logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2006-2010
Uchwa艂a Nr XXXV/184/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie przyj臋cia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2010

Uchwa艂a Nr XXXV/184/09
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 16 grudnia 2009 r.


w sprawie przyj臋cia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2010Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie (j. t. Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688,
Nr 214 poz. 1806, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 214, poz. 1806 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, zmiany: z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1462; Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120), Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Uchwala si臋 "Program wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2010", w brzmieniu jak w za艂膮czniku do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 1 stycznia 2010 r. i obowi膮zuje do dnia 31 grudnia 2010 r.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY MAREK OLECH
Za艂膮cznik do Uchwa艂y Nr XXXV/184/09
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 16 grudnia 2009 r.


Program wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2010


搂 1.

Program wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi jest elementem lokalnego systemu polityki spo艂eczno-finansowej Powiatu.

搂 2.

Program okre艣la formy, zasady i zakres wsp贸艂pracy organ贸w samorz膮dowych Powiatu z organizacjami, a tak偶e sposoby okre艣lania priorytet贸w zada艅 publicznych, kt贸rych realizacja zwi膮zana b臋dzie z udzieleniem pomocy publicznej.

搂 3.

Ilekro膰 w niniejszym Programie jest mowa o:
ustawie - rozumie si臋 przez to ustaw臋 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie,
organizacjach - rozumie si臋 przez to organizacje pozarz膮dowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie,
Programie - rozumie si臋 przez to Program wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w 2010 roku.

搂 4.

1. Obszar wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami obejmuje sfer臋 zada艅 publicznych, o kt贸rych mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.
2. Jako zadania priorytetowe samorz膮du powiatowego w roku 2010 okre艣la si臋 zadania w nast臋puj膮cych obszarach:
o艣wiata i wychowanie;
a) wspieranie m艂odzie偶y uzdolnionej,
b) upowszechnianie i doskonalenie umiej臋tno艣ci pos艂ugiwania si臋 Internetem,
c) upowszechnianie znajomo艣ci j臋zyk贸w obcych,
d) aktywizacja rodzic贸w i umacnianie kontakt贸w mi臋dzy szko艂膮 a rodzicami,
e) wspieranie inicjatyw maj膮cych na celu kszta艂towanie w艂a艣ciwych postaw i propagowanie wolontariatu,
f) dzia艂ania na rzecz dzieci i m艂odzie偶y zaniedbanej wychowawczo, pochodz膮cej z rodzin patologicznych, 偶yj膮cej w trudnych warunkach materialnych,
kultura i sztuka;
g) organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach muzycznych, przegl膮dach muzycznych, koncertach,
h) organizowanie lub uczestnictwo w przedsi臋wzi臋ciach podtrzymuj膮cych tradycj臋 narodow膮 oraz ludow膮,
i) ochrona d贸br kultury,
sport i rekreacja;
j) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
k) upowszechnianie aktywnych form wypoczynku i rekreacji w艣r贸d dzieci, m艂odzie偶y i doros艂ych,
l) organizacja imprez sportowych o聽zasi臋gu powiatowym,
turystyka;
m) promocja walor贸w turystycznych powiatu,
n) organizacja lub uczestnictwo w turystyce pieszej, rowerowej, wodnej oraz konnej na terenie powiatu,
promocja zdrowia;
o) propagowanie zdrowego stylu 偶ycia,
p) dzia艂ania edukacyjno-profilaktyczne z zakresu uzale偶nie艅 od alkoholu,
q) przeciwdzia艂anie narkomanii,
r) dzia艂ania na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych,
polityka rynku pracy;
s) po艣rednictwo pracy,
t) poradnictwo i informacja zawodowa,
u) dzia艂ania informacyjne i szkoleniowe,
v) promocja przedsi臋biorczo艣ci,
bezpiecze艅stwo i porz膮dek publiczny;
w) podnoszenie poczucia bezpiecze艅stwa w miejscach publicznych,
x) propagowanie zasad bezpiecze艅stwa ruchu drogowego,
y) przeciwdzia艂anie przemocy w rodzinie.

搂 5.

Zlecenie realizacji zada艅 Powiatu Pyrzyckiego organizacjom odbywa si臋 poprzez:
a) powierzenie wykonania zada艅 publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b) wspieranie wykonywania zada艅 publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Wzajemne informowanie si臋 o planowanych kierunkach dzia艂alno艣ci i wsp贸艂dzia艂ania w celu zharmonizowania tych kierunk贸w odbywa si臋 poprzez:
c) publikowanie wa偶nych informacji w serwisie informacyjnym oraz na stronach internetowych Powiatu,
d) udzia艂 przedstawicieli organizacji w sesjach Rady Powiatu oraz Komisjach Rady Powiatu,
e) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych w 2010 roku zadaniach sfery publicznej (o kt贸rych mowa w 搂 4 Programu), kt贸rych realizacja odbywa si臋 w oparciu o 艣rodki inne ni偶 wynikaj膮ce z Programu,
f) konsultowanie listy zagadnie艅 priorytetowych, o kt贸rych mowa w 搂 4 ust. 2, na kolejny rok bud偶etowy.
Konsultowanie projekt贸w akt贸w normatywnych w dziedzinach dotycz膮cych dzia艂alno艣ci organizacji odbywa si臋 poprzez:
g) informowanie organizacji o planowanych sesjach Rady Powiatu oraz posiedzeniach komisji Rady Powiatu, na kt贸rych dyskutowane b臋d膮 projekty uchwa艂 odnosz膮cych si臋 do zagadnie艅 zwi膮zanych z profilem dzia艂alno艣ci tych organizacji,
h) udost臋pnienie projekt贸w uchwa艂 na stronie internetowej Powiatu,
Tworzenie wsp贸lnych zespo艂贸w zadaniowych o charakterze doradczym i inicjatywnym, kt贸re nast膮pi膰 mo偶e w sytuacji zaistnia艂ej potrzeby z inicjatywy organ贸w Powiatu lub organizacji, w celu:
i) przygotowania projekt贸w uchwa艂 Rady Powiatu w sprawach dotycz膮cych dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego,
j) przygotowania opinii w sprawach zwi膮zanych z Programem.
Inne formy wsparcia mog膮 obejmowa膰 w szczeg贸lno艣ci:
k) udzielenie pomocy przy organizowaniu spotka艅 otwartych przez organizacje, kt贸rych tematyka wi膮偶e si臋 z Programem, np. poprzez nieodp艂atne udost臋pnienia lokalu, 艣rodk贸w technicznych, itp.,
l) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu 艣rodk贸w finansowych na realizacj臋 zada艅 publicznych z innych 藕r贸de艂 ni偶 dotacja Powiatu,
m) organizacj臋 przez Powiat lub wsp贸艂udzia艂 organu Powiatu w organizacji szkole艅, konferencji, forum wymiany do艣wiadcze艅, w celu podniesienia sprawno艣ci funkcjonowania organizacji,
n) nieodp艂atne udost臋pnienie materia艂贸w zwi膮zanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zada艅 publicznych, kt贸rych realizacja odbywa si臋 w drodze konkursu ofert,
o) promocj臋 dzia艂alno艣ci organizacji uczestnicz膮cych w realizacji Programu na stronach internetowych Powiatu.

搂 6.

Zlecanie realizacji zada艅 Powiatu organizacjom obejmuje w pierwszej kolejno艣ci te zadania, kt贸re Zarz膮d Powiatu okre艣la jako zagadnienia priorytetowe i odbywa si臋 po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

搂 7.

Otwarte konkursy ofert s膮 og艂aszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz kompetencje w艂a艣ciwego organu Powiatu.

搂 8.

Przekazanie 艣rodk贸w na realizacj臋 danego zadania odbywa si臋 na podstawie umowy, zawartej pomi臋dzy Zarz膮dem Powiatu a organizacj膮 pozarz膮dow膮 przyjmuj膮c膮 jego wykonanie.

搂 9.

1. Tryb post臋powania o udzielenie dotacji, spos贸b jej rozliczania oraz spos贸b kontroli wykonania zleconego zadania okre艣la ustawa.
2. Wysoko艣膰3. 艣rodk贸w finansowych przeznaczonych na realizacj臋 zada艅 publicznych okre艣la uchwa艂a bud偶etowa Rady Powiatu na rok 2010.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-12-30 13:50:27
Data ostatniej modyfikacji : 2009-12-30 13:50:27
Liczba wy艣wietle艅 : 1791licznik odwiedzin: 11203273