logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2010-2014
od 23 lutego do 27 marca 2012 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO

od 23 lutego do 27 marca 2012 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 23 lutego 2012 r.
2. 27 lutego 2012 r.
3. 6 marca 2012 r.
4. 13 marca 2012 r.
5. 22 marca 2012 r.
6. 26 marca 2012 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:

- W sprawie przyj臋cia zmian w Statucie Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
- W sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012.
- W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2012-2024.
- W zmiany uchwa艂y Nr XXXVI/201/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego oraz upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu do udzielenia bonifikaty.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie likwidacji samochodu osobowego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Przeznacza si臋 do likwidacji samoch贸d osobowy Polonez Caro
o numerze rejestracyjnym ZST E910. Samoch贸d ten sta艂 si臋 w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego na mocy postanowienia S膮du Rejonowego w Stargardzie Szczeci艅skim I Wydzia艂 Cywilny z dnia 20 pa藕dziernika 2011 r. o przepadku mienia na rzecz Powiatu Pyrzyckiego. Pojazd zosta艂 zatrzymany przez Policj臋
i by艂 przechowywany na parkingu strze偶onym. W艂a艣ciciel nie odebra艂 samochodu pomimo powiadomie艅, wobec tego spraw臋 przekazano do s膮du.
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego. Zarz膮d ustali艂 na rok 2012 miesi臋czn膮 dotacj臋 na jednego ucznia/s艂uchacza dla Prywatnego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego przy Centrum Edukacyjnym "OMNIBUS"- 69,80z艂; dla Prywatnego Liceum Uzupe艂niaj膮cego przy Centrum Edukacyjnym "OMNIBUS" - 51,10 z艂; dla Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego dla Doros艂ych
w Kozielicach - 69,80 z艂 i dla Prywatnego Policealnego Studium Zawodowego przy Centrum Edukacyjnym "OMNIBUS" - 54,30 z艂.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012. Do bud偶etu zosta艂a wprowadzona dotacja w wysoko艣ci 11 477 z艂 z przeznaczeniem na funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacyjnego.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012. Zmiany polega艂y na przesuni臋ciu 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami.
- W sprawie wyra偶enia zgody na przej艣cie projektowanym gazoci膮giem przez dzia艂k臋 nr 7/5 w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce, b臋d膮cej w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego oraz udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane.
- W sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego - Domu Pomocy Spo艂ecznej
w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie do projektu pn.: "呕ywienie os贸b starszych - wymiana do艣wiadcze艅", finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Regionalnego - Funduszu Ma艂ych Projekt贸w w ramach Programu Operacyjnego, Cel 3 "Europejska Wsp贸艂praca Terytorialna" - "Wsp贸艂praca Transgraniczna" Kraj贸w Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Wojew贸dztwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 - INTERREG IV A
i udzielenia pe艂nomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej
w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych oraz realizacji ww. projektu.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012. Do bud偶etu zosta艂a wprowadzona dotacja w wysoko艣ci 1 337 205,60 z艂 z przeznaczeniem na realizacj臋 programu "Nowa szansa".
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012. Dotyczy艂y one przesuni臋膰 艣rodk贸w przeznaczonych na wydatki bie偶膮ce do wydatk贸w maj膮tkowych.
- W sprawie w sprawie: wyra偶enia zgody na lokalizacj臋 sieci wodoci膮gowej
w pasie drogi wewn臋trznej stanowi膮cej dzia艂k臋 o numerze ewidencyjnym 15/9
w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce, przy艂膮cza wody do dzia艂ki nr 15/10 oraz udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane.
- W sprawie wyra偶enia zgody na zakup aparatury i sprz臋tu medycznego przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na otwarcie nowych kierunk贸w kszta艂cenia w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Andrzej Jakie艂a wyja艣ni艂, 偶e od 23 grudnia 2011 r. obowi膮zuje nowe rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie klasyfikacji zawod贸w szkolnictwa zawodowego. Nie b臋dzie ju偶 szk贸艂 zawodowych dwuletnich, tylko trzyletnie, znikn膮 niekt贸re typy szk贸艂, dlatego proponuje si臋 uruchomienie takich kierunk贸w, kt贸re s膮 w nowej klasyfikacji zawod贸w. W Technikum zawodowym b臋dzie to technik 偶ywienia i us艂ug gastronomicznych oraz technik hotelarstwa, w Zasadniczej Szkole Zawodowej (Wielozawodowej) - kucharz oraz mechanik operator pojazd贸w i maszyn rolniczych w Policealnym Studium Zawodowym dla doros艂ych - technik administracji i florysta, w Policealnym Studium Zawodowym dla m艂odzie偶y - dietetyk. Te propozycje uzyska艂y pozytywn膮 opini臋 Powiatowej Rady Zatrudnienia. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na otwarcie w roku szkolnym 2012/2013 przedstawionych kierunk贸w kszta艂cenia
- W sprawie nakazu s膮dowego zap艂aty za nienale偶nie pobran膮 op艂at臋 za wydanie karty pojazdu. Zarz膮d stoi na stanowisku, 偶e skutki niew艂a艣ciwie ustanowionych przepis贸w powinny obci膮偶a膰 bud偶et pa艅stwa, a nie bud偶ety samorz膮d贸w, kt贸re pobiera艂y op艂aty zgodnie z obowi膮zuj膮cym prawem i podj膮艂 decyzj臋 o wniesieniu apelacji.
- W sprawie wystawienia na sprzeda偶 gara偶u w budynku przy ul. Niepodleg艂o艣ci
w Pyrzycach, b臋d膮cego w艂asno艣ci膮 powiatu. Dotychczasowa umowa na wynajem gara偶u zosta艂a rozwi膮zana. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na sprzeda偶 w formie przetargu ograniczonego do w艂a艣cicieli i najemc贸w mieszka艅 w tym budynku.
- W sprawie lokalu mieszkalnego nr 19 przy ul. Niepodleg艂o艣ci w Pyrzycach, kt贸rego g艂贸wny najemca wyjecha艂 za granic臋 i mieszkanie jest zad艂u偶one z tytu艂u op艂at za najem i administrowanie. Brat najemcy zobowi膮za艂 si臋 do sp艂aty zad艂u偶enia i regularnego wnoszenia bie偶膮cych op艂at. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na spos贸b uregulowania zad艂u偶enia i zawarcie stosownej umowy w tej sprawie.
- W sprawie lokalu mieszkalnego nr 26 przy ul. Niepodleg艂o艣ci w Pyrzycach, kt贸ry jest zad艂u偶ony. G艂贸wny najemca mieszka poza Pyrzycami, a lokal jest wynajmowane bez wiedzy i zgody w艂a艣ciciela - powiatu. Zarz膮d zdecydowa艂, aby wystosowa膰 do najemcy pismo wzywaj膮ce do zawarcia porozumienia w sprawie sp艂aty zad艂u偶enia i wyja艣niaj膮ce, 偶e w przypadku uchylania si臋 od jego zawarcia nast膮pi rozwi膮zanie umowy i wymeldowanie.
- W sprawie protoko艂u z pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 powiatu. By艂 to pierwszy przetarg w nowej procedurze na dzia艂ki przy ul. S艂owackiego i ul. M艂odych Technik贸w w Pyrzycach. Przetarg nie zosta艂 rozstrzygni臋ty z powodu braku oferent贸w. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂.
- W sprawie wniosku o zmian臋 bud偶etu Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wycofanie przyznanych dotacji w 艂膮cznej kwocie 73 tys. z艂 i dofinansowanie z bud偶etu powiatu
w wysoko艣ci 80 tys. z艂 z przychod贸w z tytu艂u wolnych 艣rodk贸w pieni臋偶nych na koniec roku 2011.
- W sprawie wniosku o zmian臋 w planie finansowym Lokalnego Punktu Informacyjnego. Plan finansowy opiera si臋 na dotacji otrzymywanej od Marsza艂ka Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego. W zwi膮zku ze zwi臋kszeniem dotacji
o kwot臋 11 477 z艂 Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zmian臋 planu finansowego.
- W sprawie wniosku o wprowadzenie op艂at za internat Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wprowadzenie op艂aty w wysoko艣ci 20 z艂 miesi臋cznie.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na nieodp艂atne u偶yczenie pojazd贸w
i pomieszcze艅 Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Pojazdy i pomieszczenia b臋d膮 wykorzystywane przez stowarzyszenie "Technik" do prowadzenia szko艂y nauki jazdy. Zysk uzyskany z dzia艂alno艣ci b臋dzie przekazywany na rzecz szko艂y. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie kontynuacji umowy na monitoring miasta Pyrzyce. Z dniem 30 kwietnia ko艅czy si臋 umowa na 艣wiadczenie tej us艂ugi. Negocjacje w sprawie zawarcia umowy na kolejny okres nie doprowadzi艂y do wi膮偶膮cych ustale艅. Zarz膮d zdecydowa艂 przeprowadzi膰 post臋powanie o zam贸wienie publiczne i og艂osi膰 przetargu nieograniczonego na 艣wiadczenie us艂ug dotycz膮cych monitoringu miasta Pyrzyce, na okres jednego roku.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na og艂oszenie drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 dzia艂ek nr 15/1, 15/6, 15/7, 15/8, 15/11, 15/12, 15/13, 15/14, 15/15, 15/19 po艂o偶onych w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce. Pierwszy przetarg nie doprowadzi艂 do sprzeda偶y 偶adnej z tych dzia艂ek. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na og艂oszenie drugiego przetargu oraz obni偶enie o 20% warto艣ci nieruchomo艣ci.
- W sprawie wniosku o doprowadzenie odr臋bnych przy艂膮czy do budynku s膮du. Nowy w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci posiadaj膮cych wsp贸ln膮 infrastruktur臋 z budynkiem s膮du, stanowi膮cym w艂asno艣膰 powiatu, nie wyrazi艂 zgody na dalsze korzystanie
z przy艂膮czy energetycznych, wodnych i kanalizacyjnych. Zarz膮d zdecydowa艂, aby rozpocz膮膰 dzia艂ania zmierzaj膮ce do doprowadzenia odr臋bnych przy艂膮czy.
- W sprawie wniosku o rozwa偶enie mo偶liwo艣ci zakupu na potrzeby utrzymania dr贸g powiatowych samochodu specjalnego z podno艣nikiem koszowym. Proponuje si臋 zakup samochodu, kt贸ry b臋dzie s艂u偶y艂 do wykonywania prac na drogach
i jednocze艣nie do transportu pracownik贸w. Zakup zostanie dokonany przy p艂atno艣ci roz艂o偶onej na dwie raty. Pierwsza rata w tym roku, druga w styczniu 2013 r. Koszt zakupu to kwota ok. 300 tys. z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na nieodp艂atne zbycie drewna przez firm臋, kt贸ra dokona wycinki drzew. Wycinka drzew odb臋dzie si臋 na ul. Okrzei
w Lipianach. Zap艂at臋 za t臋 us艂ug臋 b臋dzie stanowi艂o drewno pozyskane z wycinki. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na zlecenie za艂o偶enia ewidencji dr贸g publicznych. W naszym powiecie nie jest prowadzona ewidencja dr贸g, a taki wym贸g wynika z obowi膮zuj膮cych przepis贸w. Ewidencj臋 zak艂ada specjalistyczna firma dysponuj膮ca pojazdem z wideorejestratorem i mo偶liwo艣ci膮 zapisu przebiegu dr贸g w formie elektronicznej. Orientacyjny koszt za艂o偶enia ewidencji to ok. 200 tys. z艂. Proponuje si臋, aby zlecenie za艂o偶enia ewidencji dokona膰 w formie przetargu z zastrze偶eniem roz艂o偶enia p艂atno艣ci na dwa lata. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o ustalenie wysoko艣ci wynagrodzenia dla dyrektor贸w Szpitala Powiatowego i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego za IV kwarta艂 2011 r. Zarz膮d przyzna艂 wynagrodzenie w pe艂nej wysoko艣ci.

IV. Przyj臋to Informacje:

- Informacja o wynikach kontroli wewn臋trznej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU.
- Informacja o wynikach kontroli wewn臋trznej w Domu Pomocy Spo艂ecznej
w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Centrum Wsparcia Przedsi臋biorczo艣ci oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego.
- Sprawozdanie z realizacji zada艅 powiatu w zakresie promocji. Zadania na rok 2012.
- Sprawozdanie z wykonanych zada艅 za rok 2011 przez: Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Geodet臋 Powiatowego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wydzia艂 Architektury
i Budownictwa, Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami, Wydzia艂 Infrastruktury Technicznej i Komunikacji.
- Informacja z dzia艂alno艣ci w roku 2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
- Dzia艂ania plac贸wek dydaktyczno-wychowawczych w celu u艣wiadomienia wychowankom wyboru zawodu zgodnie z zami艂owaniami, uzdolnieniami, ale te偶 z mo偶liwo艣ciami zatrudnienia.
- Propozycje remont贸w i inwestycji realizowanych przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych
w 2012 r.
- Informacja o zmianie planu finansowego na rok 2011 Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego.
- Sprawozdanie z wykonania bud偶etu powiatu za rok 2011.
- Sprawozdania roczne z wykonania plan贸w finansowych Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.
- Informacja o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego za IV kwarta艂 2011 r.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego przedstawi艂a za IV kwarta艂 2011 r.
- Informacja o wydanych skierowaniach do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

29 lutego
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego.
- Spotkanie z przedstawicielami Policji, urz臋d贸w gmin i dyrektorami gimnazj贸w
w sprawie przyst膮pienia do projektu prewencyjno-profilaktycznego "Gim Face".
1 marca
- Uroczysto艣ci z okazji Narodowego Dnia Pami臋ci 呕o艂nierzy Wykl臋tych pod Pomnikiem Katy艅skim w Pyrzycach.
2 marca
- Uroczysto艣ci z okazji rocznicy zako艅czenia walk o Pyrzyce pod Pomnikiem Wdzi臋czno艣ci w Pyrzycach.
3 marca
- XXXII Mi臋dzynarodowy Turniej Zapa艣niczy M艂odzik贸w i Dzieci.
- Rajd turystyczny "Szlakiem walk o Pyrzyce" w Szkole Podstawowej Nr 2
w Pyrzycach.
7 marca
- Wizyta w Szczecinku w sprawie organizacji letniego obozu sportowego dla m艂odzie偶y.
- Spotkanie "Dzie艅 Kobiet i dzie艅 M臋偶czyzn" zorganizowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Urz臋dzie Miejski w Pyrzycach.
9 marca
- Spotkanie z Wiceprezesem Sp贸艂ki Szpitale Polskie w Starostwie.
10 marca
- Spotkanie z okazji XIX rocznicy powstania Klubu Abstynenta "Krokus"
w Pyrzycach.
12 marca
- Spotkanie konsultacyjne z Przewodnicz膮cym Rady Powiatu Pyrzyckiego.
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
13 marca
- Spotkanie z w艂a艣cicielem TVK Aura w sprawie monitoringu miasta Pyrzyce.
14 marca
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- Spotkanie informacyjne "Fundusze europejskie szans膮 na w艂asny biznes"
w Starostwie Powiatowym.
15 marca
- Spotkanie plenarne po艣wi臋cone wsp贸艂pracy sektora pozarz膮dowego i w艂adz lokalnych w powiecie pyrzyckim.
16 marca
- Posiedzenie Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
17 marca
- IV Zjazd Delegat贸w Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS w Bia艂ogardzie.
17-18 marca
- IX Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS Gmin Powiatu Pyrzyckiego.
22 marca
- Posiedzenie Komisji Spraw Spo艂ecznych.
23 marca
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
24 marca
- XI Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS Samorz膮d贸w Powiatowych w 艁obzie.
26 marca
- Posiedzenie Komisji 艢rodowiska.
- Posiedzenie Konwentu Starost贸w Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w 艢widwinie.
27 marca
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
- Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-04-26 07:47:10
Data ostatniej modyfikacji : 2012-04-26 07:47:10
Liczba wy艣wietle艅 : 2016licznik odwiedzin: 13419106