logo
logo
Jednostki Organizacyjne » og艂oszenia o pracy
og艂oszenie o konkursie

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego Uchwa艂膮 Nr 23/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 2.

OG艁OSZENIE O KONKURSIE

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego
Uchwa艂膮 Nr 23/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r.
og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 2.

Do konkursu mo偶e przyst膮pi膰 osoba, kt贸ra spe艂nia 艂膮cznie wymagania okre艣lone w Rozporz膮dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 pa藕dziernika 2009 r. w sprawie wymaga艅, jakim powinna odpowiada膰 osoba zajmuj膮ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczeg贸lnych typach publicznych szk贸艂 i rodzajach publicznych plac贸wek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436, Dz. U. z 2011 r. Nr 254, poz. 1526).
1. W przypadku osoby b臋d膮cej nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym:
1) uko艅czy艂a studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole;
2) uko艅czy艂a studia wy偶sze lub studia podyplomowe z zakresu zarz膮dzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarz膮dzania o艣wiat膮, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie plac贸wek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pi臋cioletni sta偶 pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pi臋cioletni sta偶 pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyska艂a:
a) co najmniej dobr膮 ocen臋 pracy w okresie ostatnich pi臋ciu lat pracy lub
b) pozytywn膮 ocen臋 dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywn膮 ocen臋 pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wy偶szej
- przed przyst膮pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
5) spe艂nia warunki zdrowotne niezb臋dne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie by艂a karana kar膮 dyscyplinarn膮, o kt贸rej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z p贸藕n. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - kar膮 dyscyplinarn膮, o kt贸rej mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy偶szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z p贸藕n. zm.) oraz nie toczy si臋 przeciwko niej post臋powanie dyscyplinarne;
7) nie by艂a skazana prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe;
8) nie toczy si臋 przeciwko niej post臋powanie o przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego;
9) nie by艂a karana zakazem pe艂nienia funkcji zwi膮zanych z dysponowaniem 艣rodkami publicznymi, o kt贸rym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno艣ci za naruszenie dyscypliny finans贸w publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z p贸藕n. zm.)
2. W przypadku osoby nieb臋d膮cej nauczycielem:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym 偶e wym贸g ten nie dotyczy obywateli pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej, pa艅stw cz艂onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) uko艅czy艂a studia magisterskie;
3) posiada co najmniej pi臋cioletni sta偶 pracy, w tym co najmniej dwuletni sta偶 pracy na stanowisku kierowniczym;
4) ma pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych i korzysta z praw publicznych;
5) nie toczy si臋 przeciwko niej post臋powanie o przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub post臋powanie dyscyplinarne;
6) spe艂nia wymagania okre艣lone w ust. 1 pkt 2, 5, 7 i 9.
3. Oferty os贸b przyst臋puj膮cych do konkursu powinny zawiera膰 nast臋puj膮ce dokumenty:
1) uzasadnienie przyst膮pienia do konkursu oraz koncepcj臋 funkcjonowania i rozwoju szko艂y,
2) po艣wiadczon膮 przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopi臋 dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego to偶samo艣膰 oraz po艣wiadczaj膮cego obywatelstwo kandydata,
3) 偶yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj膮cy w szczeg贸lno艣ci informacj臋 o:
- sta偶u pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- sta偶u pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo
- sta偶u pracy, w tym sta偶u pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby nieb臋d膮cej nauczycielem,
4) orygina艂y lub po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych posiadanie wymaganego sta偶u pracy, o kt贸rym mowa w pkt 3,
5) orygina艂y lub po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych posiadanie wymaganego wykszta艂cenia, w tym dyplomu uko艅czenia studi贸w wy偶szych lub 艣wiadectwa uko艅czenia studi贸w podyplomowych z zakresu zarz膮dzania albo 艣wiadectwa uko艅czenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz膮dzania o艣wiat膮,
6) za艣wiadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskaza艅 zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) o艣wiadczenie, 偶e przeciwko kandydatowi nie toczy si臋 post臋powanie o przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub post臋powanie dyscyplinarne,
8) o艣wiadczenie, 偶e kandydat nie by艂 skazany prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,
9) o艣wiadczenie, 偶e kandydat nie by艂 karany zakazem pe艂nienia funkcji zwi膮zanych z dysponowaniem 艣rodkami publicznymi, o kt贸rym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno艣ci za naruszenie dyscypliny finans贸w publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z p贸藕n. zm.),
10) o艣wiadczenie o dope艂nieniu obowi膮zku, o kt贸rym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 pa藕dziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organ贸w bezpiecze艅stwa pa艅stwa z lat 1944-1990 oraz tre艣ci tych dokument贸w (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z p贸藕n. zm.),
11) orygina艂 lub po艣wiadczon膮 przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopi臋 aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
12) orygina艂 lub po艣wiadczon膮 przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopi臋 karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13) o艣wiadczenie, 偶e kandydat nie by艂 karany kar膮 dyscyplinarn膮, o kt贸rej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z p贸藕n. zm.) - w przypadku nauczyciela, lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy偶szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z p贸藕n. zm.) - w przypadku nauczyciela akademickiego,
14) o艣wiadczenie, 偶e kandydat ma pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych i korzysta z pe艂ni praw publicznych - w przypadku osoby nieb臋d膮cej nauczycielem,
15) o艣wiadczenie, 偶e kandydat wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z p贸藕n. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Na 偶膮danie organu prowadz膮cego, podczas post臋powania konkursowego, kandydat jest obowi膮zany przedstawi膰 orygina艂y dokument贸w, o kt贸rych mowa w pkt: 2, 4, 5,11 i 12.
III. Oferty nale偶y sk艂ada膰 w zamkni臋tych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach", w terminie do
14 maja 2013 r., na adres: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, 74-200 Pyrzyce, ul. Lipia艅ska 4.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo艂ana przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego.
O terminie i miejscu przeprowadzania post臋powania konkursowego kandydaci zostan膮 powiadomieni indywidualnie.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-04-23 11:30:44
Data ostatniej modyfikacji : 2013-04-23 11:30:44
Liczba wy艣wietle艅 : 3182licznik odwiedzin: 13419226