logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2010-2014
od 23 lutego do 23 marca 2011 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO

od 23 lutego do 23 marca 2011 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 25 lutego 2011 r.
2. 8 marca 2011 r.
3. 15 marca 2011 r.
4. 23 marca 2011 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:

- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie og艂oszenia pisemnego przetargu nieograniczonego, kt贸rego celem jest sprzeda偶 drewna wraz wycink膮 drzew rosn膮cych w pasie drogowym dr贸g powiatowych. Zarz膮d Dr贸g Powiatowych nie dysponuje 艣rodkami pozwalaj膮cymi na wykonanie wycinki. Og艂oszenie przetargu pozwoli na wy艂onienie wykonawcy,
a pozyskane drewno b臋dzie stanowi膰 zap艂at臋 za wykonan膮 wycink臋.
- W sprawie wyra偶enia zgody na otwarcie nowego kierunku kszta艂cenia. zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na otworzenie w roku szkolnym 2011/2012, w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach, w Policealnej Szkole Zawodowej, kierunku kszta艂cenia zaocznego w zawodzie opiekun medyczny.
- W sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2011 roku zada艅 publicznych w zakresie o艣wiaty i wychowania, promocji zdrowia oraz sportu
i rekreacji. W bud偶ecie powiatu zapisano kwot臋 20 tys. z艂 z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarz膮dowych. Dotacje b臋d膮 udzielone po przeprowadzeniu otwartych konkurs贸w ofert. Przewiduje si臋 cztery konkursy w dziedzinie dzia艂a艅 na rzecz dzieci i m艂odzie偶y zaniedbanej wychowawczo, propagowania zdrowego stylu 偶ycia, organizacji imprez turystycznych oraz upowszechniania aktywnych form wypoczynku i rekreacji.
- W sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach
z siedzib膮 w 呕abowie. Od czerwca 2008 r. Urszula Konopnicka pe艂ni obowi膮zki dyrektora. W tym czasie uzupe艂ni艂a wykszta艂cenie i zdoby艂a odpowiedni sta偶 pracy. Od lutego 2011 r. spe艂nia wszystkie wymogi kwalifikacyjne do pe艂nienia funkcji dyrektora.
- W sprawie ustalenia planu finansowego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2011. Na podstawie uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2011, Zarz膮d ustali艂 plan finansowy
w szczeg贸艂owo艣ci do dzia艂贸w, rozdzia艂贸w i paragraf贸w.
- W sprawie przekazania niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w oraz w planie dochod贸w w艂asnych i wydatk贸w nimi finansowanych, kierownikom jednostek organizacyjnych. Upowa偶nienie dotyczy przeniesie艅 pomi臋dzy paragrafami w ramach tego samego rozdzia艂u
z wy艂膮czeniem wynagrodze艅 osobowych pracownik贸w, kt贸re mo偶e nast膮pi膰 po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarz膮du.
- W sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2011 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu. Uchwa艂a okre艣la terminy przekazywania dochod贸w na wskazany rachunek.
- W sprawie zatrudnienia dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach.
Z dniem 1 kwietnia 2011 r. stanowisko dyrektora obejmie Andrzej Drabczyk.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej, cz臋艣ci drogi gminnej nr 616005Z, przebiegaj膮cej przez wie艣 Nieborowo na terenie Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii dr贸g gminnych, cz臋艣ci
ul. Dworcowej oraz cz臋艣ci ul. Tadeusza Rejtana w Pyrzycach na terenie Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie wniosku o zabezpieczenie 艣rodk贸w w wysoko艣ci 27 057,02 z艂 na realizacj臋 projektu "Wiem, rozumiem, potrafi臋". Zobowi膮zania za miesi膮c stycze艅 wynosz膮 w艂a艣nie 27 057,02 z艂, a nie zosta艂a jeszcze przekazana kolejna transza 艣rodk贸w z Wojew贸dzkiego Urz臋du Pracy. Po jej otrzymaniu 艣rodki zostan膮 zwr贸cone. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przekazanie wnioskowanej kwoty.
- W sprawie o zatwierdzenia wysoko艣ci dodatku motywacyjnego dla dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatek motywacyjny
w wysoko艣ci 30 % wynagrodzenia zasadniczego na okres od 1 marca do 31 maja 2011 r.
- W sprawie wniosku o akceptacj臋 wydatk贸w ze 艣rodk贸w przeznaczonych na ochron臋 艣rodowiska i gospodark臋 wodn膮. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przeznaczenie 艣rodk贸w w wysoko艣ci 1 000 z艂 na zakup sadzonek drzew oraz budek l臋gowych. Nasadzenia zostan膮 wykonane w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w miejscu wyci臋tych top贸l.
- W sprawie wniosku o przyj臋cie planu dotacji dla stowarzysze艅 sportowych dzia艂aj膮cych przy powiatowych jednostkach o艣wiatowych. Zarz膮d zatwierdzi艂 nast臋puj膮ce dofinansowanie: LKS Spartakus sekcja zapas贸w - 7 000 z艂, sekcja la - 4000 z艂, sekcja pi艂ki siatkowej 4 000 z艂, LMKS 呕ak - 14 000 z艂, UKS Kleks - 3 000 z艂, Powiatowe Zrzeszenie LZS - 4 000 z艂 oraz Pyrzycki Klub Olimpijczyka - 2 000 z艂. Na rok 2011 utworzono rezerw臋 艣rodk贸w w wysoko艣ci 12 000 z艂. 艢rodki otrzymane z bud偶etu powiatu przeznaczone s膮 na szkolenie sportowe, zakup sprz臋tu, udzia艂 w zawodach, organizacj臋 zawod贸w, udzia艂 w obozach sportowo-szkoleniowych, propagowanie kultury fizycznej itp.
- W sprawie wniosku o utworzenie wydzielonego rachunku dochod贸w dla Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Plac贸wka prowadzi us艂ugi gastronomiczne i zamierza przeznaczy膰 dochody uzyskane z tej dzia艂alno艣ci na utrzymanie i modernizacj臋 sto艂贸wki. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na utworzenie wydzielonego rachunku dochod贸w
i przygotuje stosowny projekt uchwa艂y rady powiatu.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na sprzeda偶 samochodu s艂u偶bowego Ford Transit znajduj膮cego si臋 na stanie Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach. Samoch贸d pochodzi z roku 1996 i jest ju偶 bardzo wyeksploatowany. Jego dalsze naprawy i remonty s膮 nieekonomiczne. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na sprzeda偶.
- W sprawie wynagrodzenia dodatkowego za IV kwarta艂 2010 r. dla dyrektora Szpitala Powiatowego i dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego. Zgodnie
z umow膮 o zarz膮dzaniu, cz臋艣膰 wynagrodzenia dyrektor贸w jest ustalana przez Zarz膮d na podstawie oceny ich dzia艂alno艣ci. Zarz膮d przyzna艂 wynagrodzenie dodatkowe w pe艂nej wysoko艣ci.
- W sprawie wniosku o zaakceptowanie koszt贸w wykonania aktualizacji audytu energetycznego dla Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU oraz audytu energetycznego dla Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wykonanie audyt贸w za kwot臋 6 tys. z艂.

IV. Przyj臋to Informacje:

- Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu pyrzyckiego
za 2010 r.
- Informacja o wydanych skierowaniach do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego
w Pyrzycach. W okresie od 8 listopada 2010 r. do 22 lutego 2011 r. wydano 38 skierowa艅.
- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w likwidacji.
- Informacja z realizacji zada艅 Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pyrzycach za rok 2010.
- Informacja Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach dotycz膮ca realizacji programu przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy
w roku 2010.
- Dzia艂alno艣膰 Powiatowego Centrum Wsparcia Przedsi臋biorczo艣ci w Pyrzycach.
- Sprawozdanie z realizacji zada艅 powiatu w zakresie promocji i zadania na rok 2011.
- informacja o dzia艂alno艣ci Powiatowego Centrum Wsparcia Przedsi臋biorczo艣ci
w Pyrzycach.
- Sprawozdanie za rok 2010 z wykonanych zada艅 przez: Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Geodet臋 Powiatowego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wydzia艂 Architektury
i Budownictwa, Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami, Wydzia艂 Infrastruktury Technicznej i Komunikacji.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za IV kwarta艂 2010 r.
- Sprawozdanie roczne za rok 2010 z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za IV kwarta艂 2010 r.
- Sprawozdanie roczne za rok 2010 z wykonania planu finansowego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

24 lutego
- sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
25 lutego
- XIV Plebiscyt GZP na Najlepszych Sportowc贸w Ziemi Pyrzyckiej.
2 marca
- Posiedzenie Samorz膮dowego Konwentu Powiatu Pyrzyckiego w sprawie organizacji 艣wi膮tecznej i nocnej opieki medycznej w Powiecie Pyrzyckim.
- Uroczyste obchody 66 rocznicy zako艅czenia walk o Pyrzyce.
4 marca
- Spotkanie z przewodnicz膮c膮 Wojew贸dzkiego Zespo艂u Orzekania
o Niepe艂nosprawno艣ci w sprawie dzia艂alno艣ci Powiatowego Zespo艂u Orzekania
o Niepe艂nosprawno艣ci w Pyrzycach.
5 marca
- Uroczyste oddanie do u偶ytku sali widowiskowo-kinowej w Pyrzyckim Domu Kultury.
- 膯wiczenia Taktyczno-Bojowe Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych w Trzeborzu.
6 marca
- Turniej Par w Bryd偶a Sportowego Uniwersytet贸w Trzeciego Wieku.
7 marca
- Spotkanie konsultacyjne z przewodnicz膮cym Rady Powiatu Pyrzyckiego.
9 marca
- Objazd dr贸g powiatowych z Komisj膮 Bud偶etow膮.
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego.
10 marca 2011
- Spotkanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie budowy sieci publicznych Centr贸w Rozwoju Edukacji.
11 marca 2011
- Dekoracja laureat贸w galerii s艂awni i zas艂u偶eni dla ziemi pyrzyckiej "Hall of Fame" w hali O艣rodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach.
14 marca
- Walne Zebranie Sprawozdawcze Cz艂onk贸w stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia艂ania Ziemia Pyrzycka.
16 marca
- Spotkanie organizacyjne obchod贸w lokalnych dni olimpijczyka w Lipianach.
17 marca
- Posiedzenie Komisji Spraw Spo艂ecznych.
- Spotkanie w sprawie organizacji Igrzysk LZS Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
18 marca
- Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.
- Obchody X-lecia Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego
w Pyrzycach.
19 marca
- VIII Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS Gmin Powiatu Pyrzyckiego Pod Patronatem Starosty Pyrzyckiego.
- Powitanie wiosny w Szkole Podstawowej w Brzesku.
21 marca
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
- Posiedzenie Komisji 艢rodowiska.
- Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Cz艂onk贸w Gminnej Sp贸艂ki Wodnej w Pyrzycach
22 marca
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
- Spotkanie z udzia艂em radnych Rady Miejskiej w Pyrzycach i Burmistrza Pyrzyc
z przedstawicielami firmy Enertrag w sprawie przysz艂o艣ci farm wiatrowych
w Gminie Pyrzyce.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-04-11 10:58:38
Data ostatniej modyfikacji : 2011-04-11 10:58:38
Liczba wy艣wietle艅 : 2057licznik odwiedzin: 11401463