logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 31/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.PROTOK脫艁 NR 31/2004
z dnia 31 sierpnia 2004 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany uchwa艂y Nr V/27/03 z dnia 12 marca 2003 r. dotycz膮cej powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach. Konieczno艣膰 zmiany sk艂adu Rady wynik艂a ze zmiany miejsca zamieszkania jednego z cz艂onk贸w. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.
Iwona Zibrowska przedstawi艂a informacj臋 o funkcjonowaniu Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 i postanowi艂 przyzna膰 wynagrodzenie dyrektorowi za miesi膮c lipiec w pe艂nej wysoko艣ci, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Piotr Rybkowski z艂o偶y艂 wniosek o przygotowanie przez dyrektora ZOL harmonogramu sp艂at po偶yczek i powstaj膮cych zaleg艂o艣ci. Obecny wynik finansowy nie gwarantuje realnych dochod贸w, a wr臋cz co miesi膮c przynosi straty, kt贸re s膮 co prawda niewielkie ale systematycznie pogr膮偶aj膮 jednostk臋. Halina Korzeniewicz zaproponowa艂a poddanie ocenie sensowno艣膰 prowadzenia jednostki, kt贸ra w warunkach rynkowych nie przynosi zysku. Starosta zgodzi艂 si臋 z tym, 偶e sytuacja jest niepokoj膮ca i, 偶e nale偶y podj膮膰 dzia艂ania, kt贸re pozwol膮 Zak艂adowi dalej funkcjonowa膰. Szans膮 jest zwi臋kszenie ilo艣ci 艂贸偶ek i szersza dzia艂alno艣膰 komercyjna. Niestety obecna sytuacja w NFZ nie sprzyja konstruktywnym rozmowom. Zarz膮d b臋dzie jednak obserwowa艂 zmiany w NFZ i postara si臋 wykorzysta膰 wszelkie mo偶liwo艣ci poprawy sytuacji Zak艂adu.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przesuni臋cie terminu rozpocz臋cia sp艂aty po偶yczki zaci膮gni臋tej przez ZOL i zaproponowa艂 odroczy膰 sp艂at臋 do ko艅ca roku z mo偶liwo艣ci膮 jej umorzenia po tym terminie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
Ryszard Grzesiak przedstawi艂 informacj臋 o funkcjonowaniu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Wynik finansowy za ostatni miesi膮c okaza艂 si臋 ujemny jednak w okresie o艣miu miesi臋cy dzia艂alno艣ci jest to nieznaczne zachwianie i s膮 podstawy by wierzy膰 w ustabilizowanie finans贸w jednostki. Do czasu wej艣cia w 偶ycie nowej ustawy zdrowotnej wszystkie szpitale zosta艂y postawione w trudnej sytuacji. Zdaniem dyrektora je偶eli zajdzie konieczno艣膰, to charakter 艣wiadcze艅 b臋dzie ograniczany i dostosowywany do istniej膮cych mo偶liwo艣ci.
W zwi膮zku z informacj膮 o zaleg艂o艣ciach p艂atniczych dla PPK dyrektor wyja艣ni艂, 偶e jest w kontakcie z ksi臋gow膮 PPK, wysoko艣膰 zaleg艂o艣ci musi zosta膰 zweryfikowana, natomiast cz臋艣膰 zaleg艂o艣ci zosta艂a ju偶 zap艂acona.
Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 i postanowi艂 przyzna膰 wynagrodzenie dyrektorowi za miesi膮c lipiec w pe艂nej wysoko艣ci, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Skarbnik Powiatu przypomnia艂 o obowi膮zku terminowego sk艂adania przez ZOL i Szpital finansowych sprawozda艅 kwartalnych. Do dnia dzisiejszego nie wp艂yn臋艂o sprawozdanie za drugi kwarta艂 z ZOL-u.

Ad. 5.
Marek Kiba艂a przedstawi艂 informacj臋 o funkcjonowaniu Zarz膮du Dr贸g Powiatowych oraz om贸wi艂 kwestie zwi膮zane z wyst膮pieniami pokontrolnymi Wojewody Zachodniopomorskiego dotycz膮cymi zarz膮dzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych powiatu pyrzyckiego w oparciu o protok贸艂 z przeprowadzonej kontroli w dniu 2 lipca 2004 r. Starosta poprosi艂 o pisemn膮 informacj臋 o wynikach kontroli w odniesieniu do kontroli przeprowadzonej w roku ubieg艂ym. Szerzej temat zarz膮dzania ruchem b臋dzie omawiany na kolejnym posiedzeniu.

Ad. 6.
Skarbnik Powiatu przedstawi艂 informacj臋 z wykonania bud偶etu powiatu pyrzyckiego za I p贸艂rocze 2004 r. Zarz膮d Przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 7.
Starosta poprosi艂 Skarbnika, aby przedstawi艂 uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dotycz膮ce bud偶etu.
Pierwsza uchwa艂a w sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego do uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego Nr XVIII/103/04. Druga uchwa艂a dotyczy艂a okre艣lenia uk艂adu wykonawczego do uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego Nr XVIII/105/04. Obie uchwa艂y zosta艂y podj臋te przez Zarz膮d w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2004. Uchwa艂膮 t膮 wprowadzono zmiany dotacji celowych z bud偶etu pa艅stwa. Zarz膮d podj膮艂 t臋 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Z kolei Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2004 Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej. Zmiana dotyczy艂a przesuni臋膰 pomi臋dzy paragrafami. Zarz膮d podj膮艂 t臋 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej zaliczenia dr贸g do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d pozytywnie zaopiniowa艂 wniosek Burmistrza Pyrzyc o zaliczenie czterech dr贸g o znaczeniu lokalnym do kategorii dr贸g gminnych i podj膮艂 uchwa艂臋 w tej sprawie w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 8.
Starosta przedstawi艂 wniosek Burmistrza Pyrzyc o wyznaczenie terminu spotkania z Zarz膮dem Powiatu. Spotkanie ma na celu uzgodnienie warunk贸w sprzeda偶y pomieszcze艅 na parterze ratusza. Starosta zaproponowa艂 termin nast臋pnego posiedzenia Zarz膮du w dniu 7 wrze艣nia br. Zarz膮d przyj膮艂 ten termin w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Sekretarz Powiatu z艂o偶y艂 wniosek o przed艂u偶enie okresu obowi膮zywania um贸w najmu pomieszcze艅 ratusza z trzech miesi臋cy do sze艣ciu miesi臋cy. Trzymiesi臋czny okres powoduje konieczno艣膰 cz臋stego anektowania um贸w. Mo偶na tego unikn膮膰, a przed艂u偶enie terminu nie ogranicza mo偶liwo艣ci wypowiedzenia umowy. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 og艂oszenie o przetargu na dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci nr 204/11 zabudowanej budynkiem prosektorium. Robert Betyna wyrazi艂 obaw臋, 偶e dzier偶awca mo偶e naby膰 prawo do pierwokupu i spowoduje to niekorzystne warunki ewentualnej sprzeda偶y. Maciej Jankowski wyja艣ni艂, 偶e nie ma takich obaw przy umowie na okres do trzech lat. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na og艂oszenie przetargu na dzier偶aw臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta poprosi艂 Andrzeja Jakie艂臋 o przedstawienie sytuacji powoduj膮cej konieczno艣膰 powo艂ania klasy 艂膮czonej III/IV w Szkole Podstawowej Specjalnej w Pyrzycach. Do klasy czwartej b臋dzie ucz臋szcza膰 czworo dzieci. Decyzja o powo艂aniu klasy 艂膮czonej zostanie podj臋ta przez kuratorium, ale du偶e znaczenie ma tu opinia Zarz膮du. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na powo艂anie klasy 艂膮czonej III/IV w Szkole Podstawowej Specjalnej w Pyrzycach w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekty Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Bielice, oraz Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Kozielice. Zarz膮d zaopiniowa艂 pozytywnie projekty w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Z kolei Starosta przedstawi艂 projekty decyzji o warunkach zabudowy:
- nieruchomo艣ci nr 19 w obr臋bie geodezyjnym Nr 8 miasta Pyrzyce,
- nieruchomo艣ci nr 113/2 w obr臋bie geodezyjnym Nr 6 miasta Pyrzyce,
oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr臋bie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice. Zarz膮d uzgodni艂 przedstawione projekty w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 9.
Starosta przedstawi艂 informacje w sprawie:
- dzia艂alno艣ci organizacji rolniczych w powiecie pyrzyckim,
- oceny stanu ochrony 艣rodowiska i edukacji ekologicznej oraz podejmowane dzia艂ania na obszarze powiatu pyrzyckiego,
- om贸wienia realizacji zada艅 ograniczaj膮cych skutki niepe艂nosprawno艣ci,
- funkcjonowania O艣rodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Nowielinie.
Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Miros艂aw Gryczka


Pyrzyce, dnia 31 sierpnia 2004 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-09-22 12:04:15
Data ostatniej modyfikacji : 2004-09-22 12:04:15
Liczba wy艣wietle艅 : 3148licznik odwiedzin: 13394819