logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 2/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r.PROTOK脫艁 Nr 2/2010
z dnia 12 stycznia 2010 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu zaproponowa艂 wprowadzenie do porz膮dku posiedzenia wniosku o wyra偶enie zgody na wprowadzenie zmian
w bud偶ecie powiatu. Zmieniony porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o umorzenie po偶yczki udzielonej Zak艂adowi Opieku艅czo-Leczniczemu. Po偶yczka w wysoko艣ci 15 tys. z艂 zosta艂a udzielona w roku 2003 i do roku 2009 termin jej sp艂aty by艂 odraczany. Z ko艅cem grudnia 2009 r. up艂yn膮艂 ostateczny termin sp艂aty. Starosta przypomnia艂 o stosowanej przez Burmistrza Pyrzyc zasadzie umarzania przedsi臋biorcom podatku od nieruchomo艣ci pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na zakupy inwestycyjne. Dyrektor ZOL informuje, 偶e umorzenie po偶yczki pozwoli na zakup tablic do 膰wicze艅 manualnych oraz podno艣nika, o 艂膮cznej warto艣ci ok. 18 800 z艂.
Wicestarosta zauwa偶y艂, 偶e nale偶y definitywnie zako艅czy膰 spraw臋 po偶yczki udzielonej ZOL-owi oraz Szpitalowi. Mo偶liwe jest umorzenie, wyegzekwowanie wed艂ug przepis贸w prawnych lub porozumienie si臋 w sprawie umorzenia pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na zakupy inwestycyjne.
Marek Mazur zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e przyj臋te rozwi膮zanie b臋dzie stosowane dla obu jednostek. 艁膮cznie jest to kwota ponad 200 tys. z艂. Czy sta膰 nas na to?
Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e na ten rok nie przewidziano wp艂yw贸w ze sp艂aty tych po偶yczek. Termin sp艂aty ju偶 up艂yn膮艂 i nale偶y podj膮膰 decyzj臋 o wszcz臋ciu egzekucji lub umorzeniu po偶yczek. Ze wzgl臋du na trudn膮 sytuacj臋 finansow膮 powiatu nale偶y domaga膰 si臋 sp艂aty po偶yczek. Natomiast podstaw膮 do umorzenia nale偶no艣ci jest wykazanie, 偶e wydatek jednostki na sp艂at臋 po偶yczki zagra偶a p艂ynno艣ci finansowej d艂u偶nika i mo偶e skutkowa膰 ograniczeniem zakresu udzielanych 艣wiadcze艅 zdrowotnych.
Dariusz Jagie艂艂o podkre艣li艂 wa偶n膮 rol臋 Szpitala i ZOL. Dlatego w trosce
o zapewnienie opieki medycznej mieszka艅com powiatu nale偶y wspiera膰 dzia艂alno艣膰 tych instytucji. Propozycja przeznaczenia umorzonej kwoty na zakupy inwestycyjne jest s艂uszna i przyniesie korzy艣ci nam wszystkim.
Jaros艂aw Ileczko zaproponowa艂 umorzenie pod warunkiem terminowego wykonania inwestycji, a w przypadku nie wywi膮zania si臋, wyegzekwowa膰 sp艂at臋 po偶yczki.
Starosta podkre艣li艂, 偶e brak sp艂aty po偶yczek nie wp艂ynie na realizacj臋 zaplanowanych dochod贸w bud偶etu. Bior膮c pod uwag臋 wnioski tych jednostek, kierowane do Zarz膮du, o wsparcie finansowe mo偶na skorzysta膰 z proponowanej formy umorzenia po偶yczki. B臋dzie to r贸wnoznaczne z przekazaniem 艣rodk贸w na popraw臋 warunk贸w leczenia. Dyrektor Szpitala te偶 powinien przedstawi膰 jak膮艣 propozycj臋 wykorzystania 艣rodk贸w, aby Zarz膮d m贸g艂 podj膮膰 decyzj臋 o umorzeniu po偶yczki.
Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na umorzenie po偶yczki w wysoko艣ci 15 tys. z艂 udzielonej ZOL-owi w roku 2003, pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na zakupy inwestycyjne wskazane we wniosku i zobowi膮za艂 Marka Mariusza Przybylskiego Pe艂nomocnictwa Starosty ds. Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej do przygotowania stosownej uchwa艂y z uzasadnieniem. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na przesuni臋cie 艣rodk贸w w bud偶ecie powiatu. W zwi膮zku z konieczno艣ci膮 przekazania do dnia 20 stycznia dotacji dla Gminy Przelewice, wynikaj膮cej
z porozumienia o wsp贸艂finansowaniu inwestycji drogowej i brakiem 艣rodk贸w na ten cel w 搂 6610, proponuje si臋 przeniesienie kwoty 120 tys. z艂 w ramach dzia艂u 600, rozdzia艂 60014 - Drogi publiczne powiatowe, z 搂 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud偶etowych - Zarz膮d Dr贸g Powiatowych. Zwrot tej kwoty nast膮pi po wp艂yni臋ciu 艣rodk贸w uzyskanych ze sprzeda偶y mienia, na najbli偶szej sesji Rady Powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na dokonanie zmian w bud偶ecie powiatu w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownej uchwa艂y w tej sprawie.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyst膮pienie do Gminy Pyrzyce o wyp艂acenie odszkodowania za dzia艂ki przy skrzy偶owaniu ul. S艂owackiego i M艂odych Technik贸w
w Pyrzycach. Bo偶ena Gottfried dyrektor Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami wyja艣ni艂a, 偶e Burmistrz Pyrzyc zatwierdzi艂 podzia艂 nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego, oznaczonej, jako dzia艂ka nr 15 w obr臋bie Pyrzyce 12. W wyniku podzia艂u wydzielone zosta艂y dzia艂ki przeznaczone na poszerzenie dr贸g gminnych, kt贸re z mocy prawa przesz艂y na w艂asno艣膰 Gminy Pyrzyce. Za nieruchomo艣ci wydzielone pod drogi publiczne przys艂uguje odszkodowanie w wysoko艣ci uzgodnionej z gmin膮 lub wed艂ug zasad i trybu obowi膮zuj膮cego przy wyw艂aszczeniu. Zarz膮d zdecydowa艂, aby wysoko艣ci odszkodowania uzgodni膰 z Gmina Pyrzyce. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o ponowne wystawienie na sprzeda偶 dzia艂ek
nr 7/6, nr 7/7 i nr 7/8 w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce. Og艂oszono ju偶 dwa przetargi
i negocjacje, kt贸re nie doprowadzi艂y do sprzeda偶y. Bo偶ena Gottfried zaproponowa艂a rozpocz臋cie nowej procedury przetargowej od og艂oszenia pierwszego przetargu za cen臋 ustalon膮 przez bieg艂ego rzeczoznawc臋. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o ustanowienie na rzecz Starostwa Powiatowego, trwa艂ego zarz膮du dla nieruchomo艣ci oznaczonej w ewidencji, jako dzia艂ka nr 420/9, po艂o偶onej przy ul. Warszawskiej w Pyrzycach. Nieruchomo艣膰 po by艂ej siedzibie Inspektoratu Weterynarii przesz艂a na w艂asno艣膰 powiatu. Ustanowienie trwa艂ego zarz膮du ureguluje spos贸b w艂adania nieruchomo艣ci膮 przez powiat. Miros艂aw Gryczka Sekretarz Powiatu zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e zadanie to powinien przej膮膰 Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami, gdy偶 Wydzia艂 Organizacyjno Prawny nie ma 艣rodk贸w i mo偶liwo艣ci administrowania kolejn膮 nieruchomo艣ci膮. Bo偶ena Gottfried wyja艣ni艂a, 偶e na razie opiek臋 nad nieruchomo艣ci膮 sprawuje jeszcze Inspektorat Weterynarii, a w nied艂ugim czasie b臋dzie ona wystawiona na sprzeda偶. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na ustanowienie trwa艂ego zarz膮du na rzecz Starostwa Powiatowego, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 informacje o wynikach kontroli wewn臋trznych przeprowadzonych w Zespole Szk贸艂 Nr 1, w Domu Pomocy Spo艂ecznej,
w Powiatowym O艣rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w Zak艂adzie Opieku艅czo-Leczniczym i w Powiatowym Mi臋dzyszkolnym O艣rodku Sportowym. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z realizacji planu kontroli w II p贸艂roczu 2009 r. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad.5.
Starosta zaprosi艂 cz艂onk贸w Zarz膮du na powiatowo-gminne spotkanie noworoczne organizowane z Gmin膮 Kozielice w Za艂臋偶u. W trakcie spotkania zostan膮 wr臋czone Odznaki Honorowe Gryfa Zachodniopomorskiego. Trzy odznaki na wniosek Starosty i dwie na wniosek W贸jta Gminy Kozielice.
Starosta poinformowa艂 o maj膮cym si臋 odby膰 spotkaniu starost贸w z parlamentarzystami, senatorami i dyrekcj膮 NFZ w sprawie funkcjonowania i finansowania szpitali.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 cz艂onkom Zarz膮du 偶yczenia otrzymane od Prezydenta RP wraz z kalendarzem ilustrowanym zdj臋ciami z wizyt Prezydenta w innych krajach.
Wicestarosta poinformowa艂 Zarz膮d o planie zagospodarowania terenu po by艂ej odlewni 偶eliwa, przy ul. Sikorskiego. Inwestor dzia艂aj膮cy pod szyldem Intermarche planuje wybudowa膰 supermarket spo偶ywczo-przemys艂owy i z艂o偶y艂 do Burmistrza Pyrzyc wniosek o wydanie warunk贸w zabudowy. Mieszka艅cy ul. Sikorskiego nie s膮 zadowoleni z takiego s膮siedztwa, obawiaj膮c si臋 utrudnie艅. Ta ulica jest administrowana przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych i w uzgodnieniach warunk贸w zabudowy jest wymagane jej przebudowanie o dwa wjazdy, ewentualne poszerzenie, wykonanie nowej nawierzchni i chodnik贸w. Powstanie supermarketu, opr贸cz poprawy infrastruktury, zapewni wiele nowych miejsc pracy oraz zasili bud偶et Gminy Pyrzyce, gdy偶 wp艂yn膮 do niego op艂aty zwi膮zane z prowadzeniem dzia艂alno艣ci.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................

Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-01-29 14:29:04
Data ostatniej modyfikacji : 2010-01-29 14:29:04
Liczba wy艣wietle艅 : 2641licznik odwiedzin: 13394905