logo
logo
Starostwo Powiatowe » za艂atwianie spraw » Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami
ZADANIAWYDZIA艁 GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMO艢CIAMI


Symbol wydzia艂u: GGN
Nazwa: Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami
Telefon: /91/570 42 60, fax /91/ 570 4946
Miejsce urz臋dowania: ul. G艂owackiego 22, Pyrzyce
E - mail: geodezja@pyrzyce.pl

Bo偶ena Gottfried dyrektor Wydzia艂u Telefon: (91) 570 42 60,
Miejsce urz臋dowania: ul. G艂owackiego 22, Pyrzyce

Anna 艁obodzi艅ska Telefon: (91) 570 42 60,
Miejsce urz臋dowania: ul. G艂owackiego 22, Pyrzyce

Kamila Zegad艂o Telefon: (91) 570 42 60
Miejsce urz臋dowania: ul. G艂owackiego 22, Pyrzyce

Wanda Obrze偶giewicz Telefon: (91) 570 42 60
Miejsce urz臋dowania: ul. G艂owackiego 22, Pyrzyce
1. Wydzia艂 zajmuje si臋 gospodarowaniem nieruchomo艣ciami, wyw艂aszczaniem nieruchomo艣ci oraz pod nadzorem Geodety Powiatowego, realizacj膮 zada艅 pa艅stwowej s艂u偶by geodezyjnej.
2. Do zada艅 wydzia艂u w zakresie gospodarki nieruchomo艣ciami powiatu i Skarbu Pa艅stwa nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
1) tworzenie powiatowego zasobu nieruchomo艣ciami oraz zasobu nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa,
2) prowadzenie spraw dotycz膮cych gospodarowania zasobem nieruchomo艣ci powiatu i Skarbu Pa艅stwa,
3) prowadzenie spraw zwi膮zanych z ustaleniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomo艣ci gruntowych,
4) naliczanie i aktualizacja op艂at z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego,
5) naliczanie i aktualizacja op艂at z tytu艂u trwa艂ego zarz膮du,
6) opiniowanie podzia艂贸w nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa,
7) prowadzenie post臋powania wyw艂aszczeniowego,
8) przygotowywanie zezwole艅 na zak艂adanie, przeprowadzenie na nieruchomo艣ci ci膮g贸w drena偶owych, przewod贸w i urz膮dze艅 s艂u偶膮cych dom przesy艂ania p艂yn贸w, pary, gaz贸w i energii elektrycznej, cieplnej oraz urz膮dze艅 艂膮czno艣ci publicznej i sygnalizacji, a tak偶e innych podziemnych naziemnych
i nadziemnych obiekt贸w i urz膮dze艅 niezb臋dnych do korzystania z tych przewod贸w i urz膮dze艅 je偶eli w艂a艣ciciel lub u偶ytkownik wieczysty nie wyrazi艂 na to zgody,
9) przygotowanie zezwole艅 na czasowe zaj臋cie nieruchomo艣ci w przypadku si艂y wy偶szej lub nag艂ej potrzeby zapobie偶enia powstania znacznej szkody,
10) prowadzenie spraw zwi膮zanych ze zwrotem wyw艂aszczonych nieruchomo艣ci, zwrotem odszkodowania, w tym tak偶e nieruchomo艣ci zamiennej oraz rozliczeniach z tytu艂u zwrotu i terminach zwrotu,
11) zabezpieczenie wierzytelno艣ci Skarbu Pa艅stwa przez wpisanie w ksi臋dze wieczystej hipoteki oraz wydawanie za艣wiadcze艅 o sp艂aceniu wierzytelno艣ci,
12) podejmowanie czynno艣ci zwi膮zanych z regulacj膮 prawn膮 nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa b臋d膮cych w posiadaniu os贸b fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych,
13) prowadzenie spraw zwi膮zanych z przyjmowaniem i zbywaniem mienia powiatu oraz przekazywanie nieruchomo艣ci powiatu jednostkom organizacyjnym w trwa艂y zarz膮d, najem i dzier偶aw臋 lub u偶yczenie na cele zwi膮zane z ich dzia艂alno艣ci膮,
14) sk艂adanie wniosk贸w o wpis do ksi臋gi wieczystej prawa w艂asno艣ci nieruchomo艣ci przej臋tych na cele reformy rolnej,
15) przygotowanie decyzji z wyra偶eniem zgody na nadanie reszt贸wki,
16) prowadzenie spraw zwi膮zanych z orzekaniem o nadaniu na w艂asno艣膰 nieruchomo艣ci,
17) prowadzenie spraw zwi膮zanych z nieodp艂atnym przekazaniem Polskiemu Zwi膮zkowi Dzia艂kowc贸w grunt贸w Skarbu Pa艅stwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody dzia艂kowe,
18) prowadzenie spraw zwi膮zanych ze stwierdzeniem wyga艣ni臋cia dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomo艣ci rolnych Skarbu Pa艅stwa w u偶ytkowanie sp贸艂dzielniom, osobom fizycznym, a tak偶e innym niepa艅stwowym jednostkom organizacyjnym oraz o przekazaniu tego mienia do Zasob贸w W艂asno艣ci Rolnej Skarbu Pa艅stwa,
19) wyst臋powanie do Agencji W艂asno艣ci Rolnej Skarbu Pa艅stwa o przekazanie nieodp艂atne nieruchomo艣ci na cele zwi膮zane z inwestycjami infrastrukturalnymi s艂u偶膮cymi wykonywaniu zada艅 w艂asnych,
20) przygotowanie na wniosek os贸b fizycznych decyzji o przekszta艂ceniu prawa u偶ytkowania wieczystego grunt贸w Skarbu Pa艅stwa w prawo w艂asno艣ci,
21) prowadzenie spraw zwi膮zanych z nieodp艂atnym przyznawaniem na w艂asno艣膰 dzia艂ek pod budynkami osobie, kt贸ra przekaza艂a gospodarstwo rolne w zamian za rent臋 lub emerytur臋,
22) prowadzenie spraw zwi膮zanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarz膮du grunt贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa bez pierwszej op艂aty rocznej,

23) przygotowywanie decyzji o przej臋ciu nieruchomo艣ci lub jej cz臋艣ci pozostaj膮cej w zarz膮dzie organ贸w wojskowych, uznanej za zb臋dn膮 na cele obronno艣ci i bezpiecze艅stwa pa艅stwa,
24) prowadzenie spraw zwi膮zanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zaj臋ciu nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa na zakwaterowanie przej艣ciowe.
3. Do zada艅 wydzia艂u w zakresie geodezji, kartografii, katastru oraz zada艅 pa艅stwowej s艂u偶by geodezyjnej i kartograficznej realizowanych przez geodet臋 powiatowego nale偶y:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2) koordynowanie uzgodnie艅 usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
3) zak艂adanie osn贸w szczeg贸艂owych,
4) prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomo艣ci oraz opracowanie
i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotycz膮cych nieruchomo艣ci,
5) prowadzenie powiatowych baz danych wchodz膮cych w sk艂ad krajowego systemu informacji o terenie,
6) prowadzenie ewidencji grunt贸w i budynk贸w (katastru nieruchomo艣ciami) oraz gleboznawczej klasyfikacji grunt贸w,
7) wprowadzanie zmian danych obj臋tych ewidencj膮 grunt贸w i budynk贸w na podstawie odpis贸w prawomocnych decyzji, orzecze艅 s膮dowych oraz odpis贸w akt贸w notarialnych,
8) wydawanie odp艂atnie na 偶膮danie w艂a艣cicieli wyrys贸w i wypis贸w z operatu ewidencyjnego,
9) zapewnienie gminom nieodp艂atnego bezpo艣redniego dost臋pu do bazy danych ewidencji grunt贸w i budynk贸w,
10) sporz膮dzanie gminnych i powiatowych zestawie艅 zbiorczych danych obj臋tych ewidencj膮 grunt贸w i budynk贸w,
11) przedk艂adanie Radzie do zatwierdzenia rocznego planu oraz sprawozdania
z wykonania zada艅 gospodarowania Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
12) planowanie prac geodezyjno-kartograficznych,
13) zak艂adanie punkt贸w szczeg贸艂owej osnowy geodezyjnej poziomej
i wysoko艣ciowej, a w tym:
a) przeprowadzanie przetarg贸w, udzielanie zam贸wie艅,
b) uzgadnianie warunk贸w i zatwierdzanie projekt贸w terenu,
c) bie偶膮ce i ko艅cowe kontrole techniczne oraz dokonywanie odbior贸w wykonanych prac,
14) prowadzenie ochrony znak贸w punkt贸w geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych, w tym:
a) sprawdzanie stanu znak贸w i ich konserwowanie,
b) regulowanie przys艂uguj膮cych odszkodowa艅 lub wynagrodze艅,
c) usuwanie pozosta艂o艣ci po zniszczonych znakach,
wnioskowanie o ustalenie i ukaranie sprawc贸w zniszczenia znak贸w,
15) zak艂adanie i aktualizacja mapy zasadniczej, w tym:
a) analizowanie stan贸w technicznych istniej膮cej mapy,
b) opracowywanie warunk贸w technicznych,
c) przeprowadzanie przetarg贸w i udzielanie zam贸wie艅,
d) dokonywanie kontroli i odbior贸w zam贸wionych prac,
16) wsp贸艂praca ze statystyk膮 pa艅stwow膮 i analizy na potrzeby lokalne,
17) planowanie i organizacja prac urz膮dzeniowo-rolnych oraz klasyfikacji grunt贸w,

18) wsp贸艂praca z Agencj膮 Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu za艂atwienia i prowadzenia Krajowego Systemu Ewidencji Gospodarstw Rolnych i Zwierz膮t Gospodarskich,
19) nadzorowanie i wsp贸艂praca z Powiatowym O艣rodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-11-22 08:26:52
Data ostatniej modyfikacji : 17.12.2012 08:36
Liczba wy艣wietle艅 : 2360

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  22.10.2012 11:54poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  16.12.2010 08:58poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  17.07.2009 06:56poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  10.07.2008 13:20poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  09.07.2008 13:28poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  07.05.2008 08:35poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  22.11.2005 07:26poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 8466630