logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XIX/111/12 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi pana Stanis艂awa 艁opyty na dzia艂alno艣膰 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 lipca 2012 r. (nr 10/12)

UCHWA艁A NR XIX/111/12
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi pana Stanis艂awa 艁opyty na dzia艂alno艣膰 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 lipca 2012 r. (nr 10/12)


Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z p贸藕. zm. z 2002 roku: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz.1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r.: Dz. U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r.: Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu post臋powania administracyjnego (t. j. Dz. U. Nr 9 8 poz. 1071 z 2000 r. ostatnia zmiana: Dz. U. Nr 186 poz. 1100 z 2011 r.), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂1

Po rozpatrzeniu skargi pana Stanis艂awa 艁opyty zamieszka艂ego w Pyrzycach na dzia艂alno艣膰 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 lipca 2012 r. (nr 10/12) uznaje si臋 skarg臋 za bezzasadn膮 z przyczyn okre艣lonych w uzasadnieniu.

搂2


Zobowi膮zuje si臋 Przewodnicz膮cego Rady do zawiadomienia o sposobie za艂atwienia skargi Skar偶膮cego.

搂3

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKIUZASADNIENIE:


Pan Stanis艂aw 艁opyta z艂o偶y艂 skarg臋 na dzia艂anie Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego w sprawie braku woli i zamiaru wyja艣nienia rozbie偶no艣ci w dokumentach dotycz膮cych dzia艂ki nr 91 w Nowielinie - post臋powa艅, kt贸re toczy艂y si臋 w Wydziale Architektury i Budownictwa, pismem z dnia 26 lipca 2012 r. (w rejestrze skarg nr 10/12). Skar偶膮cy do pisma do艂膮czy艂 szereg za艂膮cznik贸w odzwierciedlaj膮cych korespondencj臋 mi臋dzy Skar偶膮cym a Starostwem Powiatowym.

USTALENIA:

Wskazany przez Skar偶膮cego w艣r贸d za艂膮cznik贸w jako pierwszy wniosek z dnia 27 lutego 2012 r. stanowi艂 pro艣b臋 o wyja艣nienie rozbie偶no艣ci znajduj膮cych si臋 w dokumentach Wydzia艂u Architektury i Budownictwa oraz Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, dotycz膮cych przedmiotowej dzia艂ki. Wniosek z dnia 27 lutego 2012 r. przekazany zosta艂 do rozpatrzenia dyrektorom ww. wydzia艂贸w, a ponadto skierowano r贸wnie偶 spraw臋 na stanowisko g艂贸wnego specjalisty ds. kontroli celem przeprowadzenia kontroli w trybie dora藕nym. Udzielono odpowiedzi przez Wydzia艂 Architektury i Budownictwa w dniu 1 marca 2012 r. (za艂膮cznik nr 2 do skargi) oraz przez Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami w dniu 21 marca br. (za艂膮cznik nr 3 do skargi).
Jednocze艣nie w marcu br. wszcz臋ta zosta艂a w Wydziale Architektury i Budownictwa kontrola dokumentacji sporz膮dzonej w sprawie b臋d膮cej przedmiotem wniosku z dnia 27 lutego 2012 r., a nale偶y zauwa偶y膰, 偶e jedyn膮 wskazan膮 przez wnioskodawc臋 dokumentacj膮 by艂o za艣wiadczenie nr AB.7358-I-82/08 z dnia 07.07.2008 r., w szczeg贸lno艣ci za艂膮czniki nr 4, 5 i 6 do przedmiotowego za艣wiadczenia. Celem weryfikacji dokument贸w znajduj膮cych si臋 w sprawie prowadzonej w Wydziale Architektury i Budownictwa, wszcz臋to r贸wnie偶 kontrol臋 w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
Pismem z dnia 17 kwietnia 2012 r. (za艂膮cznik nr 4 do skargi) Skar偶膮cy zosta艂 poinformowany, 偶e po przeprowadzeniu post臋powania wyja艣niaj膮cego i kontroli wewn臋trznej w Wydziale Architektury i Budownictwa, uzyska informacj臋 o wynikach kontroli.
W dniu 15 maja 2012 r. po zako艅czeniu czynno艣ci kontrolnych skierowane zosta艂o pismo do Skar偶膮cego (za艂膮cznik nr 5 do skargi) z pro艣b膮 o przed艂o偶enie dokument贸w, kt贸re by艂y w jego posiadaniu, co mog艂oby przyczyni膰 si臋 do pe艂niejszego wyja艣nienia sprawy okre艣lonej we wniosku z 27 lutego 2012 r.
Nast臋pnie w dniu 21 maja 2012 r. p. Stanis艂aw 艁opyta skierowa艂 do Starosty Pyrzyckiego pismo (za艂膮cznik nr 6 do skargi), kt贸re zinterpretowane zosta艂o jako odmowa udost臋pnienia wnioskowanej dokumentacji. W zwi膮zku z powy偶szym udzielono pismem z dnia 11 czerwca br. (za艂膮cznik nr 7 do skargi) informacji o wynikach kontroli w Wydziale Architektury i Budownictwa i stwierdzonych nieprawid艂owo艣ciach dotycz膮cych za艣wiadczenia nr AB.7358-I-82/08 z dnia 07.07.2008 r. Jednocze艣nie tego samego dnia skierowano do Dyrektora Wydzia艂u Architektury i Budownictwa wyst膮pienie zawieraj膮ce zalecenia pokontrolne.
Dzie艅 p贸藕niej, pismem z dnia 12 czerwca br. (za艂膮cznik nr 8 do skargi), p. Stanis艂aw 艁opyta zwr贸ci艂 si臋 do Starosty Pyrzyckiego o "pe艂ne wyja艣nienie post臋powa艅", wskazuj膮c konkretne numery spraw prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, kt贸re by艂y ju偶 sprawami zako艅czonymi i nie wskazuj膮c jakie zarzuty stawia tym post臋powaniom i jakie nieprawid艂owo艣ci mia艂yby zosta膰 wyja艣nione. W zwi膮zku z powy偶szym, w pi艣mie z dnia 28 czerwca 2012 r. (za艂膮cznik nr 9 do skargi), Starosta Pyrzycki poinformowa艂 p. Stanis艂awa 艁opyt臋, 偶e uzyska艂 on ju偶 informacj臋 o wynikach kontroli, sprawy kt贸re wskaza艂 obecnie s膮 sprawami zako艅czonymi z punktu widzenia przepis贸w post臋powania administracyjnego, a Skar偶膮cy nie skonkretyzowa艂 偶adnych zarzut贸w, natomiast bez tego niemo偶liwe jest podj臋cie 偶adnych dalszych dzia艂a艅 w kwestiach poruszanych w pismach Skar偶膮cego.
W dniu 9 lipca 2012 r. wp艂yn臋艂o kolejne pismo p. Stanis艂awa 艁opyty (za艂膮cznik nr 10 do skargi), na kt贸re 16 lipca 2012 r. Starosta Pyrzycki udzieli艂 odpowiedzi (za艂膮cznik nr 11 do skargi), i偶 wskazane w pi艣mie z 12 czerwca br. post臋powania zosta艂y zako艅czone w trybie przewidzianym przez przepisy dotycz膮ce post臋powania administracyjnego, natomiast na pismo z 27 lutego br. udzielone zosta艂y odpowiedzi. Jednocze艣nie, dzi臋kuj膮c za zasygnalizowanie zastrze偶e艅 do pracy wydzia艂贸w, Starosta Pyrzycki zadeklarowa艂, 偶e sygna艂y te b臋d膮 wykorzystane w dalszej pracy urz臋du.
Do Wydzia艂u Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pyrzycach wp艂yn臋艂o nast臋pnie pismo skar偶膮cego z dnia 18 lipca 2012 r. adresowane do dyrektora tego wydzia艂u (za艂膮cznik nr 12 do skargi), na kt贸re udzielona zosta艂a odpowied藕 w dniu 23 lipca br. (za艂膮cznik nr 13 do skargi).

PODSUMOWANIE:
Wszystkie za艂膮czone przez Skar偶膮cego pisma wskazuj膮 na prawid艂owe dzia艂ania Zarz膮du Powiatu. Wszystkie odpowiedzi by艂y wyczerpuj膮ce i przekazywane w terminach zgodnie z wymogami Kpa.

Komisja Rewizyjna ustali艂a 2 zasadnicze problemy stawiane przez Skar偶膮cego:

1. W ewidencji grunt贸w - metra偶 budynk贸w nie jest zgodny ze stanem faktycznym;
2. By艂y wsp贸艂w艂a艣ciciel korzysta艂 z nieruchomo艣ci wsp贸lnej niezgodnie z ustalonymi zasadami.

Ad.1. Aby wyeliminowa膰 nieprawid艂owo艣ci, dokona膰 zmian w ewidencji grunt贸w i budynk贸w, w艂a艣ciciel musi wyst膮pi膰 z wnioskiem o dokonanie zmian do Wydzia艂u Geodezji Starostwa Powiatowego do艂膮czaj膮c wymagane dokumenty potwierdzaj膮ce zasadno艣膰 wnioskowanej zmiany m.in. dokumentacja geodezyjna.

Ad. 2. Je偶eli stwierdzono wykorzystanie nieruchomo艣ci wsp贸lnej bez wiedzy i zgody wsp贸艂w艂a艣ciciela to wsp贸艂w艂a艣cicielowi przys艂uguje roszczenie cywilno - prawne do s膮du powszechnego (o odszkodowanie, o ustalenie sposobu korzystania z nieruchomo艣ci).

W Starostowie Powiatowym w Pyrzycach nie stwierdzono prowadzonych post臋powa艅 administracyjnych prowadzonych na wniosek Skar偶膮cego lub wsp贸艂w艂a艣cicielki dzia艂ki nr 91 w Nowielinie, s膮 jedynie zg艂oszenia na prowadzenie rob贸t, kt贸re nie wymagaj膮 decyzji pozwolenia na budow臋. Do wniosk贸w by艂y do艂膮czane o艣wiadczenia (by艂ej wsp贸艂w艂a艣cicielki) o posiadanej zgodzie wsp贸艂w艂a艣ciciela na wykonanie tych rob贸t, kt贸re w wyniku z艂o偶enia o艣wiadczenia wsp贸艂w艂a艣ciciela (Skar偶膮cego) z艂o偶onego w Starostwie okaza艂y si臋 fa艂szywe. Spowodowa艂o to zg艂oszenie przez urz膮d zawiadomienia o pope艂nieniu przest臋pstwa do Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach, co wyczerpa艂o dzia艂ania urz臋du w tych sprawach.

Komisja Rewizyjna potwierdza, i偶 po ka偶dej interwencji Skar偶膮cego, Zarz膮d reagowa艂 w艂a艣ciwie, zlecaj膮c zbadanie sprawy jak r贸wnie偶 zlecaj膮c przeprowadzenie kontroli wewn臋trznej.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-09-25 15:17:11
Data ostatniej modyfikacji : 2012-09-25 15:17:11
Liczba wy艣wietle艅 : 1862licznik odwiedzin: 13394823