logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2006-2010
od 18 wrze艣nia 2008 r. do 28 pa藕dziernika 2008 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 18 wrze艣nia 2008 r. do 28 pa藕dziernika 2008 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 24 wrze艣nia 2008 r.
2. 30 wrze艣nia 2008 r.
3. 8 pa藕dziernika 2008 r.
4. 14 pa藕dziernika 2008 r.
5. 16 pa藕dziernika 2008 r.
6. 22 pa藕dziernika 2008 r.
7. 28 pa藕dziernika 2008 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu:

- W sprawie wyra偶enia zgody na umorzenie po偶yczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zak艂adowi Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach (obecnie w likwidacji).
- W sprawie ustalenia szczeg贸艂owych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk艂adania na raty wierzytelno艣ci Powiatu Pyrzyckiego z tytu艂u nale偶no艣ci pieni臋偶nych, do kt贸rych nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy - Ordynacja podatkowa.
- W sprawie zmiany uchwa艂y Nr VII/45/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 maja 2003 r. zmienionej uchwa艂膮 Nr IX/51/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 sierpnia 2003 r., zmienionej uchwa艂膮 Nr XX/113/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 pa藕dziernika 2004 r., zmienionej uchwa艂膮 Nr XXVIII/161/05 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 pa藕dziernika 2005 r. oraz zmienionej uchwa艂膮 Nr XXXVI/205/06 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 wrze艣nia 2006 r.
- W sprawie zmiany statutu Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
- W sprawie uchwalenia "Powiatowego programu przeciwdzia艂ania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy".
- W sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXXVII/220/06 z dnia 25 pa藕dziernika 2006 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz膮d.
- W sprawie sprostowania b艂臋du w uchwale Nr XVIII/89/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 wrze艣nia 2008 r. w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008.
- W sprawie w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008.
- W sprawie zmiany statutu Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
- W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
- autopoprawka do projektu Nr 304 uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2008.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2008.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie zmiany uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Uchwa艂膮 ustalono w szczeg贸艂owo艣ci do dzia艂贸w, rozdzia艂贸w i paragraf贸w klasyfikacji bud偶etowej zmiany w planie wydatk贸w bud偶etu powiatu, wprowadzone uchwa艂膮 Rady Nr XVIII/89/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 wrze艣nia 2008 r.,
- W sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Uchwa艂a dotyczy艂a wprowadzenia do bud偶etu powiatu zmian zwi膮zanych z zmianami kwot dotacji celowych z bud偶etu pa艅stwa oraz z bud偶et贸w innych jednostek samorz膮du terytorialnego.
- W sprawie zmian w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Zmiany polega艂y na przesuni臋ciach 艣rodk贸w w planie wydatk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej oraz przesuni臋ciem 艣rodk贸w z rezerw.
- W sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do projektu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Przyst膮piono do projektu pn. "Szko艂a dla rodzic贸w i wychowawc贸w" maj膮cego na celu doskonalenie umiej臋tno艣ci komunikacyjnych pomi臋dzy nauczycielami rodzicami i dzie膰mi. W projekcie, trwaj膮cym ca艂y rok, we藕mie udzia艂 65 os贸b. Warto艣膰 projektu, to blisko 50 tys. z艂.
- W sprawie zwo艂ania sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Pyrzyckiego.
- sprostowania b艂臋du w uchwale Nr 62/2008 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e zgodnie z uchwa艂膮 Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie sprostowania b艂臋du w uchwale Nr XVIII/89/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 wrze艣nia 2008 r. w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008 nale偶y dokona膰 takiej samej korekty w uchwale Zarz膮du okre艣laj膮cej uk艂ad wykonawczy. B艂膮d wynika z r贸偶nego zaklasyfikowania 艣rodk贸w przekazanych powiatowi na realizacj臋 program贸w dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. W uchwale zastosowano klasyfikacj臋 bud偶etow膮 adekwatn膮 merytorycznie do realizowanych zada艅. 艢rodki przekazane w p贸藕niejszym terminie mia艂y klasyfikacj臋 nadan膮 przez Wojew贸dzki Urz膮d Pracy i r贸偶ni膮c膮 si臋 od tej, kt贸r膮 przyj臋to w uchwale.
- W sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Uchwa艂a dotyczy艂a wprowadzenia do bud偶etu powiatu zmian zwi膮zanych z zmianami kwot dotacji celowych z bud偶etu pa艅stwa oraz z bud偶et贸w innych jednostek samorz膮du terytorialnego.
- W sprawie zmian w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Zmiany polega艂y na przesuni臋ciach 艣rodk贸w w planie wydatk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie rozstrzygni臋cia post臋powania przetargowego na realizacj臋 zadania "Remont i adaptacja pomieszcze艅 na mieszkania chronione przy ul. M艂odych Technik贸w w Pyrzycach." W wyniku og艂oszenia przetargu nieograniczonego, w wyznaczonym terminie wp艂yn臋艂o pi臋膰 ofert. Na finansowanie zam贸wienia zosta艂a zabezpieczona kwota w wysoko艣ci 100 tys. z艂. Cena najkorzystniejszej oferty przewy偶szy艂a t臋 kwot臋. W zwi膮zku z tym Zarz膮d uniewa偶ni艂 post臋powanie i zdecydowa艂 og艂osi膰 drugi przetarg nieograniczony.
- W sprawie zatwierdzenie propozycji podzia艂u 艣rodk贸w na nagrody starosty dla nauczycieli. Nagrody przyznawane s膮 z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a 艣rodki na ten cel pochodz膮 z funduszu utworzonego w bud偶ecie powiatu. Kwot臋 16 500 z艂 rozdzielono na nagrody dla dyrektor贸w 5 plac贸wek o艣wiatowych i 9 nauczycieli.
- W sprawie porozumienia z Agencj膮 Nieruchomo艣ci Rolnych, Przygotowywane jest porozumienie, na mocy kt贸rego zostanie przeniesiona siedziba Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych z My艣liborza do Pyrzyc. Siedziba b臋dzie w budynku by艂ego internatu Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU, kt贸ry docelowo b臋dzie pe艂ni艂 rol臋 Centrum Obs艂ugi Rolnictwa.
- W sprawie wniosku o dofinansowanie zakupu metalowych tabliczek w celu doko艅czenia budowy pomnika "Mieszka艅cy Ziemi Pyrzyckiej Janowi Paw艂owi II". Z takim wnioskiem do samorz膮du powiatowego i gminy Pyrzyce zwr贸ci艂 si臋 proboszcz parafii pw. NMP Bolesnej w Pyrzycach. W sierpniu 2006 r. zosta艂 ods艂oni臋ty pomnik "Mieszka艅cy Ziemi Pyrzyckiej Janowi Paw艂owi II". W jego budow臋 wk艂ad w艂o偶y艂 r贸wnie偶 Powiat Pyrzycki. W projekcie pomnika przewidziano umocowanie dziewi臋ciu tabliczek z wygrawerowanymi s艂owami Jana Paw艂a II, upami臋tniaj膮cymi kolejne pielgrzymki do ojczyzny. Zakup tabliczek pozwoli na doko艅czenie pomnika. Komitet budowy pomnika ju偶 si臋 rozwi膮za艂 i najwi臋ksze nadzieje na zdobycie funduszy proboszcz pok艂ada w samorz膮dach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na uwzgl臋dnienie w przysz艂orocznym bud偶ecie kwoty 10 tys. z艂 na doko艅czenie budowy pomnika.
- W sprawie zatwierdzenia planu finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach na II p贸艂rocze 2008 r. Rada Spo艂eczna dzia艂aj膮ca przy Szpitalu wyda艂a pozytywn膮 opini臋. Zarz膮d zatwierdzi艂 plan.
- W sprawie wynagrodzenia dodatkowego za II kwarta艂 2008 r. dla dyrektora Szpitala Powiatowego i dyrektora Zak艂adu Opieku艅czo Leczniczego. Zarz膮d przyzna艂 wynagrodzenie dodatkowe w pe艂nej wysoko艣ci.

IV. Przyj臋to informacje:

- Aktualna sytuacja w rolnictwie.
- Informacja i wsp贸艂praca z o艣rodkami POZ powiatu pyrzyckiego.
- Funkcjonowanie Gminnych O艣rodk贸w Pomocy Spo艂ecznej.
- Realizacja zada艅 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
- Sytuacja finansowa plac贸wek o艣wiatowych.
- Dzia艂alno艣膰 szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat, podsumowanie roku szkolnego 2007/2008.
- Ocena realizacji programu rozwoju kultury fizycznej i sportu w powiecie pyrzyckim w roku 2008.
- Zagospodarowanie i wykorzystanie budynk贸w i obiekt贸w sportowych zarz膮dzanych przez dyrektor贸w jednostek o艣wiatowych.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego za II kwarta艂 2008 r.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Zak艂adu Opieku艅czo Leczniczego w Pyrzycach za II kwarta艂 2008 r.
- Informacja o wynikach kontroli wewn臋trznej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU.
- Informacja o wydanych skierowaniach do Zak艂adu Opieku艅czo Leczniczego.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

19 wrze艣nia
- Konwent Starost贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
21 wrze艣nia
- Do偶ynki Gminne w Klukach.
22 wrze艣nia
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego.
23 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Powiatu Pyrzyckiego.
25 wrze艣nia
- Uroczyste zako艅czenie budowy odcinka ul. Okrzei w Lipianach.
- Forum Drogownictwa Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Pyrzycach.
- Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
26 wrze艣nia
- Posiedzenie Wojew贸dzkiej Rady Zatrudnienia w dniach 26-27 wrze艣nia 2008 r. w Mielnie.
27 wrze艣nia
- 60-lecie Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Bielicach.
- 50-lecie Szko艂y Podstawowej w 呕abowie.
28 wrze艣nia
- Zawody w臋dkarskie o Puchar Starosty Pyrzyckiego - zako艅czenie sezonu 2008 w Czarnowie.
30 wrze艣nia
- Otwarcie siedziby Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.
1 pa藕dziernika
- Posiedzenie Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
- Posiedzenie Rady Spo艂ecznej Szpitala.
4 pa藕dziernika
- VI Rajd Integracyjny "Nie izoluj mnie" w Nowielinie.
6 pa藕dziernika
- Spotkanie konsultacyjne z Przewodnicz膮cym Rady Powiatu Pyrzyckiego.
9 pa藕dziernika
- Spotkanie z dyrektorem Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych.
- Spotkanie z dyrektorem Zachodniopomorskiego Zarz膮du Melioracji.
10 pa藕dziernika
- Konferencja Zarz膮du Wojew贸dzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespo艂y Sportowe w Mielnie.
14 pa藕dziernika
- Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach.
15 pa藕dziernika
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- Spotkanie z okazji Mi臋dzynarodowego Dnia Niewidomych.
- Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
16 pa藕dziernika
- Uroczysto艣膰 z okazji XXX rocznicy wyboru Karola Wojty艂y na Papie偶a,
- Obchody X-lecia szko艂y oraz przekazania gimbusu w Zespole Szk贸艂 Publicznych w Bielicach.
- Spotkanie z okazji Dnia Seniora.
18 pa藕dziernika
- Rajd Turystyczny "Jesienna Przygoda z SP 2 Pyrzyce".
20 pa藕dziernika
- Konwent Starost贸w Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Jaros艂awcu.
- Inauguracja Roku akademickiego 2008/2009 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pyrzycach.
- Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli.
21 pa藕dziernika
- II Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Sportu Szkolnego w Sprcjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
22 pa藕dziernika
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
24 pa藕dziernika
- Posiedzenie Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Pyrzycach.
- Otwarcie Punktu Przedszkolnego "Nasze Ma艂e Przedszkole" w Starym Przylepie.
27 pa藕dziernika
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
28 pa藕dziernika
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
- Spotkaniu zorganizowane przez Pyrzycki Klub Olimpijczyka.Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-01-12 11:38:55
Data ostatniej modyfikacji : 2009-01-12 11:38:55
Liczba wy艣wietle艅 : 2532licznik odwiedzin: 13419188