logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2010-2014
od 24 marca do 26 kwietnia 2011 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO

od 24 marca do 26 kwietnia 2011 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 28 marca 2011 r.
2. 31 marca 2011 r.
3. 6 kwietnia 2011 r.
4. 12 kwietnia 2011 r.
5. 19 kwietnia 2011 r.

I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:

- W sprawie likwidacji Technikum Rolniczego w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU
w Pyrzycach.
- W sprawie likwidacji Technikum dla Doros艂ych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU
w Pyrzycach.
- W sprawie likwidacji Technikum Uzupe艂niaj膮cego dla Doros艂ych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach.
- W sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przest臋pczo艣ci oraz porz膮dku publicznego i bezpiecze艅stwa obywateli.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011.
- W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na rok 2011.
- W sprawie okre艣lenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego na rok 2011.
- W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
- W sprawie wyra偶enia opinii o wniosku o dofinansowanie koszt贸w utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011. Do bud偶etu wprowadzono dotacj臋 dla Powiatowego Urz臋du Pracy na realizacj臋 projektu "Piramida kompetencji" finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego, zwi臋kszenie dotacji dla Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej oraz zwi臋kszenie dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011. Uchwa艂膮 dokonano przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami.
- W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego.
W zwi膮zku ze zmianami bud偶etu powiatu wprowadzonymi uchwa艂ami Rady Powiatu Pyrzyckiego i Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego, konieczne jest skorygowanie wieloletniej prognozy finansowej. Przedstawiona uchwa艂a zmienia prognoz臋 finansow膮 w ramach kompetencji zarz膮du, wynikaj膮cych z art. 232 ustawy o finansach publicznych tzn. zmian z wy艂膮czeniem zmian limit贸w zobowi膮za艅 i kwot wydatk贸w na przedsi臋wzi臋cia.
- W sprawie powo艂ania komisji konkursowej do rozstrzygni臋cia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2011 r. Uchwa艂a jest zgodna
z wymogami zawartymi w uchwale rady powiatu, okre艣laj膮cej tryb powo艂ania
i zasady dzia艂ania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. W sk艂ad komisji wchodz膮: przewodnicz膮cy, pracownik w艂a艣ciwego merytorycznie wydzia艂u oraz dwie osoby reprezentuj膮ce organizacje pozarz膮dowe.
- W sprawie wynik贸w otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2011 r.
- W sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego - Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie do projektu pn.: "Sytuacja os贸b cierpi膮cych na Demencj臋 w Polsce i Niemczech - wymiana do艣wiadcze艅" ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Fundusz Ma艂ych Projekt贸w w ramach Programu Operacyjnego Cel 3 "Europejska Wsp贸艂praca Terytorialna" - "Wsp贸艂praca Transgraniczna" Kraj贸w Meklemburgia - Pomorze Przednie/Branderburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Wojew贸dztwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 - INTERREG IV A oraz udzielenia pe艂nomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych oraz realizacji ww. projektu. Od roku 2009 Domu Pomocy Spo艂ecznej utrzymuje wsp贸艂prac臋 z plac贸wk膮 Niemieckiego Czerwonego Krzy偶a ze Schwedt. Jest to ju偶 drugi projekt realizowany w ramach programu INTERREG IV A. Ma on na celu pog艂臋bianie partnerskiej wsp贸艂pracy i b臋dzie polega艂 na wymianie do艣wiadcze艅 podczas trzydniowego spotkania przedstawicieli obu jednostek.
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego. Ustalono na rok 2011 miesi臋czn膮 dotacj臋 na jednego ucznia w nast臋puj膮cych plac贸wkach: Prywatne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce przy Centrum Edukacyjnym "OMNIBUS" - 55 z艂, Prywatne Liceum Uzupe艂niaj膮ce przy CE "OMNIBUS" - 78 z艂, Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce dla Doros艂ych w Kozielicach - 55 z艂, Prywatne Policealne Studium Zawodowe przy CE "OMNIBUS" - 64 z艂.
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla O艣rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie. Ustalono na rok 2011 miesi臋czn膮 dotacj臋 na jednego wychowanka w wysoko艣ci 3 499 z艂.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie wniosku o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Zarz膮d utrzyma艂 wysoko艣ci dodatk贸w na dotychczasowym poziomie i zatwierdzi艂 nast臋puj膮c膮 wysoko艣膰 dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 45 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU 50 %
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego 45 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 35 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego 35 %
wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2011 r.
- W sprawie wniosku o przyznanie nagrody Starosty Pyrzyckiego Piotrowi Olechowi z okazji 10 lecia dzia艂alno艣ci Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przyznanie nagrody w wysoko艣ci 1 400 z艂.
- W sprawie wniosku o zaj臋cie stanowiska w sprawie zmiany decyzji Nr 44/2009 Burmistrza Pyrzyc, zatwierdzaj膮cej projekt podzia艂u dzia艂ki nr 15 w obr臋bie nr 12 miasta Pyrzyce, stanowi膮cej w艂asno艣膰 powiatu. Dzia艂ka jest po艂o偶ona w rejonie, kt贸ry posiada plan zagospodarowania przestrzennego. W wyniku podzia艂u zosta艂y wydzielone dwie dzia艂ki przeznaczone na poszerzenie dr贸g gminnych. We wspomnianej decyzji nie ma zapisu, 偶e dzia艂ki te z mocy prawa przechodz膮 na w艂asno艣膰 gminy. Wspomina si臋 o tym tylko w uzasadnieniu. Obecnie Burmistrz zawiadamia o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie zmiany decyzji poprzez dodanie zapisu, 偶e dzia艂ka nr 15/16 przechodzi z mocy prawa na w艂asno艣膰 Gminy Pyrzyce, a dzia艂ka nr 15/20 przechodzi na w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa. Zarz膮d nie wyra偶a zgody na zmian臋 decyzji w proponowany spos贸b. Dzia艂ka nr 15 zosta艂a podzielona zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
z planem dzia艂ki nr 15/16 i nr 15/20 przeznaczone s膮 na poszerzenie dr贸g gminnych i w orzeczeniu decyzji powinien si臋 znajdowa膰 zapis, 偶e te dzia艂ki przechodz膮 na w艂asno艣膰 Gminy Pyrzyce.
- W sprawie wniosku o zaopiniowanie zamiaru udost臋pnienia pomieszcze艅 Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 na rzecz Pyrzyckiego Stowarzyszenia O艣wiatowego. Stowarzyszenie planuje prowadzenie spo艂ecznego gimnazjum przy Zespole Szk贸艂 Nr 1 i potrzebuje do tego bazy dydaktycznej. Ju偶 w tym roku zostanie og艂oszony nab贸r do dw贸ch klas. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie wniosku o dofinansowanie zakupu aparatu RTG z ramieniem C dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Wniosek dotyczy艂 pokrycia 50 % koszt贸w zakupu, kt贸re stanowi 150 tys. z艂 p艂atne w 6 ratach po 25 tys. z艂 miesi臋cznie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przekazanie Szpitalowi dotacji w wysoko艣ci 100 tys. z艂.. Mo偶liwo艣膰 przekazania Szpitalowi 艣rodk贸w na pozosta艂e dwie raty wyka偶e ocena bud偶etu powiatu po pierwszym p贸艂roczu.

IV. Przyj臋to Informacje:

- Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego w roku 2010.
- Informacja o stanie mienia powiatu.
- Realizacja Planu Gospodarki Odpadami.
- Informacja o przebiegu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach.
- Sytuacja s艂u偶by zdrowia w Powiecie Pyrzyckim.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

24-25 marca
- XIV Zgromadzenie Og贸lne Zwi膮zku powiat贸w Polskich w Warszawie.
25 marca
- Spotkanie z z okazji 10 lecia ARiMR w Szczecinie.
26 marca
- Eliminacje Powiatowe Og贸lnopolskiego Turnieju Wiedzy Po偶arniczej.
30 marca
- Podpisanie porozumienia maj膮cego na celu stworzenie w Gminie Pyrzyce Centrum Integracji Spo艂ecznej.
31 marca
- Konkurs wokalno-recytatorski w Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach.
- Spotkanie z przedstawicielami o艣rodk贸w pomocy spo艂ecznej.
- Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
3 kwietnia
- X Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
4 kwietnia
- Spotkanie w sprawie przyst膮pienia powiatu pyrzyckiego do projektu Women
In Innovations.
6 kwietnia
- Spotkanie z Wiceministrem Kazimierzem Plocke w sprawie aktualnej sytuacji
w rolnictwie.
7 kwietnia
- Obchody 艢wiatowego Dnia Inwalidy w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach.
- Obchody Dnia S艂u偶by Zdrowia w Starostwie.
8 kwietnia
- Skok wzwy偶 przy muzyce w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach.
- Spotkanie z darczy艅c膮 w Domu Pomocy Spo艂ecznej.
10 kwietnia
- Msza 艣w. z okazji I rocznicy katastrofy w Smole艅sku.
11 kwietnia
- Spotkanie konsultacyjne z przewodnicz膮cym Rady Powiatu Pyrzyckiego.
12 kwietnia
- Otwarcie oran偶erii w Przelewicach.
- Spotkanie w sprawie melioracji w Zachodniopomorskim Urz臋dzie Wojew贸dzkim
w Szczecinie.
- Koncert wiosenny Szko艂y Muzycznej w Pyrzycach.
14 kwietnia
- Szkolenie dla przedsi臋biorc贸w z zakresu 艣wiadczenia us艂ug oraz podejmowania pracy na terenie Niemiec.
14-15 kwietnia
- Podsumowanie projektu "Pozyskiwanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie wojew贸dztwa zachodniopomorskiego" realizowanego przeze Zwi膮zek Celowy Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Ko艂obrzegu.
15 kwietnia
- Konwent Starost贸w Powiat贸w Woj. Zachodniopomorskiego w Ko艂obrzegu
15-16 kwietnia
- XXXV Olimpiada Wiedzy i Umiej臋tno艣ci Rolniczych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU.
16 kwietnia
- 艢niadanie wielkanocne Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
18 kwietnia
- Szkolenie z zakresu nowej instrukcji kancelaryjnej dla pracownik贸w Starostwa.
19 kwietnia
- Powiatowe Eliminacje Og贸lnopolskiego Turnieju Bezpiecze艅stwa w Ruchu Drogowym.
- Konkurs przyrodniczo-ekologiczny "W zgodzie z natur膮" w OSiR w Pyrzycach
20 kwietnia
- Spotkanie podsumowuj膮ce miniona kadencj臋 Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy zak艂adzie Opieku艅czo-Leczniczym w Pyrzycach.
- Ods艂oni臋cie tablicy pami膮tkowej im. Mariana Matysiaka przy skrzy偶owaniu ulic Lipia艅skiej i Mickiewicza w Pyrzycach.
21 kwietnia
- Spotkanie z Burmistrzem Pyrzyc w sprawie by艂ej drogi krajowej nr 3.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-06-01 09:42:38
Data ostatniej modyfikacji : 2011-06-01 09:42:38
Liczba wy艣wietle艅 : 2674licznik odwiedzin: 13393221