logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2002-2006
w okresie od 28 kwietnia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 28 kwietnia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:

1. 30 kwietnia 2004 r.
2. 10 maja 2004 r.
3. 20 maja 2004 r.
4. 26 maja 2004 r.
5. 4 czerwca 2004 r.
6. 15 czerwca 2004 r.
7. 23 czerwca 2004 r.
8. 30 czerwca 2004 r.

I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu:

– W sprawie sprzeda偶y w formie ustnego przetargu nieograniczonego niezabudowanej dzia艂ki ewidencyjnej oznaczonej nr 416/2 o pow. 0,2155 ha, po艂o偶onej w obr臋bie ewidencyjnym Tety艅.
– W sprawie sprzeda偶y w formie przetargu nieograniczonego wolnego lokalu u偶ytkowego nr 1 w budynku nr 72 w Tetyniu.
– W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk贸艂 ponadgimnazjalnych i szk贸艂 specjalnych w powiecie pyrzyckim.
– W sprawie powo艂ania szko艂y ponadgimnazjalnej w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
– W sprawie powo艂ania szko艂y policealnej w Zespole Szk贸艂 Nr 1.
– W sprawie powo艂ania szko艂y ponadgimnazjalnej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU.
– W sprawie zmiany uchwa艂y Nr VII/47/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie powo艂ania szk贸艂 ponadgimnazjalnych-technik贸w w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU.
– W sprawie przyj臋cia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2004.
– W sprawie sprostowania b艂臋du w uchwale Nr XVI/82/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz膮d.
– W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
– W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2004.
– W sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
– W sprawie przyj臋cia od Wojewody Zachodniopomorskiego zada艅 zwi膮zanych z przyjmowaniem wniosk贸w paszportowych oraz wydawaniem paszport贸w.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

– W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2004.
– W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2004.
– W sprawie powo艂ania dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Na to stanowisko powo艂ano Ryszarda Grzesiaka od dnia 1 maja 2004 r. W zwi膮zku z tym, 偶e jest on dyrektorem Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej w Starostwie zosta艂 mu udzielony urlop bezp艂atny.
– W sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa kierownikowi Powiatowego Urz臋du Pracy do zawarcia porozumienia dotycz膮cego realizacji projekt贸w program贸w pomocowych „Lepszy start” oraz „Praca dla bezrobotnych z terenu Powiatu Pyrzyckiego”.
– W sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2004 roku w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez powiat pyrzycki.
– W sprawie zmiany uchwa艂y Nr 3/2004 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 18 lutego 2004 r. Uchwa艂膮 t膮 Zarz膮d przed艂u偶y艂 pe艂nienie obowi膮zk贸w likwidatora SPZOZ w Pyrzycach J贸zefowi Burcanowi na okres do dnia 31 grudnia 2004 r.
– W sprawie wyznaczenia lekarza upowa偶nionego do opiniowania wniosk贸w o wydanie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach. Na upowa偶nionego lekarza wyznaczono Iren臋 Zalewsk膮.
– W sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Skierowania dotyczy艂y Aleksandra Chrzanowskiego oraz J贸zefa i Stanis艂awy Ragin, Wandy Staszy艅skiej, J贸zefa Kantora i Heleny Jarmakowicz.
– W sprawie powo艂ania Przewodnicz膮cego Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat pyrzycki ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego. Na to stanowisko zosta艂 powo艂any Andrzej Jakie艂a.
– W sprawie powo艂ania Komisji do wy艂onienia podmiotu na 艣wiadczenie us艂ug zwi膮zanych z organizacj膮 emisji obligacji komunalnych. Komisja, po rozpatrzeniu ofert zaproponowa艂a wyb贸r Banku Ochrony 艢rodowiska. Zarz膮d zatwierdzi艂 ten wyb贸r.
– W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

– W sprawie dofinansowania XXV Pyrzyckich Spotka艅 z Folklorem. Podobnie jak w latach poprzednich Zarz膮d w tym roku przeznaczy艂 kwot臋 ok. 4 tys. z艂 na zakwaterowanie uczestnik贸w Spotka艅 w jednostkach powiatowych.
– W sprawie przeprowadzenia bada艅 ankietowych dotycz膮cych poczucia bezpiecze艅stwa w艣r贸d mieszka艅c贸w powiatu pyrzyckiego. Badania takie przeprowadzone we wszystkich powiatach pozwol膮 na ocen臋 poczucia bezpiecze艅stwa na terenie wojew贸dztwa.
– W sprawie wyra偶enia zgody na przeprowadzenie przetarg贸w nieograniczonych na 艣wiadczenie us艂ug w zakresie mechanicznego koszenia poboczy dr贸g powiatowych oraz na odnow臋 oznakowania poziomego.
– W sprawie wyra偶enia zgody na likwidacj臋 艣rodka trwa艂ego -piaskarki, b臋d膮cego na wyposa偶eniu Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach.
– W sprawie uzgodnienia projekt贸w decyzji o warunkach zabudowy wydawanych przez Urz臋dy Miejskie i Gminne.
– W sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie zmian planu wydatk贸w bud偶etowych Domu Dziecka w Czernicach.
– W sprawie pokrycia koszt贸w badania bilansu zamkni臋cia SPZOZ w Pyrzycach i na pokrycie koszt贸w wyceny maj膮tku przekazanego z SPZOZ w Pyrzycach do Szpitala Powiatowego i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na udzielenie po偶yczki na ten cel. 艢rodki na to b臋d膮 pochodzi艂y z dochod贸w zwi膮zanych z emisj膮 obligacji.
– W sprawie przed艂u偶enia do dnia 30 wrze艣nia 2004 r. obowi膮zywania wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych, dla dyrektor贸w szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych, przyznanych do dnia 30 czerwca 2004 r.
– W sprawie poda艅 o zamian臋 lokali w budynku po by艂ym o艣rodku zdrowia w Tetyniu. Wcze艣niej Rada Powiatu przeznaczy艂a te pomieszczenia na sprzeda偶. Dodatkowo maj膮 one charakter u偶ytkowy. W zwi膮zku z tym Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na zamian臋.
– W sprawie podpisanie umowy o zarz膮dzanie nieruchomo艣ci膮 po by艂ym o艣rodku zdrowia w Tetyniu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podpisanie takiej umowy ze Sp贸艂dzielni膮 Mieszkaniow膮 „Nasz Dom” w Krzemlinie.
– W sprawie zatwierdzenia protoko艂u z przetargu na sprzeda偶 dzia艂ki zabudowanej budynkiem pralni, administracyjnym i gara偶em oznaczonej nr 204/9 w obr臋bie Pyrzyce 9 przy ul. Jana Paw艂a II 2. Przetarg nie odby艂 si臋 z powodu braku oferent贸w. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 r贸wnocze艣nie decyduj膮c o og艂oszeniu kolejnego przetargu zz cen臋 wywo艂awcz膮 r贸wn膮 75 % dotychczasowej ceny przetargowej.
– W sprawie zawarcia um贸w na u偶ywanie przez zarz膮dzaj膮cych Szpitalem Powiatowym i Zak艂adem Opieku艅czo-Leczniczym pojazd贸w stanowi膮cych ich w艂asno艣膰 w celu wykonywania umowy o zarz膮dzanie.

IV. Przyj臋to informacje:

– W sprawie bie偶膮cej sytuacji Szpitala Powiatowego, Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego oraz SP ZOZ w likwidacji. Na koniec ka偶dego miesi膮ca Zarz膮d otrzymuje informacje z tych jednostek i stale monitoruje ich funkcjonowanie.
– W sprawie realizacji program贸w przeciwdzia艂ania bezrobociu w powiecie pyrzyckim za okres 1 stycznia – 30 kwietnia 2004 r.
– W sprawie przygotowania do skupu zb贸偶 ze zbior贸w 2004 r.
– W sprawie funkcjonowania Poradni-Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach w roku szkolnym 2003/2004.
– W sprawie dost臋pno艣ci i jako艣ci opieki medycznej dla mieszka艅c贸w powiatu pyrzyckiego w Szpitalu Powiatowym.

V. Sprawy r贸偶ne:

Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:
- 29 kwietnia 2004 r.
Posiedzenie Zwi膮zku Powiat贸w Polskich, kt贸ry podj膮艂 decyzj臋 o masowym, utrzymanym w du偶ej powadze, desperackim wyst膮pieniu:
„WSP脫LNIE W OBRONIE PACJENT脫W”, kt贸re odby艂o si臋 12 maja br. w Warszawie.
By艂o to wsp贸lne wyst膮pienie: szpitali powiatowych, samorz膮dowych organizacji og贸lnopolskich, organizacji pracodawc贸w i innych instytucji bezpo艣rednio zwi膮zanych ze s艂u偶b膮 zdrowia.
Dla odst膮pienia od przyj臋tych drastycznych dzia艂a艅 w obronie pacjent贸w uczestnicy oczekiwali:
1. Zapewnienia realnego udzia艂u w pracach nad zmianami systemowymi w ochronie zdrowia,
2. Realizacji deklaracji zawartych w wyst膮pieniu skierowanym do ZPP przez przewodnicz膮cego klubu Parlamentarnego SLD Krzysztofa Janika dotycz膮cego rozwi膮zania problemu tzw. „ustawy 203”.
- 30 kwietnia 2004 r.
Odby艂a si臋 sesja popularno-naukowa nt: „Mo偶liwo艣ci rozwoju m艂odzie偶y (nauki i pracy) w krajach Unii Europejskiej, a w Polsce, zorganizowana przez uczni贸w Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach.
Program u艣wietni艂 koncert w wykonaniu uczni贸w Pa艅stwowej Szko艂y Muzycznej I stopnia w My艣liborzu.
- 2 maja 2004 r.
W Szczecinie odby艂y si臋 Centralne Obchody Dnia Stra偶aka, gdzie Powiat Pyrzycki zaprezentowa艂 si臋 jako proekologiczny.
W ekspozycji udzia艂 wzi臋艂y:
Komenda Powiatowa Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach, Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, Pyrzyckie Przedsi臋biorstwo-Komunalne w Pyrzycach, Geotermia Pyrzyce, Obrza艅ska Sp贸艂dzielnia Mleczarska, Oddzia艂 w Pyrzycach, Sady Pyrzyckie-Bekasiak, Zesp贸艂 Kresowianka z Letnina i Kapela „Chrapowiacy”.
- 3 maja 2004 r.
Uroczysto艣ci zwi膮zane z nadaniem imienia Agnieszki Osieckiej Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipianach.
- 9 maja 2004r.
Powiatowe Obchody Dnia Stra偶aka w Lipianach.
- 12 maja 2004 r.
Spotkanie z okazji nominacji Zachodniopomorskiego Komendanta Wojew贸dzkiego Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej Marka Kowalskiego na stopie艅 nadbrygadiera.
- 13 maja 2004 r.
Turniej Powiatowej Pi艂ki no偶nej “Z podw贸rka na stadion”.
- 17 maja 2004 r.
• Samorz膮dowy Konwent Powiatu Pyrzyckiego. Podczas spotkania by艂y podejmowane m.in. tematy: ustawy o promocji zatrudnienia, bezrobociu i sposob贸w zapobiegania, koncepcji rozwoju turystyki oraz harmonogram dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do stworzenia programu rozwoju turystyki w powiecie pyrzyckim i gospodarki odpadami.
• Spotkanie z pos艂ank膮 El偶biet膮 Romero nt. dzia艂alno艣ci instytucji pozarz膮dowych wg najnowszych przepis贸w ustawy o organizacjach po偶ytku publicznego, kt贸re odby艂o si臋 w Miejsko-Gminnym O艣rodku Kultury w Lipianach.
G艂贸wni organizatorzy: Agnieszka Odachowska- Dyrektor Domu Dziecka w Czernicach i Mariusz Marek Przybylski- Przedstawiciel Stowarzyszenia Zachodniopomorskiego Banku 呕ywno艣ci, zaprosili prof. Tadeusza Zaborowskiego, kt贸ry wyg艂osi艂 wyk艂ad na temat pozyskiwania funduszy strukturalnych przez organizacje pozarz膮dowe.
- 19 maja 2004 r.
Warsztaty szkoleniowe nt: “Programu Rozwoju Instytucjonalnego”.
- 21 maja 2004 r.
• Gimnazjada z j臋zyka angielskiego “ECOLOGICAL STUDENT”.
• Spotkanie w Batowie z najbardziej potrzebuj膮cymi dzie膰mi ze 艣wietlicy socjoterapeutycznej w celu wsparcia w formie odzie偶y i s艂odyczy, w kt贸rym uczestniczyli r贸wnie偶 Zast臋pcy Komendant贸w Powiatowych Policji i Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach.
- 22 maja 2004 r.
FESTYN POLICYJNO-STRA呕ACKI “Z nami bezpieczniej”, kt贸ry odby艂 si臋 na stadionie OSiR, a uczestniczy艂o w nim ok.1000 dzieci z Powiatu Pyrzyckiego. Dzi臋ki organizatorom: Starostwu Powiatowemu w Pyrzycach, Komendzie Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach i Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach, zabawa by艂a bardzo udana, a dzieci uczestniczy艂y w wielu konkursach i obserwowa艂y pokazy sprz臋t贸w.
Podstawowym celem tej imprezy, by艂a integracja 艣rodowiska lokalnego ze s艂u偶bami mundurowymi i u艣wiadomienie dzieciom, i偶 policjant, czy stra偶ak to nie tylko towarzysze zdarze艅 losowych, wypadk贸w i tragedii, ale r贸wnie偶 obro艅ca, przyjaciel, do kt贸rych nale偶y si臋 zwraca膰 z problemami, w kt贸rych trudno sobie samemu poradzi膰.
- 23 maja 2004 r.
• Wiosenna Biesiada w Bielicach, kt贸r膮 u艣wietni艂y wyst臋py artystyczne, dzieci i m艂odzie偶y oraz zespo艂u folklorystycznego “Chrapowiacy”.
• Festyn Rekreacyjno-Sportowy, kt贸ry by艂 przepe艂niony wieloma konkursami i innymi atrakcjami jakie przygotowali organizatorzy ze Szko艂y Podstawowej w Brzesku.
- 25 maja 200 4 r.
Spotkanie Wojewody Zachodniopomorskiego z przedstawicielami jednostek samorz膮du terytorialnego.
- 26 maja 2004 r.
Rozstrzygni臋cie konkurs genealogicznego “Moja rodzina-dawniej i dzi艣”.
W konkursie brali udzia艂 uczniowie ze szk贸艂 ponadpodstawowych powiatu pyrzyckiego, ale najwi臋ksze zainteresowanie t膮 dziedzin膮 wiedzy przejawiali uczniowie z Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach.
- 27 maja 2004 r.
• Obrady XXIV Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach
• Konferencja nt: ”Informacja samorz膮dowa kluczem do rozwoju Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego”
- W dniach 27-30 maja 2004r.
Odby艂y si臋 XXV Pyrzyckie Spotkania z Folklorem.
- 30 maja 2004r
“Bia艂a Niedziela” w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach
Z inicjatywy Zarz膮du, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, Ryszard Grzesiak zaprosi艂 mieszka艅c贸w powiatu pyrzyckiego, na konsultacje w poradniach:
-ortopedycznej, gdzie dy偶ur pe艂ni艂 dr nauk med. Tomasz Konaszczuk,
-chirurgicznej, w kt贸rej pacjenci mogli spotka膰 si臋 z lek med. Beat膮 Grodzick膮-Sm贸艂kowsk膮;
-ginekologicznej, gdzie dy偶urowali lekarze med. Andrzej Konieczka i Raull Daffe.
Zainteresowanie by艂o du偶e, ale pacjent贸w ze schorzeniami ortopedycznymi by艂o a偶, 75, z po艣r贸d 136 przyby艂ych.
- 1 czerwca 2004 r.
• Konferencja nt: ”Zasady emisji obligacji komunalnych w kontek艣cie wsp贸艂finansowania inwestycji realizowanych ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej-edycja 2004”.
• Z okazji Mi臋dzynarodowego Dnia Dziecka, dzieci powiatu pyrzyckiego odwiedzali przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Pyrzycach wr臋czaj膮c najm艂odszym smako艂yki.
• W 呕abowie odby艂 si臋 Turystyczny Rajd pt.: “S艂oneczny Dzie艅 Dziecka”.
• Zawody w臋dkarskie dla najm艂odszych w臋dkarzy powiatu pyrzyckiego.
- 2 czerwca 2004 r.
• Indywidualny Tr贸jb贸j klas V, szk贸艂 podstawowych, organizowany przez Powiatowy Mi臋dzyszkolny O艣rodek Sportu.
• Spotkanie z Przewodnicz膮cymi Wojew贸dzkiego, Powiatowego i Gminnego Zwi膮zku Kombatant贸w Polskich.
• Spotkanie z Dyrektorem Wojew贸dzkiego Urz臋du Pracy w Szczecinie w sprawie Europejskich Funduszy Spo艂ecznych.
• Spotkanie z Pani膮 Monik膮 Krup膮 przedstawicielk膮 Firmy “Dekom” nt: Rozwoju komunalnego i regionalnego w kontek艣cie pozyskiwania funduszy strukturalnych.
- 3 czerwca 2004 r.
• I Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Producent贸w Trzody Chlewnej, podczas kt贸rego zosta艂 wybrany:
- Zarz膮d w sk艂adzie:, Prezes-W艂adys艂aw Bakun z Gminy Warnice, Sekretarz- Leszczy艅ski J贸zef z Gminy Pyrzyce i cz艂onkowie: J贸zef Susfa艂, J贸zef Misiewicz z Gminy Kozielice.
- Komisja Rewizyjna w sk艂adzie: Przewodnicz膮cy- Kruszyna Marcin z Gminy Warnice, sekretarz-Sochacki Jan z Gminy Pyrzyce i cz艂onek-Nizio Waldemar z Gminy Warnice;
- S膮d Kole偶e艅ski w sk艂adzie: Przewodnicz膮cy- Sad艂owski Edward z Gminy Bielice i cz艂onkowie: Rutkowski Jan z Gminy Warnice i 艁uszczy艅ski Miros艂aw z Gminy Kozielice.
• Zesp贸艂 Reagowania Kryzysowego:
- przygotowanie odpowiednich powiatowych s艂u偶b do mog膮cych wyst膮pi膰 atak贸w bioterrorystycznych (referowali: stra偶, policja, sanepid)
- bezpiecze艅stwo w czasie „Lato 2004” ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem k膮pielisk i o艣rodk贸w wczasowych (referowali: stra偶, policja)
- W dniach 3-4 czerwca 2004 r.
Odby艂o si臋 spotkanie dyrektor贸w plac贸wek opieku艅czo-wychowawczych i o艣rodk贸w adaptacyjno-opieku艅czych w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach, kt贸rego organizatorem by艂 Dom Dziecka w Czernicach, Starostwo Powiatowe w Pyrzycach i Zachodniopomorski Urz膮d Wojew贸dzki w Szczecinie, Wydzia艂 Polityki Spo艂ecznej.
Tematyka tego spotkania dotyka艂a aktualnych program贸w zapobiegania niedostosowaniu i przest臋pczo艣ci w艣r贸d nieletnich realizowanych przez jednostki policji, opieki nad dzieckiem i rodzin膮 oraz usamodzielnienie wychowank贸w w 艣wietle nowych ustaw o pomocy spo艂ecznej i wielu innych zagadnie艅 dotycz膮cych plac贸wek opieku艅czo-wychowawczych.
- 6 czerwca 2004r.
W Domu Dziecka w Czernicach odby艂 si臋 Festyn “Dzieci-Dzieciom”.
Program festynu obejmowa艂 wyst臋py artystyczne, koncerty zespo艂贸w, gry i zabawy z dzie膰mi.
- 8 czerwca 2004 r
DNI POLA, kt贸rych organizatorem by艂a Stacja Hodowli Ro艣lin w Krzemlinie, a by艂a to niepowtarzalna okazja do spotkania si臋 z wybitnymi hodowcami oraz fachowcami w dziedzinie agrotechniki i ochrony 艣rodowiska.
Na polach i poletkach zaprezentowane by艂y odmiany ro艣lin uprawnych Pozna艅skiej Hodowli Ro艣lin oraz skuteczno艣膰 kompleksowej ochrony firmy Syngenta.
- 9 czerwca 2004 r.
Po偶egnanie tegorocznych absolwent贸w w Zespole Szk贸艂 nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.
- 15 czerwca 2004 r.
Podsumowanie Festynu Policyjno-Stra偶ackiego “Z nami bezpieczniej”.
- 17 czerwca 2004 r.
Seminarium nt: “Regionalnych dr贸g rozwoju-gmin i powiat贸w zachodniopomorskich w latach 1997-2002”. Podstawowym celem, tego spotkania, by艂o przedstawienie i dyskusja nad najistotniejszymi wnioskami wynikaj膮cymi z niedawnych bada艅 socjologicznych, kt贸re zawiera艂y ocen臋 warunk贸w funkcjonowania, okre艣laj膮ce szanse wsp贸lnot samorz膮dowych na rozw贸j mi mo偶liwo艣ci zaspokajania potrzeb mieszka艅c贸w.
- 18 czerwca 2004 r.
I Festiwal Dzieci i M艂odzie偶y.
- W dniach 18-19 czerwca 2004 r.
W Lipianach odby艂 si臋 rajd “Sob贸tka 2004”, w kt贸rym uczestniczy艂o wielu przedstawicieli szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w powiatu pyrzyckiego.
- 19 czerwca 2004 r.
Droga Krzy偶owa z Pyrzyc do Brzeska.
- W dniach 19, 20 czerwca 2004 r.
W Szprotawie odby艂y si臋 V Indywidualne Mistrzostwa Polski Radnych i Pracownik贸w Samorz膮dowych w Tenisie Sto艂owym. Powiat Pyrzycki reprezentowali Marek Kiba艂a i Wiktor To艂oczko, kt贸ry zosta艂 Wicemistrzem Polski.
- 20 czerwca 2004 r.
Odby艂 si臋 XIX Wojew贸dzki Przegl膮d Zespo艂贸w Folklorystycznych i Gaw臋dziarzy Ludowych w Lipianach. Impreza zosta艂a zorganizowana przez Dom Kultury w Lipianach i Starostwo Powiatowe w Pyrzycach.
- 21 czerwca 2004 r.
Apel podsumowuj膮cy Sportowy Rok Szkolny 2003/2004 w Zespole Szk贸艂 w Kozielicach, gdzie zaprezentowano wyniki sportowe szko艂y w roku 2003/2004, podsumowano konkursy: “Na 10 Najlepszych Sportowc贸w” Gimnazjum i “Na Najlepiej Usportowion膮 Klas臋”.
- 22 czerwca 2004 r.
• Obrady XVII Sesji Rady Gminy w Przelewicach.
• Rozstrzygni臋cie “Wielkiego Konkursu Ekologicznego” zorganizowanego dla przedszkoli, szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w w Pyrzyckim Przedsi臋biorstwie Komunalnym, kt贸re przygotowa艂o ten konkurs wraz ze Starostwem Powiatowym w Pyrzycach.
- 25 czerwca 2004 r.
Uroczyste Zako艅czenie Roku w Zespole Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach, w Zespole Szk贸艂 nr 2 w Pyrzycach, w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach i O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
- 26 czerwca 2004 r.
III Mi臋dzynarodowy Zlot Kierowc贸w Aut Ci臋偶arowych.
- W dniach 28, 29 czerwca 2004 r.
Konwent Przewodnicz膮cych Rad Powiat贸w i Miast na Prawach Powiat贸w i Konwent Starost贸w Powiatowych Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-07-07 09:17:06
Data ostatniej modyfikacji : 2004-07-07 09:17:06
Liczba wy艣wietle艅 : 6294

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  07.07.2004 08:15poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13419258