logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 14/2011 z dnia 31 marca 2011 r.PROTOK脫艁 Nr 14/2011
z dnia 31 marca 2011 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Robert Betyna Wicestarosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 2.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e do bud偶etu jest wprowadzane zwi臋kszenie dotacji dla Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Kolejna uchwa艂a przedstawiona przez Skarbnika dotyczy艂a zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego. W zwi膮zku ze zmianami bud偶etu powiatu wprowadzonymi uchwa艂ami Rady Powiatu Pyrzyckiego i Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego, konieczne jest skorygowanie wieloletniej prognozy finansowej. Przedstawiona uchwa艂a zmienia prognoz臋 finansow膮 w ramach kompetencji zarz膮du, wynikaj膮cych z art. 232 ustawy o finansach publicznych tzn. zmian
z wy艂膮czeniem zmian limit贸w zobowi膮za艅 i kwot wydatk贸w na przedsi臋wzi臋cia. Pozosta艂e zmiany zostan膮 wprowadzone uchwa艂膮 rady powiatu. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 3.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do rozstrzygni臋cia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2011 r. Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji doda艂, 偶e uchwa艂a jest zgodna z wymogami zawartymi w uchwale rady powiatu, okre艣laj膮cej tryb powo艂ania i zasady dzia艂ania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. W sk艂ad komisji wchodz膮: przewodnicz膮cy, pracownik w艂a艣ciwego merytorycznie Wydzia艂u oraz dwie osoby reprezentuj膮ce organizacje pozarz膮dowe. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie likwidacji: Technikum Rolniczego, Technikum dla Doros艂ych
i Technikum Uzupe艂niaj膮cego dla Doros艂ych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU
w Pyrzycach. Rada Powiatu wyrazi艂a ju偶 zamiar likwidacji tych szk贸艂, gdy偶 w tych szko艂ach nie rozpocz臋to kszta艂cenia z powodu braku naboru. Zamiar likwidacji zosta艂 pozytywnie zaopiniowany przez Zachodniopomorskiego Kuratora O艣wiaty oraz przez zwi膮zki zawodowe dzia艂aj膮ce w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione projekty uchwa艂 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 4.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o zaj臋cie stanowiska w sprawie zmiany decyzji Nr 44/2009 Burmistrza Pyrzyc, zatwierdzaj膮cej projekt podzia艂u dzia艂ki nr 15 w obr臋bie nr 12 miasta Pyrzyce, stanowi膮cej w艂asno艣膰 powiatu. Bo偶ena Gottfried dyrektor Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami wyja艣ni艂a, ze dzia艂ka jest po艂o偶ona w rejonie, kt贸ry posiada plan zagospodarowania przestrzennego. W wyniku podzia艂u zosta艂y wydzielone dwie dzia艂ki przeznaczone na poszerzenie dr贸g gminnych. We wspomnianej decyzji nie ma zapisu, ze dzia艂ki te z mocy prawa przechodz膮 na w艂asno艣膰 gminy. Wspomina si臋 o tym tylko w uzasadnieniu. Obecnie Burmistrz zawiadamia o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie zmiany decyzji poprzez dodanie zapisu, ze dzia艂ka nr 15/16 przechodzi z mocy prawa na w艂asno艣膰 Gminy Pyrzyce, dzia艂ka nr 15/20 przechodzi na w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa. Wnosi si臋 o nie wyra偶enie zgody na zmian臋 decyzji w proponowany spos贸b. Dzia艂ka nr 15 zosta艂a podzielona zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem dzia艂ki nr 15/16 i nr 15/20 przeznaczone s膮 na poszerzenie dr贸g gminnych
i w orzeczeniu decyzji powinien si臋 znajdowa膰 zapis, 偶e te dzia艂ki przechodz膮 na w艂asno艣膰 Gminy Pyrzyce. Zarz膮d zgodzi艂 si臋 takim stanowiskiem w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 5.
Bo偶ena Gottfried poinformowa艂a Zarz膮d o ustaleniach dotycz膮cych wydzielenia cz臋艣ci nieruchomo艣ci stanowi膮cej budynek internatu Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Cz臋艣膰 parterowego 艂膮cznika zostanie wydzielona na rzecz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego. Aby wydzieli膰 cz臋艣膰 nieruchomo艣ci nale偶y okre艣li膰 udzia艂 tej cz臋艣ci w ca艂ej nieruchomo艣ci, czyli najpierw dokona膰 inwentaryzacji ca艂ej dzia艂ki b臋d膮cej w zarz膮dzie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Znajduj膮 si臋 na niej budynki szko艂y, internatu, warsztat贸w. Inwentaryzacja by艂yby bardzo kosztowna i d艂ugotrwa艂a. Ponadto nale偶y dokona膰 zmiany przeznaczenia tej cz臋艣ci nieruchomo艣ci. To te偶 jest d艂ugotrwa艂a procedura. Proponuje si臋 wydzieli膰 geodezyjnie cz臋艣膰 nieruchomo艣ci stanowi膮cej 艂膮cznik wraz z dzia艂k膮 i ustanowi膰 niezale偶n膮 nieruchomo艣膰, kt贸ra zostanie oddana w u偶ytkowanie KRUS-owi. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Wicestarosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-04-11 10:56:15
Data ostatniej modyfikacji : 2011-04-11 10:56:15
Liczba wy艣wietle艅 : 1867licznik odwiedzin: 13394675