logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2006-2010
od 17 grudnia 2009 r. do 16 lutego 2010 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO

od 17 grudnia 2009 r. do 16 lutego 2010 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 22 grudnia 2009 r.
2. 30 grudnia 2009 r.
3. 5 stycznia 2010 r.
4. 12 stycznia 2010 r.
5. 19 stycznia 2010 r.
6. 26 stycznia 2010 r.
7. 1 lutego 2010 r.
8. 12 lutego 2010 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:

- W sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Pyrzyckiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania;
- W sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsi臋wzi臋cia - budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dost臋pu do aplikacji
i e-us艂ug.
- W sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXXV/181/09 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2010.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010.
- W sprawie zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2010.
- W sprawie okre艣lenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego w 2010 r.
- W sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego oraz upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu do udzielenia bonifikaty.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach. zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009.
- W sprawie upowa偶nienia Sekretarza Powiatu Pyrzyckiego do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego. Sekretarz b臋dzie nadzorowa艂 funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich, uruchomionego przy Starostwie Powiatowym w Pyrzycach. Punkt obs艂uguje powiat: my艣liborski, pyrzycki i choszcze艅ski. 艢rodki na jego dzia艂alno艣膰 s膮 refundowane przez Marsza艂ka Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2009. Zmiany by艂y zwi膮zane
z realizacj膮 porozumie艅 z Gmin膮 Przelewice i Gmin膮 Warnice
o wsp贸艂finansowaniu inwestycji na drogach powiatowych.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009. Zmiana wynika艂a z konieczno艣ci wprowadzenia do bud偶etu, po stronie dochod贸w, dotacji w wysoko艣ci 28 427 z艂, przyznanej z rezerwy subwencji og贸lnej na finansowanie rodzin zast臋pczych.
- W sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2010. Uchwa艂a zosta艂a przygotowana na podstawie uchwa艂y Nr XXXV/181/09 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2010 i okre艣la bud偶et w szczeg贸艂owo艣ci do paragraf贸w.
- W sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do projektu wsp贸艂finansowanego
z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Uchwa艂a dotyczy艂a projektu "Prawo jazdy - moja przysz艂o艣膰". Projekt obejmuje 1050 uczni贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach. Okres realizacji projektu od 15 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. Warto艣膰 projektu to 1 990 960 z艂.
- W sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do projektu wsp贸艂finansowanego
z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Uchwa艂a dotyczy艂a projektu "Nauka
i praktyka - wzbogaca, rozwija i odkrywa". Projekt obejmuje 1024 uczni贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach. Okres realizacji projektu od 15 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. Warto艣膰 projektu to 986 762 z艂.
- w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzania przetarg贸w na zbycie, dzier偶aw臋, najem nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. W zwi膮zku z odej艣ciem pracownika, kt贸ry by艂 cz艂onkiem komisji, konieczne jest uzupe艂nienie jej sk艂adu. W miejsce Jana Luchowskiego do komisji wesz艂a Wanda Obrze偶giewicz.
- W sprawie wyra偶enia opinii o Koncepcji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego. W procesie opracowywania planu wprowadzono etap poprzedzaj膮cy uzyskanie wymaganych opinii polegaj膮cy na zaopiniowaniu koncepcji planu. Zarz膮d pozytywnie zaopiniowa艂 koncepcj臋.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na przesuni臋cie kwoty 750 z艂 z 搂 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne do 搂 4010 - wynagrodzenia osobowe w planie finansowym Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na przesuni臋cie kwoty 2 237 z艂 z 搂 4170 - wynagrodzenia bezosobowe do 搂 4010 - wynagrodzenia osobowe w planie finansowym Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie zatwierdzenie wysoko艣ci dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatek motywacyjny
w wysoko艣ci 40 % wynagrodzenia zasadniczego na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2010 r. oraz dodatek funkcyjny w wysoko艣ci 50 % wynagrodzenia zasadniczego.
- W sprawie protoko艂u z przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji grunt贸w, jako dzia艂ki nr 204/17 i 204/19,
w obr臋bie ewidencyjnym 9 miasta Pyrzyce (r贸g ul. Pozna艅skiej i Jana Paw艂a II). Do przetargu, w dniu 29 grudnia 2009 r. przyst膮pi艂o trzech oferent贸w. Przetarg wygra艂 Rafa艂 Peter i naby艂 prawo zakupu dzia艂ki za kwot臋 135 200 z艂 netto. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂.
- W sprawie wniosku o wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji
w Pyrzycach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przekazanie Komendzie Policji kwoty 5 tys. z艂 z rezerwy na zarz膮dzanie kryzysowe.
- W sprawie wniosku o zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice w obr臋bie Czarnowo, obejmuj膮cego teren us艂ugowy w zakresie obs艂ugi komunikacyjnej z us艂ugami towarzysz膮cymi oraz w obr臋bie Mielno Pyrzyckie pod nazw膮 Park Przemys艂owy Zadeklino. Na terenie obj臋tym planem nie przewiduje si臋 zada艅 samorz膮du powiatowego. Zarz膮d uzgodni艂 projekt.
- W sprawie ponownego wystawienie na sprzeda偶 dzia艂ek nr 7/6, nr 7/7 i nr 7/8
w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce (dzia艂ki wydzielone z terenu Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU). Og艂oszono ju偶 dwa przetargi i negocjacje, kt贸re nie doprowadzi艂y do sprzeda偶y. Zarz膮d zdecydowa艂 o rozpocz臋ciu nowej procedury przetargowej od og艂oszenia pierwszego przetargu za cen臋 ustalon膮 przez bieg艂ego rzeczoznawc臋.
- W sprawie wniosku o ustanowienie trwa艂ego zarz膮du dla nieruchomo艣ci oznaczonej w ewidencji, jako dzia艂ka nr 420/9, po艂o偶onej przy ul. Warszawskiej
w Pyrzycach. Nieruchomo艣膰 po by艂ej siedzibie Inspektoratu Weterynarii przesz艂a na w艂asno艣膰 powiatu. Ustanowienie trwa艂ego zarz膮du ureguluje spos贸b w艂adania nieruchomo艣ci膮 przez powiat. Trwa艂y zarz膮d ustanowiono na rzecz Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
- W sprawie wniosk贸w o dofinansowanie zakupu nowego d藕wigu szpitalnego, zakupu sterylizatora i modernizacji stacji uzdatniania wody dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach na 艂膮czn膮 kwot臋 ponad 700 tys. z艂. Zarz膮d widzi potrzeb臋 tych inwestycji i podziela trosk臋 dyrektora o zachowanie standard贸w, ale sytuacja bud偶etu powiatu uniemo偶liwia przekazanie Szpitalowi takich 艣rodk贸w.
- W sprawie wynagrodzenia dodatkowego dla dyrektora Szpitala Powiatowego
i dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego za IV kwarta艂 2009 r. Zarz膮d przyzna艂 wynagrodzenie w pe艂nej wysoko艣ci.

IV. Przyj臋to Informacje:

- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego
w 2009 roku.
- Sprawozdanie Zarz膮du Powiatu z realizacji uchwa艂 i wniosk贸w w roku 2009.
- Sprawozdanie z realizacji inwestycji wykonanych przez Zarz膮d Powiatu w 2009 r.
- Stan bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim.
- Informacje o wynikach kontroli wewn臋trznych przeprowadzonych w Zespole Szk贸艂 Nr 1, w Domu Pomocy Spo艂ecznej, w Powiatowym O艣rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w Powiatowym Mi臋dzyszkolnym O艣rodku Sportowym i w Zak艂adzie Opieku艅czo-Leczniczym.
- Sprawozdanie z realizacji planu kontroli w II p贸艂roczu 2009 r.
- Informacje o wynikach kontroli Komisji Rewizyjnej z zakresu realizacji wniosk贸w
i zalece艅 wydanych przez Komisj臋 w roku 2009.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego w Pyrzycach w okresie IV kwarta艂u 2009 r.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach
w okresie IV kwarta艂u 2009 r.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

18 grudnia
- Podsumowanie konkursu na "Szopk臋 betlejemsk膮, ozdob臋 choinkow膮, kartk臋 艣wi膮teczn膮, stroik." w Pyrzyckim Domu Kultury.
- Spotkanie op艂atkowe zorganizowane przez pyrzycki oddzia艂 Polskiego Zwi膮zku Emeryt贸w Rencist贸w i Inwalid贸w w Gimnazjum w Pyrzycach.
19-20 grudnia
- Wystawa Go艂臋bi Pocztowych Okr臋gu Szczeci艅skiego w hali widowiskowo-sportowej OSiR w Pyrzycach.
21 grudnia
- Posiedzenie Rady Spo艂ecznej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
- Spotkanie op艂atkowe w Klubie AA Krokus w Pyrzycach.
24 grudnia
- Kolacja Wigilijna w Domu Pomocy Spo艂ecznej w 呕abowie i w Pyrzycach.
30 grudnia
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego Powiatu Pyrzyckiego.
- Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
6 stycznia
- Spotkanie noworoczne w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
11 stycznia
- Powiatowa debata/warsztaty wspieraj膮ce rozw贸j partnerstwa na rzecz ekonomii spo艂ecznej w Barlinku.
- Posiedzenie Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego.
- Spotkanie z inwestorem supermarketu "Intermarsche" przy ul. Sikorskiego
w Pyrzycach.
13 stycznia
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
14 stycznia
- Spotkanie Noworoczne w Bielicach.
15 stycznia
- Spotkanie Noworoczne w Za艂臋偶u.
18 stycznia
- Otwarcie bezp艂atnego szkolenia dla przedsi臋biorc贸w i os贸b planuj膮cych uruchomi膰 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, z teren贸w wiejskich powiatu pyrzyckiego, na temat "Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich 2007-2013" w Starostwie Powiatowym.
19 stycznia
- Spotkanie w sprawie uzyskania dofinansowania budowy Domu Dziecka
w Pyrzycach.
21 stycznia
- Odprawa w Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach.
- Spotkanie Noworoczne w Lipianach.
- Spotkanie Noworoczne w Agrofirmie Witkowo.
25 stycznia
- Spotkanie noworoczne w Urz臋dzie Marsza艂kowskim w Szczecinie.
- Spotkanie konsultacyjne z Przewodnicz膮cym Rady Powiatu Pyrzyckiego.
26 stycznia
- Podsumowanie X Edycji Konkursu na Najaktywniejsze Szkolne Ko艂o Krajoznawczo Turystyczne w roku 2009 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach.
27 stycznia
- 膯wiczenia obronne stra偶y po偶arnej.
28 stycznia
- Posiedzenie Naczelnej Rady Zatrudnienie w Warszawie.
29 stycznia
- Spotkanie w Wydziale Infrastruktury Urz臋du Wojew贸dzkiego w Szczecinie w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomo艣ci pod drogami powiatowymi.
- Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienie w Pyrzycach.
30 stycznia
- Uroczysto艣膰 z okazji V rocznicy dzia艂alno艣ci zespo艂u "Jaworek" w Rzepnowie.
8 lutego
- Spotkanie z dyrekcj膮 Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie.
- Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli.
15 lutego
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty Kultury i Sportu.
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji
i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
16 lutego
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
- XXXIV Plebiscyt na Najlepszego Sportowca, Klubu i Szko艂y za rok 2009 zorganizowany przez LKS Spartakus i Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 RCKU.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-02-19 08:32:26
Data ostatniej modyfikacji : 2010-02-19 08:32:26
Liczba wy艣wietle艅 : 2395licznik odwiedzin: 13393361