logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2006-2010
od 17 grudnia 2008 r. do 4 lutego 2009 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 17 grudnia 2008 r. do 4 lutego 2009 r.


Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:

1. 23 grudnia 2008 r.
2. 30 grudnia 2008 r.
3. 7 stycznia 2009 r.
4. 14 stycznia 2009 r.
5. 21 stycznia 2009 r.
6. 28 stycznia 2009 r.
7. 4 lutego 2009 r.I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu:

- W sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 im. Noblist贸w Polskich w Pyrzycach.
- W sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach.
- W sprawie zamiaru likwidacji Szko艂y Policealnej wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 im. Noblist贸w Polskich w Pyrzycach.
- W sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie zmian w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Zmiany dotyczy艂y przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami, zgodnie z wnioskami dyrektor贸w jednostek.
- W sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Zmiany polega艂y na wprowadzeniu dotacji przekazanej przez Gmin臋 Pyrzyce na wsp贸艂finansowanie remontu chodnika w Krzemlinie.
- W sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009. Uchwa艂a zosta艂a przygotowana na podstawie uchwa艂y Nr XXII/107/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009.
- W sprawie zasad korzystania z boisk sportowych. Zasady korzystania z og贸lnodost臋pnych boisk sportowych "Orlik 2012" przy Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU zosta艂y zawarte w regulaminie organizacyjnym.
- W sprawie przekazania niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w oraz w planie dochod贸w w艂asnych i wydatk贸w nimi finansowanych kierownikom jednostek organizacyjnych.
- W sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2009 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu.
- W sprawie przyj臋cia Programu Naprawczego Domu Dziecka w Czernicach plac贸wki opieku艅czo-wychowawczej socjalizacyjnej na lata 2008-2010. Program Naprawczy zosta艂 uchwalony w roku 2008. Na wniosek Wydzia艂u Polityki Spo艂ecznej Zachodniopomorskiego Urz臋du Wojew贸dzkiego zmieniono zapis dotycz膮cy dotacji z bud偶etu pa艅stwa na dochodzenie do standard贸w. W zwi膮zku z tym, 偶e nie jest mo偶liwe przewidzenie wysoko艣ci dotacji, w Programie Naprawczym podano tylko koszty dochodzenia do standard贸w bez wskazania 藕r贸de艂 finansowania.
- W sprawie przyj臋cia regulaminu korzystania z mieszka艅 chronionych - pobytu czasowego przeznaczonych dla usamodzielnionych wychowank贸w plac贸wek opieku艅czo-wychowawczych oraz opuszczaj膮cych rodziny zast臋pcze. Regulamin okre艣la zasady korzystania z mieszka艅, spos贸b naliczania i uiszczania odp艂atno艣ci oraz prawa i obowi膮zki mieszka艅c贸w.
- W sprawie powo艂aniu komisji do przeprowadzania przetarg贸w na zbycie, dzier偶aw臋, najem nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Uchylono poprzedni膮 uchwa艂臋 w tej sprawie. Zmiana podyktowana by艂a konieczno艣ci膮 uzupe艂nienia sk艂adu komisji, w kt贸rej funkcj臋 zast臋pcy przewodnicz膮cego pe艂ni艂 Maciej Jankowski. Upowa偶niono r贸wnie偶 komisj臋 do przeprowadzania przetarg贸w na nieruchomo艣ci przeznaczone do najmu i dzier偶awy.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie przyznania wynagrodzenia dodatkowego za III kwarta艂 2008 r. dyrektorowi Szpitala Powiatowego i dyrektorowi Zak艂adu Opieku艅czo Leczniczego. Zarz膮d przyzna艂 dodatkowe wynagrodzenie w pe艂nej wysoko艣ci.
- W sprawie zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finans贸w Publicznych o okoliczno艣ciach wskazuj膮cych na naruszenie dyscypliny finans贸w publicznych przez dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Kontrola wewn臋trzna ujawni艂a okoliczno艣ci wskazuj膮ce na naruszenie dyscypliny finans贸w publicznych. Dyrektorowi jednostki mo偶na zarzuci膰 dopuszczenie do uszczuplenia wp艂yw贸w nale偶nych jednostce sektora finans贸w publicznych wskutek zaniedbania lub niewype艂nienie obowi膮zk贸w w zakresie kontroli finansowej. W spos贸b niedostateczny by艂a sprawowana kontrola finansowa dotycz膮ca dochod贸w jednostki uzyskiwanych z wynajmu pokoi w internacie.
- W sprawie zagospodarowania dzia艂ek ewidencyjnych powsta艂ych w wyniku podzia艂u dzia艂ki nr 7, na kt贸rej znajdowa艂y si臋 obiekty Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Po podziale cz臋艣膰 nadal pozostanie w trwa艂ym zarz膮dzie tej jednostki. B臋dzie to dzia艂ka nr 7/1 stanowi膮ca boisko sportowe, dzia艂ki nr 7/2 i nr 7/3 zabudowane budynkami gospodarczymi, dzia艂ka nr 7/10 zabudowana obiektami szko艂y. Dzia艂ki nr 7/6, nr 7/7, i nr 7/8 przeznaczono do zabudowy i zostan膮 one wystawione na sprzeda偶. Dzia艂ka nr 7/4 obecnie jest w trwa艂ym zarz膮dzie szko艂y, ale ze wzgl臋du na zlokalizowanie na jej terenie mieszka艅 chronionych, zostanie docelowo przekazana Domowi Dziecka. Dzia艂ka nr 7/9 jest zabudowana budynkiem internatu, kt贸rego spos贸b u偶ytkowania zosta艂 zmieniony na budynek administracyjno-biurowy. Lokale w tym budynku przeznaczone s膮 do rozdysponowania na rzecz r贸偶nych instytucji. Aby mo偶na by艂o okre艣li膰 udzia艂 poszczeg贸lnych najemc贸w, lub korzystaj膮cych z pomieszcze艅 na podstawie innej umowy, konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji budynku. Zarz膮d zleci wykonanie takiej inwentaryzacji przez rzeczoznawc臋. Dzia艂ka nr 7/5 umo偶liwia dost臋p do wydzielonych dzia艂ek. Dzia艂ka ta pozostanie w艂asno艣ci膮 powiatu obci膮偶on膮 s艂u偶ebno艣ci膮 drogow膮 na rzecz w艂a艣cicieli przyleg艂ych dzia艂ek.
- W sprawie sprzeda偶y cz臋艣ci dzia艂ki przy ul. Pozna艅skiej w Pyrzycach. Na tej dzia艂ce znajduje si臋 budynek stanowi膮cy siedzib臋 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Pozosta艂a cz臋艣膰 dzia艂ki stanowi teren zieleni, kt贸r膮 mo偶na wydzieli膰 i wystawi膰 na sprzeda偶. Wydzielon膮 dzia艂k臋 mo偶na powi臋kszy膰 o cz臋艣膰 przyleg艂ej dzia艂ki wzd艂u偶 ul. Jana Paw艂a II, kt贸ra te偶 jest w艂asno艣ci膮 powiatu.
- W sprawie zatwierdzenia korekty planu finansowego Szpitala Powiatowego na 2008 r.

IV. Przyj臋to informacje:

- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego za III kwarta艂 2008 r.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za III kwarta艂 2008 r.
- Informacja o wynikach kontroli wewn臋trznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU.
- Stan bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim - realizacja powiatowego programu zapobiegania przest臋pczo艣ci oraz ochrony bezpiecze艅stwa obywateli.
- Sprawozdanie Zarz膮du Powiatu z realizacji uchwa艂 i wniosk贸w w roku 2008.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Praw Konsument贸w.
- Sprawozdanie z planu i realizacji inwestycji wykonanych przez Zarz膮d Powiatu w 2008 r.
- G艂贸wne kierunki dzia艂a艅 Zarz膮du Powiatu w roku 2009.
- Dzia艂alno艣膰 Zarz膮du Dr贸g Powiatowych.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

17 grudnia 2008 r.
- Wieczerza Wigilijna w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
- Podsumowanie II Konkursu Plastycznego na Szopk臋 Betlejemsk膮 oraz Konkursu "艢wi膮teczne Impresje" w Pyrzyckim Domu Kultury.
18 grudnia 2008 r.
- Fina艂 VII 艢wi膮tecznego Konkursu Szopek Bo偶onarodzeniowych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach.
- Spotkanie op艂atkowe Polskiego Zwi膮zku Emeryt贸w, Rencist贸w i Inwalid贸w Ko艂o w Pyrzycach.
19 grudnia 2008 r.
- Koncert Kol臋d i Pastora艂ek Pyrzyckiej Szko艂y Muzycznej.
- Spotkanie wigilijne MLKS Sok贸艂 Pyrzyce.
22 grudnia 2008 r.
- Spotkanie op艂atkowe w Urz臋dzie Gminy w Bielicach.
23 grudnia 2008 r.
- Posiedzenie Wojew贸dzkiej Rady Zatrudnienia w Wojew贸dzkim Urz臋dzie Pracy w Szczecinie.
24 grudnia 2008 r.
- Spotkanie Wigilijne w DPS Pyrzyce.
9 stycznia 2009 r.
- Spotkanie Noworoczne w Bielicach.
10 stycznia 2009 r.
- III Pyrzycka Gala Sportu.
11 stycznia 2009 r.
- XVII Fina艂 Wielkiej Orkiestry 艢wi膮tecznej Pomocy.
14 stycznia 2009 r.
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- Konferencja "Parasol dla Gminnego Rozwoju" w Przelewicach.
16 stycznia 2009 r.
- Spotkanie Noworoczne w Pyrzycach.
20 stycznia 2009 r.
- Spotkanie Noworoczne w Lipianach.
21 stycznia 2009 r.
- Posiedzenie Zarz膮du Oddzia艂u Powiatowego Zwi膮zku Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych RP w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
23 stycznia
- Studni贸wka w Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach.
- Spotkanie z okazji setnego wydania oraz 5-lecia informacyjnego programu spo艂eczno-kulturalnego SPICHLERZ.
24 stycznia
- Uroczyste obchody IV rocznicy Regionalnego Zespo艂u 艢piewaczego "Jaworek".
26 stycznia
- Spotkanie Noworoczne w Urz臋dzie Wojew贸dzkim w Szczecinie.
27 stycznia
- Spotkanie Noworoczne Sp贸艂dzielczej Agrofirmy Witkowo.
30 stycznia
- Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.
- Spotkanie Noworoczne w Przelewicach.
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
2 lutego
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
- Otwarcie Mieszka艅 Chronionych w Pyrzycach.
- Odprawa w Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach.
3 lutego
- Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli.
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego.
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
4 lutego
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-03-06 07:57:56
Data ostatniej modyfikacji : 2009-07-06 10:44:34
Liczba wy艣wietle艅 : 2446

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  06.07.2009 09:43poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  06.03.2009 06:57poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13419151