logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2006-2010
UCHWA艁A NR XXXVIII/208/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pyrzyckiego

UCHWA艁A NR XXXVIII/208/10
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 28 kwietnia 2010 r.


w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pyrzyckiego


Na podstawie art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z p贸藕. zm.: z 2002 roku: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz.1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r.: Dz. U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r.: Nr 92, poz. 753, z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

W Statucie Powiatu Pyrzyckiego stanowi膮cym za艂膮cznik do Uchwa艂y Nr III/12/98 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie nadania Statutu Powiatu Pyrzyckiego zmienionego Uchwa艂膮 Nr XXVI/147/01 z dnia z dnia 27 czerwca 2001 r., Uchwa艂膮 Nr XXIX/166/01 z dnia 31 pa藕dziernika 2001 r. oraz Uchwa艂膮 Nr V/32/03 z dnia 12 marca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5, poz. 36 z 1999 r., zm.: z 2001 r.: Nr 36, poz. 438, Nr 50, poz. 1350, z 2003r.: Nr 38, poz. 590) wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:

1. W 搂 9 w pkt. 3 wykre艣la si臋 nast臋puj膮ce wyrazy: "sekretarza powiatu i".
2. W 搂 9 dopisuje si臋 pkt. 10 f o tre艣ci: "dokonywanie oceny stanu bezpiecze艅stwa przeciwpo偶arowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu".
3. W 搂 11 dopisuje si臋:
1) ust. 7 o tre艣ci: "W przypadku odwo艂ania lub przyj臋cia rezygnacji przewodnicz膮cego i wiceprzewodnicz膮cych oraz niewybrania w ich miejsce os贸b do pe艂nienia tych funkcji w terminie 30 dni od dnia przyj臋cia rezygnacji albo od dnia odwo艂ania, sesj臋 rady powiatu w celu wyboru przewodnicz膮cego, zwo艂uje wojewoda. Sesja zwo艂ywana jest na dzie艅 przypadaj膮cy w ci膮gu 7 dni po up艂ywie terminu, o kt贸rym mowa w zdaniu pierwszym".
2) ust. 8 o tre艣ci: "Sesj臋 rady powiatu, o kt贸rej mowa w ust. 7, do czasu wyboru przewodnicz膮cego prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, kt贸ry wyrazi艂 zgod臋 na prowadzenie sesji".
4. 搂 16 ust. 1 otrzymuje nast臋puj膮ce brzmienie: "Przed ka偶d膮 sesj膮 przewodnicz膮cy rady powiatu ustala list臋 go艣ci zaproszonych na sesj臋 uwzgl臋dniaj膮c propozycje starosty".
5. W 搂 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji rady powiatu i posiedzeniach jej komisji powinno zosta膰 podane do publicznej wiadomo艣ci poprzez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej".
6. W 搂 24 dopisuje si臋
1) ust. 3 o tre艣ci: "Pod g艂osowanie w pierwszej kolejno艣ci poddaje si臋 wniosek najdalej id膮cy a podj臋cie uchwa艂y zgodnej z tym wnioskiem eliminuje potrzeb臋 g艂osowania nad dalszymi wnioskami. W przypadku trudno艣ci wy艂onienia wniosku najdalej id膮cego, przewodnicz膮cy zarz膮dza g艂osowanie w kolejno艣ci zg艂aszania wniosk贸w";
2) ust. 4 o tre艣ci: "W g艂osowaniu nad wnioskami alternatywnymi przyj臋cie uchwa艂y zgodnie z pierwszym wnioskiem eliminuje potrzeb臋 g艂osowania nad wnioskiem alternatywnym".
7. W 搂 25 ust. 1 dopisuje si臋 pkt. 6 o tre艣ci "starosta powiatu".
8. W 搂 28 ust. 5 wyraz "zarz膮dom" zast臋puje si臋 wyrazami "organom wykonawczym".
9. W 搂 38 w ust. 2 wykre艣la si臋 wyraz: "nast臋pnym".
10. W 搂 41 wykre艣la si臋 ust. 3.
11. W 搂 42 w ust. 1 liczb臋 "3" zast臋puje si臋 liczb膮 "14".
12. W 搂 65 ust. 1 wykre艣la si臋 pkt. 4.

搂 2.


Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.



PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY MAREK OLECH



Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-05-14 13:53:07
Data ostatniej modyfikacji : 2010-05-14 13:53:07
Liczba wy艣wietle艅 : 1766



licznik odwiedzin: 11401229