logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2006-2010
Uchwa艂a Nr 86/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r.

w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa do realizacji projektu pt.

Uchwa艂a Nr 86/2010
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 16 grudnia 2010 r.

w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa do realizacji projektu pt. "Piramida kompetencji" wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego, Priorytet VI, Dzia艂anie 6.1 Poprawa dost臋pu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywno艣ci zawodowej w regionach, Poddzia艂anie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojew贸dzkich urz臋d贸w pracy w realizacji zada艅 na rzecz aktywizacji zawodowej os贸b bezrobotnych w regionie, Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki 2007-2013

Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),
w zwi膮zku z art. 9 ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 20 oraz ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Udziela si臋 El偶biecie Gabruch dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy
w Pyrzycach pe艂nomocnictwa do dokonywania wszelkich czynno艣ci prawnych zwi膮zanych z realizacj膮 projektu pt. "Piramida kompetencji" wsp贸艂finansowanego
z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego, Priorytet VI, Dzia艂anie 6.1 Poprawa dost臋pu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywno艣ci zawodowej w regionach, Poddzia艂anie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojew贸dzkich urz臋d贸w pracy w realizacji zada艅 na rzecz aktywizacji zawodowej os贸b bezrobotnych w regionie, Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki 2007-2013.

搂 2.

1. Pe艂nomocnictwo, o kt贸rym mowa w 搂 1, w szczeg贸lno艣ci obejmuje:
1) przyst膮pienie do porozumienia na rzecz partnerskiej wsp贸艂pracy przy realizacji projektu systemowego w ramach Projektu VI, Poddzia艂ania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego z Wojew贸dzkim Urz臋dem Pracy w Szczecinie,
2) reprezentowanie Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach w porozumieniu partnerskim z Wojew贸dzkim Urz臋dem Pracy w Szczecinie w ramach realizacji
ww. projektu,
3) podpisanie wniosku o dofinansowanie projektu "Piramida kompetencji",
4) podpisywanie aneks贸w do ww. porozumienia,
5) podejmowanie decyzji finansowych zwi膮zanych z realizacj膮 projektu,
6) podejmowanie zobowi膮za艅 finansowych wynikaj膮cych z realizacji projektu do wysoko艣ci 艣rodk贸w zagwarantowanych w porozumieniu dotycz膮cym realizacji projektu,
7) sk艂adanie wniosk贸w o p艂atno艣膰 i wymaganych sprawozda艅,
8) oraz podejmowanie wszelkich innych czynno艣ci wynikaj膮cych z bie偶膮cej realizacji projektu i jego rozliczania.
2. Pe艂nomocnictwa udziela si臋 na okres od 20 grudnia 2010 r. do 31 marca 2013 r.
3. Pe艂nomocnik w granicach posiadanego umocowania mo偶e udzieli膰 dalszego pe艂nomocnictwa pracownikowi Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach do ww. czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 projektu "Piramida kompetencji".
4. Pe艂nomocnictwo traci moc z up艂ywem czasu, na jaki zosta艂o udzielone lub
z dniem rozwi膮zania umowy o prac臋 z osob膮, kt贸rej pe艂nomocnictwa udzielono.

搂 3.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy
w Pyrzycach.

搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:

Wiktor To艂oczko ....................................
Jaros艂aw Stankiewicz ....................................
Marek Mazur ....................................
Jaros艂aw Ileczko ....................................
Dariusz Jagie艂艂o ....................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-02-15 11:28:23
Data ostatniej modyfikacji : 2011-02-15 11:28:23
Liczba wy艣wietle艅 : 1510licznik odwiedzin: 11376617