logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2006-2010
od 5 lutego 2009 r. do 4 marca 2009 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO

od 5 lutego 2009 r. do 4 marca 2009 r.


Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:

1. 11 lutego 2009 r.
2. 18 lutego 2009 r.
3. 24 lutego 2009 r.
4. 4 marca 2009 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:

- W sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
- W sprawie za艂o偶enia Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego dla Doros艂ych w Zespole Szk贸艂 Nr 1 im. Noblist贸w Polskich w Pyrzycach.
- W sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXII/107/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009.
- W sprawie zmiany bud偶etu Powiatu na Rok 2009.
- W sprawie w sprawie otworzenia rachunku dochod贸w w艂asnych w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach oraz ustalenia 藕r贸de艂 dochod贸w w艂asnych i ich przeznaczenia.
- W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki z Narodowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie zwo艂ania sesji nadzwyczajnej.
- W sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych oraz realizacji projektu pn. "Przebudowa mostu na rzece Sicina w ci膮gu ulicy Cmentarnej w Pyrzycach".
- W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Czernicach.
- W sprawie zmiany uchwa艂y Nr 21/2008 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie op艂at za dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci Powiatu Pyrzyckiego. Zmiana polega艂a na wykre艣leniu stawek op艂at za dzier偶aw臋 powierzchni reklamowych. Sta艂e stawki nie uwzgl臋dnia艂y r贸偶nych mo偶liwo艣ci, jakimi dysponuj膮 jednostki organizacyjne. Te, kt贸rych siedziby znajduj膮 na uboczu nie mog膮 pozyska膰 zlece艅 na reklamy za takie same stawki jak jednostki zlokalizowane w centrum miasta lub przy g艂贸wnych drogach. Teraz b臋dzie mo偶liwe negocjowanie stawek za dzier偶aw臋 powierzchni reklamowych.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie zatwierdzenia korekty planu finansowego Szpitala Powiatowego na 2008 r.
- W sprawie zatwierdzenia wysoko艣ci dodatku motywacyjnego dla dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatek w dotychczasowej wysoko艣ci tj. 30 % wynagrodzenia zasadniczego.
- W wyra偶enia zgody na u偶ywanie herbu powiatu do cel贸w reklamowych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na u偶ywanie herbu powiatu na wydawnictwach zwi膮zanych z realizacj膮 projektu "Moja firma-m贸j sukces".
- W sprawie rozszerzenia oferty edukacyjnej Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Zarz膮d pozytywnie zaopiniowa艂 zamiar uruchomienia w roku szkolnym 2009/2010 kierunku technik pojazd贸w samochodowych w Technikum Zawodowym.

IV. Przyj臋to Informacje:

- Sprawozdanie z planu kontroli wewn臋trznych w drugim p贸艂roczu 2008 r.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Centrum Wsparcia Przedsi臋biorczo艣ci.
- Sprawozdanie za rok 2008 z wykonanych zada艅 przez Geodet臋 Powiatowego, Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wydzia艂 Architektury i Budownictwa, Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami, Wydzia艂 Infrastruktury Technicznej i Komunikacji.
- Informacja z dzia艂alno艣ci w roku 2008 Inspektora Ochrony Ro艣lin i Nasiennictwa, Powiatowego Lekarza Weterynarii, Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.
- Informacja o wynikach kontroli wewn臋trznej dotycz膮cej przestrzegania kontroli wydatk贸w w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Kontrole nie wykaza艂y nieprawid艂owo艣ci i nie zosta艂y wydane zalecenia pokontrolne.
- Informacja o wynikach kontroli wewn臋trznej w Domu Dziecka w Czernicach dotycz膮cej przestrzegania kontroli wydatk贸w. Wskazane uchybienia dotycz膮ce aktualno艣ci niekt贸rych dokument贸w (regulamin organizacyjny, regulamin wynagradzania, instrukcja obiegu dokument贸w) zosta艂y uregulowane.
- Informacja o wynikach kontroli wewn臋trznej w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa. Przedmiotem kontroli by艂a prawid艂owo艣膰 ewidencji przebiegu samochodu s艂u偶bowego oraz rozliczania czasu pracy kierowcy. Kontroluj膮cy zaleci艂 wprowadzenie regulaminu okre艣laj膮cego wewn臋trzne procedury w kontrolowanym zakresie. Zarz膮dzeniem Starosty zosta艂 wprowadzony Regulamin gospodarowania samochodem s艂u偶bowym Starostwa.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

5 lutego
- Posiedzenie Samorz膮dowego Konwentu Powiatu Pyrzyckiego.
6 lutego
- Spotkanie w Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego w Szczecinie w sprawie planowanych dzia艂a艅 w ramach projektu pn. "Moja firma - m贸j sukces wsparcie dla mieszka艅c贸w Szczecina oraz Powiatu Pyrzyckiego i Stargardzkiego".
10 lutego
- Uroczysta msza 艣w. - 69 Rocznica masowej zsy艂ki polskiej ludno艣ci na Syberi臋.
12 lutego
- Koncert orkiestry uczni贸w Pyrzyckiej Szko艂y Muzycznej I stopnia oraz Pa艅stwowej Szko艂y Muzycznej I i II stopnia w Stargardzie Szczeci艅skim pod dyrekcj膮 Stanis艂awa Sad艂owskiego.
13 lutego
- Konwent Starost贸w Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Luboradzu.
- 17 lutego
- Podpisanie umowy partnerskiej pomi臋dzy Miejsko-Gminnym O艣rodkiem Kultury w Lipianach i organizacj膮 u偶yteczno艣ci publicznej stowarzyszenia "IMPULS" z siedzib膮 w Prenzlau.
- 18 lutego
- Wyk艂ad "Sprawy spadkowe, testamenty, darowizny" oraz "Sprawy bezpiecze艅stwa" zorganizowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku.
- Fina艂 konkursu II edycji ZOOM 2008 - Pyrzycka Fotografia Roku w Pyrzyckim Domu Kultury.
20 lutego
- II Gala S艂awni i Zas艂u偶eni Ludzie Sportu Ziemi Pyrzyckiej - Hall of Fame.
24 lutego
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
- Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Pyrzyckiego.
25 lutego
- Mistrzostwa Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Tenisie Sto艂owym Szk贸艂 i O艣rodk贸w Szkolno-Wychowawczych w Pyrzycach.
26 lutego
- Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli.
- XXXIII Plebiscyt na Najlepszego Sportowca 2008 roku w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach.
- 27 lutego
- Otwarcie nowej siedziby Wojskowej Komendy Uzupe艂nie艅 w Stargardzie Szczeci艅skim.
- Sesja Rady Gminy w Bielicach.
- Spotkanie z so艂tysami w sprawie planu dzia艂a艅 w zakresie inwestycji i bie偶膮cego utrzymania na drogach powiatowych w 2009 roku w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
1 marca
- Msza 艣w. - 64 Rocznica Polsko艣ci na Ziemi Pyrzyckiej.
- Otwarcie wystawy "Pyrzyce - tutaj zostaj臋" w Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej.
-
2 marca
- Uroczysto艣ci 64 Rocznicy Polsko艣ci na Ziemi Pyrzyckiej - sk艂adanie wi膮zanek przed Pomnikiem Pami臋ci.
- Widowisko historyczno-patriotyczne w wykonaniu m艂odzie偶y z Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach.
3 marca
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
- Walne Zgromadzenie Zarz膮du Gminnej Sp贸艂ki Wodnej w Bielicach.Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-03-06 07:58:19
Data ostatniej modyfikacji : 2009-03-06 07:58:19
Liczba wy艣wietle艅 : 2355licznik odwiedzin: 13419223