logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2006-2010
Uchwa艂a Nr XXXIII/177/09 z dnia 28 pa藕dziernika 2009 r.

w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych

Uchwa艂a Nr XXXIII/177/09
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 28 pa藕dziernika 2009 r.

w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych

Na podstawie art. 11, 12a i 26d, art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. a-d i pkt. 8 oraz art. 38 i 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 14, poz. 92, zmiana z 2008 r.
Dz. U. Nr 223, poz. 1463, Dz. U. Nr 227, poz. 1505, Dz. U. Nr 237, poz. 1652, z 2009 r.
Dz. U. Nr 6, poz. 33, Dz. U. Nr 97, poz. 802, Dz. U. Nr 98, poz. 817) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.
Dokonuje si臋 podzia艂u 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych przekazanych w 2009 r. dla Powiatu Pyrzyckiego na realizacj臋 zada艅 okre艣lonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych w spos贸b nast臋puj膮cy:
1. Rehabilitacja zawodowa - 100.000 z艂 z przeznaczeniem na finansowanie:
1) zwrot wydatk贸w na instrumenty i us艂ugi rynku pracy dla os贸b niepe艂nosprawnych poszukuj膮cych pracy i nie pozostaj膮cych w zatrudnieniu - 27.440 z艂,
2) finansowanie koszt贸w szkole艅 os贸b niepe艂nosprawnych organizowanych przez kierownika powiatowego urz臋du pracy - 13.000 z艂,
3) zwrot koszt贸w wyposa偶enia stanowiska pracy osoby niepe艂nosprawnej
- 19.560 z艂,
4) 艣rodki na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej - 40.000 z艂.
2. Rehabilitacja spo艂eczna - 762.904 z艂 z przeznaczeniem na:
1) dofinansowanie koszt贸w dzia艂ania warsztat贸w terapii zaj臋ciowej - 483.262 z艂
2) projekt "Nowa Szansa" - jako wk艂ad w艂asny z przeznaczeniem na dzia艂alno艣膰 warsztat贸w terapii zaj臋ciowej - 34.598 z艂,
3) dofinansowanie uczestnictwa os贸b niepe艂nosprawnych i ich opiekun贸w
w turnusach rehabilitacyjnych - 25.000 z艂,
4) dofinansowanie zaopatrzenia w sprz臋t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i 艣rodki pomocnicze przyznawane osobom niepe艂nosprawnym na podstawie odr臋bnych przepis贸w - 210.044 z艂,
5) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu si臋
i technicznych w zwi膮zku z indywidualnymi potrzebami os贸b niepe艂nosprawnych
- 30.000 z艂,
6) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki os贸b niepe艂nosprawnych
- 10.000 z艂.

搂 2.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w zakresie rehabilitacji spo艂ecznej i Dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy w zakresie rehabilitacji zawodowej.

搂 3.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

搂 4.
Traci moc uchwa艂a Nr XXXI/155/09 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 czerwca 2009 r.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY MAREK OLECH


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-11-05 11:42:40
Data ostatniej modyfikacji : 2009-11-05 11:42:40
Liczba wy艣wietle艅 : 1624licznik odwiedzin: 11404324