzyckiego.
21 marca
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- 25-lecie pracy artystycznej Romualda Fija艂kowskiego w Pyrzyckim Domu Kultury.
23 marca
- Mistrzostwa Polski w sumo w OSiR w Pyrzycach.
- Wojew贸dzki Przegl膮d Pie艣ni Wielkopostnych w Lipianach.
- Gimnazjada z j臋zyka angielskiego i niemieckiego w Kozielicach.
25 marca
- Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
26 marca
- Posiedzenie Powiatowej Rady Bezpiecze艅stwa Ruchu Drogowego.
- Uroczyste wr臋czenie nagr贸d finalistom konkursu plastycznego "Moja bezpieczna droga do szko艂y".
27 marca
- Dzie艅 otwarty w Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach.
2 kwietnia
- Uroczyste przekazanie sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach nowemu komendantowi.
5 kwietnia
- Eliminacje powiatowe XXXVI edycji Og贸lnopolskiego Turnieju Wiedzy Po偶arniczej "M艂odzie偶 zapobiega po偶arom".
- 6 kwietnia
- XII Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS Samorz膮d贸w Powiatowych Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w 艢widwinie.
8 kwietnia
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej - objazd dr贸g powiatowych.
9 kwietnia
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
10 kwietnia
- Spotkanie z pszczelarzami w Starostwie.
- Posiedzenie Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym.
- Sk艂adanie kwiat贸w w rocznic臋 Zbrodni Katy艅skiej i Katastrofy Smole艅skiej.
11 kwietnia
- Posiedzenie Komisji Spraw Spo艂ecznych.
12 kwietnia
- Pyrzyckie Dni Olimpijczyka i 42. Biegi Gryfit贸w.
13 kwietnia
- XII Gimnazjada Matematyczna w Warnicach.
14 kwietnia
- Uroczysta msza 艣w. w rocznic臋 Zbrodni Katy艅skiej i Katastrofy Smole艅skiej.
15 kwietnia
- Posiedzenie Komisji 艢rodowiska.
- Integracyjny konkurs przyrodniczo-ekologiczny "Chro艅my 艣rodowisko"
w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym.
16 kwietnia
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-04-25 11:38:31
Data ostatniej modyfikacji : 2013-04-25 11:38:31
Liczba wy艣wietle艅 : 1962licznik odwiedzin: 13419148