logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2010-2014
od 28 kwietnia do 22 czerwca 2011 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO

od 28 kwietnia do 22 czerwca 2011 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 5 maja 2011 r.
2. 12 maja 2011 r.
3. 27 maja 2011 r.
4. 1 czerwca 2011 r.
5. 6 czerwca 2011 r.
6. 7 czerwca 2011 r.
7. 15 czerwca 2011 r.
8. 17 czerwca 2011 r.
9. 21 czerwca 2011 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:

- W sprawie obci膮偶enia prawem u偶ytkowania udzia艂u Powiatu Pyrzyckiego
w prawie w艂asno艣ci nieruchomo艣ci.
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu.
- W sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie ponownego og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2011 roku zadania publicznego w zakresie o艣wiaty i wychowania. W pierwszym konkursie nie przyznano dotacji na realizacj臋 zadania "dzia艂ania na rzecz dzieci i m艂odzie偶y zaniedbanej wychowawczo", dlatego ponownie og艂oszono konkurs na to zadanie.
- W sprawie wyra偶enia opinii o projektowanej inwestycji Generalnej Dyrekcji Dr贸g Krajowych i Autostrad Oddzia艂 w Szczecinie na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 80/3 i 79/1 obr臋b Mielno Pyrzyckie, 10/4 obr臋b Siemczyn, 5/4 i 5/5 obr臋b Przydar艂贸w, gmina Kozielice. Na przedmiotowym terenie nie projektuje si臋 realizacji zada艅 inwestycyjnych samorz膮du powiatowego, nie wyst臋puj膮 grunty, b臋d膮ce w zasobie Powiatu Pyrzyckiego oraz planowana inwestycja nie wp艂ywa na funkcjonowanie dr贸g powiatowych Zarz膮d wyda艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011. W zwi膮zku z uzyskaniem oszcz臋dno艣ci, w trakcie realizacji przez Poradni臋 Psychologiczno-Pedagogiczn膮 projektu "Wiem, rozumiem, potrafi臋", przeznaczono kwot臋 400 z艂 na zakup pomocy dydaktycznych dla dodatkowych grup terapeutycznych.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej cz臋艣ci ul. Podgrodzie w Pyrzycach na terenie powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie upowa偶nienia Moniki Mirowskiej p.o. kierownika Sekcji Liniowej Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli. Upowa偶nienia udzielono na czas nieobecno艣ci dyrektora.
- W sprawie powo艂ania Komisji do oceny wniosk贸w w sprawie udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w, po艂o偶onym na obszarze Powiatu Pyrzyckiego. Uchwa艂a Zarz膮du jest realizacj膮 uchwa艂y Rady w tej sprawie.
- W sprawie przeprowadzenia aukcji na sprzeda偶 drewna pozyskanego przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach. Na aukcj臋 zostanie wystawione drewno pozyskane z uprz膮tni臋cia wiatro艂om贸w.
- W zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011. Zwi臋kszono dochody bud偶etu powiatu na rok 2011 o kwot臋 29 219 z艂 wynikaj膮ce z tego, 偶e kwota transz dofinansowania projektu "Wiem, rozumiem, potrafi臋", realizowanego przez Poradni臋 Psychologiczno-Pedagogiczn膮. w roku 2011 jest wy偶sza ni偶 pierwotnie planowano oraz zwi臋kszono dochody bud偶etu powiatu na rok 2011 o kwot臋 12 580 z艂 pochodz膮c膮 z dotacji dla Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011. Zmieniono plan wydatk贸w bud偶etu powiatu na rok 2011. Kwota 7 665 z艂 zosta艂a przesuni臋ta pomi臋dzy paragrafami w bud偶ecie projektu "Wiem, rozumiem, potrafi臋". Dokonano przesuni臋cia 艣rodk贸w dla szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych na doskonalenie nauczycieli. Przesuni臋to kwot臋 120 000 z艂 na realizacj臋 p艂atno艣ci wynikaj膮cych
z projektu "Wiem, rozumiem, potrafi臋".
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej na terenie gminy Kobylanka stanowi膮cej drog臋 na odcinku od skrzy偶owania z drog膮 wojew贸dzk膮 nr 120 w miejscowo艣ci Kobylanka do granicy z gmin膮 Stargard Szczeci艅ski w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g powiatowych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2011 r. w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki. Na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli przeznacza si臋 1 % planowanych rocznych 艣rodk贸w przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Podzia艂 tych 艣rodk贸w na poszczeg贸lne szko艂y i plac贸wki jest zgodny
z zapotrzebowaniem z艂o偶onym przez dyrektor贸w tych jednostek. Projekt podzia艂u 艣rodk贸w zosta艂 uzgodniony ze zwi膮zkami zawodowymi.
- W sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzamin贸w dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego. Powo艂ano komisje dla Agnieszki Klucznik-Bara艅skiej, nauczycielki j臋zyka niemieckiego w Zespole Szk贸艂 Nr 1 oraz Beaty Paw艂owskiej, pedagoga szkolnego, Anety Bugaj, wychowawcy internatu i Emilii Kejs, nauczycielki historii
i wiedzy o spo艂ecze艅stwie w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie wniosku o zatwierdzenie protoko艂u z pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Przedmiotem przetargu by艂y dzia艂ki po艂o偶one przy skrzy偶owaniu ulic S艂owackiego i M艂odych Technik贸w w Pyrzycach. Do przetargu nie przyst膮pi艂 偶aden oferent. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 i podj膮艂 decyzj臋 o og艂oszeniu drugiego przetargu za cen臋 obni偶on膮 o 23 %.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie wyboru wykonawcy konserwacji boisk ze sztuczn膮 nawierzchni膮. Systematyczne przeprowadzanie zabieg贸w konserwacyjnych przed艂u偶a 偶ywotno艣膰 takich nawierzchni. Dlatego zebrano oferty na wykonanie konserwacji zespo艂u boisk "Orlik" przy Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Spo艣r贸d sze艣ciu ofert najkorzystniejsz膮 by艂a oferta firmy NOR-MA s.c.
z Bia艂ogardu. Zarz膮d zaakceptowa艂 wyb贸r tej firmy.
- W sprawie przekazania na rzecz Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach trwa艂ego zarz膮du gruntami, zaj臋tymi pod drogi powiatowe. Uporz膮dkowanie stanu prawnego nieruchomo艣ci pozwoli na pe艂n膮 realizacj臋 zada艅 zarz膮dczych na tych drogach. Decyzje dotyczy艂y grunt贸w, zaj臋tych pod drog臋 powiatow膮 nr 1558 Z Gi偶yn-M艂yny, nr 1572 Z Brzesko-Bylice-Lipiany, nr 1626 Z (ul. Staromiejska
w Pyrzycach), nr 1550 Z Pars贸w-B臋dgoszcz, nr 1574 Z 艢lazowo-Kluki i nr 1351 Z Gardno-Pyrzyce. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przekazanie trwa艂ego zarz膮du nad tymi nieruchomo艣ciami.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na zbycie nieruchomo艣ci niezabudowanej oznaczonej, jako dzia艂ka nr 18 w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce. Nieruchomo艣膰 jest
w zarz膮dzie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 i by艂a wykorzystywana do cel贸w edukacyjnych zasadniczej szko艂y zawodowej rolniczej. Obecnie stanowi nieu偶ytek
i jest zb臋dna dla szko艂y. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wystawienie nieruchomo艣ci na sprzeda偶 z mo偶liwo艣ci膮 zagospodarowania pod us艂ugi nieuci膮偶liwe.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatku motywacyjnego dla dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatek
w wysoko艣ci 40 % wynagrodzenia zasadniczego na okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2011 r.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie podzia艂u 艣rodk贸w stanowi膮cych odpis na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w. 艢rodki pochodz膮 z subwencji o艣wiatowej i b臋d膮 przekazane w dw贸ch transzach. Pierwsza w wysoko艣ci 75 % w terminie do ko艅ca maja, a druga do ko艅ca wrze艣nia.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na ocieplenie 艣cian zewn臋trznych lokali zajmowanych przez Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach w budynku przy
ul. M艂odych Technik贸w 5a. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipiany w obr臋bie Miron贸w. Zarz膮d uzgodni艂 projekt.
- W sprawie zawiedzenia planu finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach na 2011 rok. Zarz膮d zatwierdzi艂 plan.
- W sprawie zawiedzenia planu inwestycyjnego Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach na 2011 rok. Zarz膮d zatwierdzi艂 plan.
- W sprawie zawiedzenia planu finansowego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego
w Pyrzycach na 2011 rok. Zarz膮d zatwierdzi艂 plan.
- W sprawie wysoko艣ci dodatkowego wynagrodzenia dla dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego i dyrektora Szpitala Powiatowego za I kwarta艂 2011 roku. Zarz膮d zatwierdzi艂 wynagrodzenie w pe艂nej wysoko艣ci.
- W sprawie wniosku o wydanie opinii do projektu uchwa艂y Sejmiku Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego SPZOZ w Szczecinie. Zarz膮d nie wyda艂 opinii w tej sprawie. Jest to traktowane, jako milcz膮ca zgoda.
- W sprawie wniosku o wygaszenie trwa艂ego zarz膮du nad nieruchomo艣ci膮 stanowi膮ca dzia艂k臋 nr 18 w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce, po艂o偶on膮 przy ul. M艂odych Technik贸w. Nieruchomo艣膰 ta jest zb臋dna dla szko艂y i zosta艂a przeznaczona do sprzeda偶y. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wygaszenie trwa艂ego zarz膮du
- W sprawie wniosku o przyst膮pienie do projektu "Ochrona alei przydro偶nych na obszarach cennych przyrodniczo jako korytarzy ekologicznych" wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przyst膮pienie do projektu, w wyniku kt贸rego zostanie wykonana inwentaryzacja przyrodnicza, prace konserwatorskie oraz b臋d膮 prowadzone dzia艂ania edukacyjno-informacyjne poprzez wydawnictwa
i wystawy. Prace nad alejami przydro偶nymi w ramach projektu prowadzone b臋d膮 przy drogach: Przelewice-艢lazowo, Lubiatowo-Zaborsko, Gi偶yn-M艂yny.

IV. Przyj臋to Informacje:

- Sprawozdanie finansowe Powiatu Pyrzyckiego za rok 2010.
- Ocena skupu zb贸偶 ze zbior贸w 2010 roku i przygotowanie do skupu zb贸偶 ze zbior贸w 2011 roku w Powiecie Pyrzyckim.
- Dzia艂ania zmierzaj膮ce do poprawy ochrony 艣rodowiska na terenie Powiatu Pyrzyckiego.
- Dzia艂alno艣膰 k贸艂 艂owieckich na terenie Powiatu Pyrzyckiego.
- Dzia艂alno艣膰 Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych.
- Dzia艂alno艣膰 Agencji Rynku Rolnego.
- Dzia艂alno艣膰 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- Funkcjonowanie O艣rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w Nowielinie.
- Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zaj臋ciowej.
- Stowarzyszenie na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym Ko艂o w Pyrzycach.
- Informacja o wydanych skierowaniach do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego.
- Informacje o kontrolach w Domu Dziecka w Czernicach.
- Sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego za I kwarta艂 2011 roku.
- Sprawozdanie finansowe Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego za I kwarta艂 2011 roku.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

28 kwietnia
- Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
29 kwietnia
- Spotkanie z dyrektor Oddzia艂u Regionalnego KRUS w Koszalinie.
- Po偶egnanie absolwent贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach.
4 maja
- Posiedzenie Rady Spo艂ecznej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
6 maja
- Konkurs wiedzy o polskich symbolach i barwach narodowych w Gimnazjum
w Pyrzycach.
7 maja
- IV Przelewickie Dni Folwarku
- Rajd Konstytucji 3 Maja w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach.
9 maja
- I Mistrzostwa Powiatu Pyrzyckiego z pierwszej pomocy i bezpiecze艅stwa nad wod膮 "B艂臋kitny Patrol" w Szkole Podstawowej w Warnicach.
- Uroczysto艣膰 z okazji zako艅czenia II wojny 艢wiatowej pod pomnikiem Pami臋ci
w Pyrzycach.
10 maja
- Konkurs przyrodniczo-ekologiczny w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
12 maja
- Fina艂 wojew贸dzkiej gimnazjady w pi艂ce siatkowej ch艂opc贸w.
- VI Festiwal Piosenki o Zdrowiu w Pyrzyckim Domu Kultury.
- Obchody Dnia Piel臋gniarki i Po艂o偶nej w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
13 maja
- Obchody Dnia Stra偶aka w Pyrzycach.
14 maja
- Gminne obchody Dnia Stra偶aka w Brzesku.
- VI edycja Pyrzyckich Bieg贸w Ulicznych o puchar przewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Pyrzycach.
- Mecz Rugby na W贸zkach w Przelewicach.
15 maja
- II Majowe Pie艣ni Maryjne w Rzepnowie.
17 maja
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego.
19 maja
- Spotkanie w celu powo艂ania Centrum Integracji Spo艂ecznej z zespo艂em projektowym pracownik贸w Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka z Poznania w Brzesku.
- IX Mi臋dzyszkolny Konkurs Recytatorski pod has艂em "Tw贸rczo艣膰 Czes艂awa Mi艂osza" w Zespole Szk贸艂 w Lipianach.
20 maja
- Mistrzostwa Powiatu Gimnazjalist贸w w W臋dkarstwie Sp艂awikowym na zbiorniku Sicina w Pyrzycach.
21 maja
- Wojew贸dzkie obchody Dnia Stra偶aka w Wa艂czu.
24 maja
- Wojew贸dzka Spartakiada LA na boisku OSiR w Pyrzycach.
- Posiedzenie Rady Powiatowej LZS.
- Koncert z okazji 艣wi臋ta Szko艂y Muzycznej w Pyrzyckim Domu Kultury.
25 maja
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
- Egzamin na kart臋 motorowerow膮.
26 maja
- Posiedzenie Naczelnej Rady Zatrudnienia w Warszawie.
- Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
27 maja
- Uroczysto艣膰 z okazji 50-lecia po偶ycia ma艂偶e艅skiego w Przelewicach.
27-29 maja
- Pyrzyckie Spotkania z Folklorem.
29 maja - 1 czerwca
- Wizyta delegacji Domu Pomocy Spo艂ecznej w Szwecji.
30 -31 maja
- Szkolenie z zakresu zarz膮dzania kryzysowego w 艁uk臋cinie.
1 czerwca
- Uroczysto艣膰 z okazji 10-lecia dzia艂alno艣ci O艣rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie.
- Zawody W臋dkarskie z okazji Dnia Dziecka na zbiorniku wodnym Sicina w Pyrzycach.
- 2 czerwca
- Szkolenie pn. "Jak skutecznie przyci膮gn膮膰 inwestora zagranicznego"
w Ko艂obrzegu.
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
- Posiedzenie LZS w sprawie organizacji igrzysk letnich.
- Spotkanie konsultacyjne z przewodnicz膮cym Rady Powiatu Pyrzyckiego.
3-4 czerwca
- XXXV Centralna Olimpiada Wiedzy i Umiej臋tno艣ci Rolniczych w Pyrzycach.
- Festyn rodzinny w Domu Dziecka w Czernicach.
4 czerwca
- 65-lecie szko艂y w Miel臋cinie.
8 czerwca
- Uroczyste zako艅czenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w 呕ukowie.
9 czerwca
- Spotkanie z Ryszardem Mi膰ko Wicewojewod膮 Zachodniopomorskim.
10 czerwca
- Uroczyste zako艅czenie roku klas drugich szko艂y zawodowej w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
11 czerwca
- Festyn rodzinny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach.
- Obchody 65-lecia Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Jesionowie.
- Biesiada Rodzinna i Pierwsze Spotkanie z Folklorem w Przelewicach.
14 czerwca
- Spotkanie z Marcinem Zydorowiczem Wicewojewod膮 Zachodniopomorskim.
- Spotkanie z proboszczem ks. Leszkiem Koniecznym w sprawie organizacji do偶ynek 2011.
- Spotkanie z Marsza艂kiem Zachodniopomorskim w Lipianach w sprawie zmiany kategorii by艂ej drogi krajowej nr 3.
- Wiecz贸r profilaktyczny "呕yjmy w trze藕wo艣ci" w Warnicach.
15 czerwca
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego.
16 czerwca
- Posiedzenie Komisji Spraw Spo艂ecznych.
- Warsztaty dla kierownik贸w kancelarii tajnych i kancelarii informacji niejawnych
pn. "Zarz膮dzanie kancelari膮" w Starostwie.
- Konkurs pn. "Szukaj rady na odpady" w PPK Pyrzyce.
18 czerwca
- Powiatowe zawody sportowo-po偶arnicze w 呕abowie.
- Uroczyste oddanie do u偶ytku zaplecza socjalno-biurowego stra偶nicy OSP
w Tetyniu.
19 czerwca
- Wojew贸dzkie spotkania ze wsp贸艂czesn膮 sztuk膮 ludow膮 w Lipianach.
- Mecz przyja藕ni i pami臋ci Leszka Majewskiego na stadionie OSiR w Pyrzycach.
20 czerwca
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
- Otwarcie w Lipianach wystawy podsumowuj膮cej wizyt臋 robocz膮 w Bu艂garii.
- Posiedzenie Komisji 艢rodowiska.
21 czerwca
- Posiedzenie Komisji Bud偶etu,
- Konferencja na temat Funduszu Rozwoju Obszar贸w Miejskich i inicjatywy wsp贸lnotowej JESSICA.
- "Dni pola" w Krzemlinie.
22 czerwca
- Uroczyste zako艅czenie roku szkolnego w Zespole Szk贸艂 Nr 1, w Zespole Szk贸艂
Nr 2 RCKU i w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-07-21 14:40:58
Data ostatniej modyfikacji : 2011-07-21 14:40:58
Liczba wy艣wietle艅 : 2182licznik odwiedzin: 13393377