logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2006-2010
od 17 czerwca 2009 r. do 22 wrze艣nia 2009 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO

od 17 czerwca 2009 r. do 22 wrze艣nia 2009 r.


Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:

1. 24 czerwca 2009 r.
2. 29 czerwca 2009 r.
3. 8 lipca 2009 r.
4. 22 lipca 2009 r.
5. 29 lipca 2009 r.
6. 12 sierpnia 2009 r.
7. 25 sierpnia 2009 r.
8. 2 wrze艣nia 2009 r.
9. 9 wrze艣nia 2009 r.
10. 18 wrze艣nia 2009 r.I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:

- W sprawie zmiany w statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
- W sprawie uchylenia uchwa艂y Nr XXI/105/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 listopada 2008 r.
- W sprawie uchylenia uchwa艂y Nr XXI/106/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 listopada 2008 r.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009.
- W sprawie zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009.
- W sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie wyra偶enia zgody na zamian臋 nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa
i Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach.
- W sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego oraz upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu do udzielenia bonifikaty.
- W sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego do realizacji projektu pod nazw膮 "Przebudowa ulicy Jana Paw艂a II w Pyrzycach na odcinku od skrzy偶owania z ulic膮 Niepodleg艂o艣ci do skrzy偶owania z ulic膮 Wojska Polskiego" w ramach Programu Wieloletniego pod nazw膮 "Narodowy Program Przebudowy Dr贸g Lokalnych 2008-2011" i zapewnienia 艣rodk贸w finansowych w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na 2010 rok.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009.
- W sprawie zmian w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009.
- W sprawie powo艂ania dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki. Zarz膮d podj膮艂 wcze艣niej uchwa艂臋 w tej sprawie. Jednak ze wzgl臋du na to, 偶e Ireneusz Paw艂owski, wskazany w tej uchwale, jako cz艂onek komisji jednocze艣nie nie mo偶e wyst臋powa膰, jako przejmuj膮cy mienie, wy艂膮czono go ze sk艂adu komisji. Jego miejsce w komisji zaj膮艂 Jaros艂aw Ileczko.
- W sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzamin贸w dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego. Dla nauczycieli r贸偶nych przedmiot贸w sk艂ad komisji zosta艂 ustalony odr臋bnie.
- W sprawie zwolnienia z op艂at za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego
w zwi膮zku z administracyjn膮 zmian膮 adresu w艂a艣ciciela. W zwi膮zku ze zmian膮 nazw ulic w mie艣cie Pyrzyce, mieszka艅cy czterech nieruchomo艣ci b臋da musieli wymieni膰 prawa jazdy i dowody rejestracyjne. Nie wynika to z ich winy dlatego zwolniono ich z dodatkowych op艂at.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej dr贸g na terenie gminy Kobylanka, wymienionych w za艂膮czniku do niniejszej uchwa艂y
i zaliczenia ich do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia i specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na remont i rozbudow臋 parkingu przy ul. G艂owackiego 22 w Pyrzycach oraz w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia tego post臋powania. Obecny parking jest zbyt ma艂y i samochody pracownik贸w zajmuj膮 go w ca艂o艣ci nie pozostawiaj膮c miejsca dla samochod贸w interesant贸w. 艢rodki na t臋 inwestycj臋 pochodz膮 g艂贸wnie
z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym. Na pierwszym przetargu najni偶sza zaoferowana cena przewy偶sza艂a 艣rodki przeznaczone na ten cel o ponad 15 tys. z艂, dlatego przetarg zosta艂 uniewa偶niony. Zarz膮d zdecydowa艂a o og艂oszeniu drugiego przetargu.
- W sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2010.
- W sprawie wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego za rok 2009. Informacja ta stanowi za艂膮cznik do projektu bud偶etu.
- W sprawie nieodp艂atnego przekazania na rzecz So艂ectwa Letnin drzew do wycinki
z pasa drogowego drogi powiatowej nr 1561Z Polnik-Letnin-Brzesko. W ramach nieodp艂atnego przekazania drzew So艂ectwo Letnin dokona ich wycinki zgodnie
z warunkami i zasadami, kt贸re zostan膮 okre艣lone w odr臋bnej umowie.
- W sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2009 r. w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki. Zgodnie z Kart膮 Nauczyciela na ten cel przeznacza si臋 1 % planowanych rocznych 艣rodk贸w przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli, a podzia艂u dokonuje si臋 po zasi臋gni臋ciu opinii zwi膮zk贸w zawodowych nauczycieli.
- W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach. W Regulaminie zmieniono nazewnictwo zgodnie z obowi膮zuj膮cym rozporz膮dzeniem Rady Ministr贸w.
- W sprawie upowa偶nienia Rados艂awa Rutkiewicza Kierownika Sekcji liniowej Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli. Upowa偶nienie obowi膮zuje
w przypadku nieobecno艣ci dyrektora jednostki.
- W sprawie zmiany uchwa艂y Nr 1/2009 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia uk艂adu wykonawczego Bud偶etu Powiatu na 2009 rok.
III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie wniosku o por臋czenie kredytu, stanowi膮cego wk艂ad w艂asny Pyrzyckiego Przedsi臋biorstwa Komunalnego przy realizacji inwestycji polegaj膮cej na modernizacji oczyszczalni 艣ciek贸w oraz budowie sieci kanalizacyjnej
w Pyrzycach, dofinansowywanej przez Uni臋 Europejsk膮. Zadanie nie nale偶y do kompetencji powiatu. Zarz膮d odrzuci艂 wniosek.
- W sprawie przetargu na dzier偶aw臋 dzia艂ek ewidencyjnych oznaczonych numerami od 123 do 128, po艂o偶onych w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce. Ze wzgl臋du na brak oferent贸w w drugim ju偶 przetargu na dzier偶aw臋 tych dzia艂ek, przetarg wyznaczonym na dzie艅 18 czerwca 2009 r. zako艅czy艂 si臋 wynikiem negatywnym. Zarz膮d zdecydowa艂 o og艂oszeniu trzeciego przetargu.
- W sprawie wniosku Szpitala Powiatowego o przekazanie kwoty 110 tys. z艂 na dofinansowanie modernizacji stacji uzdatniania wody. Zarz膮d widzi zasadno艣膰 modernizacji stacji uzdatniania wody, ale nie znajduje mo偶liwo艣ci dofinansowania tej inwestycji z bud偶etu powiatu w tym roku.
- W sprawie wniosku Szpitala Powiatowego o przekazanie kwoty 200 tys. z艂 na dofinansowanie zakupu d藕wigu szpitalnego. Zarz膮d widzi zasadno艣膰 zakupu nowego d藕wigu, ale nie znajduje mo偶liwo艣ci dofinansowania tej inwestycji
z bud偶etu powiatu w tym roku.
- W sprawie wniosku Szpitala Powiatowego o dofinansowanie zakupu pompy rezerwowej do przepompowni 艣ciek贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na dofinansowanie tego zakupu ze 艣rodk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska
i Gospodarki Wodnej.
- W sprawie wniosku Szpitala Powiatowego o refundacj臋 odszkodowania
w wysoko艣ci 63 422,35 z艂, za czas pozostawania bez pracy pracownicy zwolnionej z Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach. zas膮dzonego do wyp艂aty przez Szpital Powiatowy. Prawnym nast臋pc膮 likwidowanego SPZOZ jest Szpital Powiatowy. W zwi膮zku z tym nie ma podstaw do realizacji wniosku z bud偶etu powiatu. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na refundacj臋 odszkodowania.
- W sprawie przetargu na sprzeda偶 trzech dzia艂ek niezabudowanych po艂o偶onych
w obr臋bie ewidencyjnym 12 miasta Pyrzyce. Ze wzgl臋du na brak oferent贸w przetargi zako艅czy艂y si臋 wynikiem negatywnym. Zarz膮d zdecydowa艂 o og艂oszeniu drugiego przetargu, obni偶aj膮c ceny wywo艂awcze dzia艂ek o 20 %.
- W sprawie aneksu do porozumienia zawartego z firm膮 Budimex Dromex S.A.
w sprawie zasad i warunk贸w korzystania z dr贸g powiatowych. Na mocy tego aneksu sp贸艂ka Budimex Dromex mi臋dzy innymi wykona dodatkowo now膮 nawierzchni臋 bitumiczn膮 na odcinku 6 km oraz wyremontuje ulic臋 My艣liborsk膮
w Lipianach poprzez prze艂o偶enie nawierzchni brukowanej na odcinku ok. 300 m.
- W sprawie zatwierdzenia wysoko艣ci dodatku motywacyjnego dla dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego, wracaj膮cej do pracy po urlopie macierzy艅skim. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatek w dotychczasowej wysoko艣ci na okres do 31 grudnia 2009 r.
- W sprawie wynagrodzenia dodatkowego dla dyrektora Szpitala Powiatowego i dyrektora Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego za II kwarta艂 2009 r. Zarz膮d przyzna艂 w obu przypadkach, wynagrodzenie w pe艂nej wysoko艣ci.
- W sprawie wniosku o roz艂o偶enie na raty sp艂aty kary pieni臋偶nej na艂o偶onej za przekroczenie dopuszczalnych nacisk贸w na osie pojazdu poruszaj膮cego si臋 po drodze powiatowej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na sp艂at臋 kary w czterech miesi臋cznych ratach.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Zarz膮d zatwierdzi艂 wysoko艣膰 dodatk贸w, na okres do ko艅ca roku 2009, na tym samym poziomie, kt贸ry obowi膮zywa艂 przez minione trzy miesi膮ce: dyrektor ZS Nr 1 - 40 %, dyrektor ZS Nr 2 RCKU - 35 %, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 30 %, dyrektor PMOS - 30 %.

IV. Przyj臋to Informacje:

- Informacja o wynikach kontroli wewn臋trznej w Zarz膮dzie Dr贸g Powiatowych.
- Informacja o wynikach kontroli wewn臋trznych w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji.
- Sprawozdanie z realizacji planu kontroli wewn臋trznych w I p贸艂roczu 2009 r.
- Opinia do projektu sztandaru powiatu. Komisja heraldyczna wyrazi艂a opini臋 negatywn膮. Negatywnie te偶 zosta艂 zaopiniowany herb powiatu przyj臋ty uchwa艂膮 Rady Powiatu. W zwi膮zku z tym konieczne b臋dzie zlecenie powt贸rnego opracowania herbu i sztandaru wyspecjalizowanej firmie.
- Informacja o realizacji bud偶etu za I p贸艂rocze 2009 r.
- Informacja o pozyskaniu przez Starostwo i jednostki organizacyjne fundusz贸w z Unii Europejskiej oraz wykaz program贸w, do kt贸rych z艂o偶ono aplikacje.
- Dzia艂alno艣膰 Zachodniopomorskiego Zarz膮du Melioracji i Urz膮dze艅 Wodnych.
- Dzia艂alno艣膰 Rejonowego Zwi膮zku Sp贸艂ek Wodnych.
- Dzia艂alno艣膰 szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2008/09.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci za rok 2008/09 Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego.
- Funkcjonowanie Warsztatu Terapii zaj臋ciowej w Nowielinie.
- Funkcjonowanie O艣rodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego
w Nowielinie.
- Stan opieki spo艂ecznej w Powiecie Pyrzyckim w odniesieniu do Stowarzyszenia na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym 2008/2009.
- Sprawozdanie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach z dzia艂alno艣ci za II kwarta艂
i za I p贸艂rocze 2009 r.
- Sprawozdanie Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach z dzia艂alno艣ci
za II kwarta艂 i za I p贸艂rocze 2009 r.
- Informacja o wydanych skierowaniach do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

18 czerwca
- Konkurs Piosenki Wakacyjnej w Miejsko-Gminnym O艣rodku Kultury w Lipianach.
19 czerwca
- Zako艅czenie roku szkolnego 2008/2009 w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU, Zespole Szk贸艂 Nr 1 oraz Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
20 czerwca
- Zawody Sportowo-Po偶arnicze w Lipianach.
22 czerwca
- Posiedzenie Wojew贸dzkiej Rady Zatrudnienia w Szczecinie.
23 czerwca
- Otwarcie I etapu inwestycji budowy silos贸w zbo偶owych w K艂odzinie.
- Posiedzenie Kolegium Rozwoju Regionalnego w Wa艂czu.

24 czerwca
- Zako艅czenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pyrzycach.
26 czerwca
- Spotkanie Integracyjne w Domu Pomocy Spo艂ecznej w 呕abowie.
27 czerwca
- 60-lecie LKS WICHER Przelewice.
- I Powiatowe Igrzyska LZS Sportowo-Rekreacyjne w sportach letnich w Lipianach.
29 czerwca
- Spotkanie organizacyjne w sprawie Archidiecezjalno-Powiatowych Uroczysto艣ci Do偶ynkowych.
- 30 czerwca
- Posiedzenie Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego w Lipianach.
4 lipca
- 10-lecie firmy Meble Pomorskie Prignitz w Lipianach.
- Festyn sportowo-rekreacyjny w Okunicy.
9 lipca
- Wakacyjny Turniej Pi艂ki No偶nej w Pyrzycach.
11 lipca
- Zawody w臋dkarskie w Lipianach.
14 lipca
- Spotkanie z przewodnicz膮c膮 Wojew贸dzkiego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Szczecinie.
- 16 lipca
- Zako艅czenie rozgrywek pi艂ki siatkowej pla偶owej oraz pi艂ki r臋cznej w ramach akcji "Aktywne wakacje 2009".
- 18 lipca
- Piknik Eterowy w Lipianach.
21 lipca
- Uroczysto艣膰 z okazji "艢wi臋ta Policji".
- 23 lipca
- Zako艅czenie turnieju streetball w ramach akcji "Aktywne wakacje 2009".
1 sierpnia
- Festyn sportowo-rekreacyjny w 呕abowie.
8 sierpnia
- XXIII Turniej Pi艂karski Oldboj贸w im. K. Niewiadomskiego w Pyrzycach.
- Obchody 60-lecia dzia艂alno艣ci LZS S臉P Brzesko.
9 sierpnia
- Msza 艣w. w intencji sponsor贸w i darczy艅c贸w na rzecz ko艣cio艂a w Gi偶ynie.
- Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Dyrektora OSiR w Pyrzycach.
14 sierpnia
- Spotkanie z okazji Dnia Wojska Polskiego.
15 sierpnia
- Festyn Wiejski w Ryszewku.
- Rzepnowskie spotkanie 艢wi臋to Plonu.
22 sierpnia
- Gminne Uroczysto艣ci Do偶ynkowe w Obrominie.
23 sierpnia
- Gminne Do偶ynki w Lipianach.
27 sierpnia
- Festyn rekreacyjny dla dzieci i m艂odzie偶y zorganizowany przez Polski Komitet Pomocy Spo艂ecznej.
28 sierpnia
- Wr臋czenie awans贸w zawodowych nauczycielom Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU oraz Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach.
29 sierpnia
- Obchody "艢wi臋ta Chleba" w Chabowie.
- Wakacyjny Festyn Rodzinny w Turzu.
30 sierpnia
- Archidiecezjalno-Powiatowe Uroczysto艣ci Do偶ynkowe w Pyrzycach.
1 wrze艣nia
- Rozpocz臋cie roku szkolnego 2009/2010 w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU, w Zespole Szk贸艂 Nr 1 oraz w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
2 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
3 wrze艣nia
- Spotkanie w Domu Pomocy spo艂ecznej w 呕abowie.
- Spotkanie w Narodowym Funduszu Zdrowia w Szczecinie.
5 wrze艣nia
- "Sp臋d rolny" Lipiany 2009.
7 wrze艣nia
- Spotkanie Konsultacyjne z przewodnicz膮cym Rady Powiatu.
8 wrze艣nia
- Otwarcie Poradni Medycyny Sportowej w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
10-11 wrze艣nia
- XI Warsztaty Nadzoru Budowlanego w Wa艂czu.
11 wrze艣nia
- Obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny 艣wiatowej "By艂 taki wrzesie艅" w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym.
12 wrze艣nia
- Do偶ynki Gminne w Warnicach.
12-13 wrze艣nia
- Targi Rolne w Barzkowicach.
14 wrze艣nia
- Posiedzenie Rady Spo艂ecznej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
15 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
16 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
17 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli.
- Obchody 70. rocznicy napa艣ci Zwi膮zku Radzieckiego na Polsk臋, w Kozielicach.
20 wrze艣nia
- Do偶ynki Gminne w Przywodziu.
21 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
22 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
- Posiedzenie Zespo艂u Reagowania Kryzysowego.Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-09-30 15:12:16
Data ostatniej modyfikacji : 2009-09-30 15:12:16
Liczba wy艣wietle艅 : 2320licznik odwiedzin: 13419133