logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2006-2010
od 19 czerwca 2008 r. do 16 wrze艣nia 2008 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 19 czerwca 2008 r. do 16 wrze艣nia 2008 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1.27 czerwca 2008 r.
2.30 czerwca 2008 r.
3. 9 lipca 2008 r.
4.16 lipca 2008 r.
5.23 lipca 2008 r.
6.30 lipca 2008 r.
7.13 sierpnia 2008 r.
8.29 sierpnia 2008 r.
9. 2 wrze艣nia 2008 r.
10. 10 wrze艣nia 2008 r.


I.Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu:

W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
W sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXXVII/4220/06 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 pa藕dziernika 2006 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz膮d.
W sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008.
W sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego.

II.Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

W sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Uchwa艂y dotyczy艂y wprowadzenia dotacji przyznawanych przez Wojewod臋.
W sprawie zmian w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Uchwa艂y dotyczy艂y przesuni臋cia 艣rodk贸w z rezerwy o艣wiatowej do poszczeg贸lnych jednostek o艣wiatowych na Zak艂adowy Fundusz 艢wiadcze艅 Socjalnych nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w, przesuni臋cia 艣rodk贸w w wysoko艣ci 50 tys. z艂 na sfinansowanie prac przygotowawczych zwi膮zanych z budow膮 boiska w ramach projektu "Orlik 2012", przesuni臋cia 艣rodk贸w z rezerwy na inwestycje na drogach powiatowych.
W sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych oraz plac贸wek niepublicznych wymienionych w art. 2 pkt. 5 ustawy o systemie o艣wiaty funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego. Wysoko艣膰 dotacji zosta艂a ustalona w oparciu o informacje o wysoko艣ciach dotacji w s膮siednich powiatach. Proponowane stawki s膮 ni偶sze ni偶 w roku poprzednim i b臋d膮 obowi膮zuj膮 od 1 stycznia 2008 r.
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za 2007 rok.
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2007 rok.
W sprawie 藕r贸de艂 pokrycia straty bilansowej Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za 2007 rok. 殴r贸d艂em tym maj膮 by膰 dochody wypracowane w latach przysz艂ych.
W sprawie 藕r贸de艂 pokrycia straty bilansowej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2007 rok. 殴r贸d艂em tym maj膮 by膰 dochody wypracowane w latach przysz艂ych.
W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii dr贸g powiatowych ulic w Gryfinie, w celu zaliczenia ich do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii dr贸g powiatowych, dr贸g na terenie gmin: Sucha艅 i Stargard Szczeci艅ski, w celu zaliczenia ich do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
W sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do projektu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego pt. "Ci膮gnik, kombajn, czy samoch贸d - damy rad臋". Projekt o warto艣ci ponad 340 tys. z艂, jest adresowany do uczni贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU.
W sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do projektu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki. Projekt obejmuje szkolenia dla 210 os贸b w dziedzinie nauki j臋zyk贸w obcych i obs艂ugi komputera.
W sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do projektu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego pn. "Wi臋cej wiem - 艂atwiej zdam". Podczas trwania projektu, w okresie od 1 wrze艣nia 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r., 324 uczni贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU otrzyma wsparcie w formie dodatkowych zaj臋膰, kt贸re umo偶liwi膮 podniesienie stopnia i poziomu zdawalno艣ci matury. Warto艣膰 projektu wynosi 290聽797 z艂,
W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie. W Regulaminie wprowadzono zmiany w strukturze organizacyjnej porz膮dkuj膮ce podleg艂o艣膰 s艂u偶bow膮 oraz bardziej szczeg贸艂owe zapisy dotycz膮ce zakres贸w obowi膮zk贸w. Wprowadzenie zmian nie powoduje zmian w zatrudnieniu ani w bud偶ecie.
W sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej. Konieczne by艂o dokonanie zmian w bud偶ecie, polegaj膮cych na przesuni臋ciu 艣rodk贸w z rezerwy celowej na sfinansowanie remontu parkingu oraz op艂at za pobyt dzieci z naszego powiatu w plac贸wkach opieku艅czych w innych powiatach. Projekt tej uchwa艂y uzyska艂 pozytywn膮 opini臋 Komisji Bud偶etowej.
W sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2008 r. w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych. 艢rodki na doskonalenie nauczycieli s膮 zabezpieczone w bud偶ecie powiatu i stanowi膮 1 % planowanych rocznych 艣rodk贸w na wynagrodzenia nauczycieli. Zasady zosta艂y pozytywnie zaopiniowane przez zwi膮zki zawodowe.
W sprawie przed艂u偶enia powierzenia stanowiska dyrektora plac贸wki o艣wiatowej. Na okres kolejnych 5 lat przed艂u偶ono powierzenie stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach Wandzie K艂odawskiej.
W sprawie og艂oszenia przetargu na dzier偶aw臋 alei drzew owocowych na odcinku drogi K艂odzino-Topolinek. Przedmiot przetargu stanowi膮 34 jab艂onie i jedna grusza, dzier偶awione na jeden rok. Cena wywo艂awcza to 175 z艂.
W sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009. Uchwa艂a zawiera wzory dokument贸w, jednolitych dla wszystkich jednostek organizacyjnych, kt贸re pos艂u偶膮 do planowania przysz艂orocznego bud偶etu.
W sprawie wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego za rok 2008. Informacja ta stanowi za艂膮cznik do projektu bud偶etu na rok przysz艂y.
W sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia i specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie remontu i adaptacji pomieszcze艅 na mieszkania chronione przy ul. M艂odych Technik贸w w Pyrzycach.
W sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Uchwa艂a dotyczy艂a wprowadzenia do bud偶etu przyznanych dotacji.

III.Podj臋to decyzje Zarz膮du:

W sprawie wniosku o dofinansowanie dzia艂alno艣ci Punktu Interwencji Kryzysowej dzia艂aj膮cym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Urz膮d Wojew贸dzki zapewni dofinansowanie jego dzia艂alno艣ci w takim samym wymiarze, jakie b臋dzie dofinansowanie powiatu. Zarz膮d przeznaczy艂 na ten cel 10 tys. z艂 dokonuj膮c przesuni臋cia 艣rodk贸w przeznaczonych na usamodzielnianie.
W sprawie wniosku o zwi臋kszenie planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na 2008 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie planu finansowego PCPR o 5 tys. z艂
W sprawie wniosku o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Potrzeba zwi臋kszenia planu wydatk贸w wynika艂a z decyzji o przyznaniu pracownikom dodatku trudno艣ciowego. W trakcie tworzenia bud偶etu powiatu zwi膮zki zawodowe wynegocjowa艂y 5 % podwy偶k臋 tego dodatku.
W sprawie zatwierdzenia wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Starosta zwr贸ci艂 uwag臋 na pozytywne aspekty pracy dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego i zaproponowa艂 podniesienie wysoko艣ci dodatku o 5 %. Zarz膮d przyj膮艂 t臋 propozycj臋. Zatwierdzono nast臋puj膮ce dodatki: dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 - 40 %, dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU - 40 %, dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego - 45 %, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 30 %, dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego - 30 % wynagrodzenia zasadniczego na okres od 1 lipca 2008 r. do 30 wrze艣nia 2008 r.
W sprawie wniosku o przeznaczenie jednego budynku internatu Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU na siedzib臋 Inspektoratu Weterynarii. Powiatowy Lekarz Weterynarii wyst膮pi艂 z wnioskiem o udost臋pnienie pomieszcze艅 w jednym ze skrzyde艂 internatu Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Obecnie to skrzyd艂o jest wy艂膮czone z u偶ytku. Dodatkowe pomieszczenia potrzebne s膮 Inspektoratowi, gdy偶 obecnie zajmowany budynek jest zbyt ma艂y i nie zaspokaja potrzeb zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 Inspektoratu. Inspektorat nie zajmie ca艂ego budynku internatu, dlatego wskazane jest umieszczenie w nim innych instytucji. Zarz膮d zawar艂 porozumienie z Inspektoratem w sprawie wydzielenia i udost臋pnienia pomieszcze艅.
W sprawie wniosku o zatwierdzenie protoko艂u z post臋powania przetargowego na wykonanie zespo艂u boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu "Orlik 2012". W zwi膮zku z tym, 偶e najta艅sza oferta by艂a wy偶sza od kwoty przeznaczonej na ten cel komisja zaproponowa艂a uniewa偶nienie przetargu. Ustalenia pomi臋dzy powiatem, wojew贸dztwem i ministerstwem dotyczy艂y koszt贸w budowy w kwocie 1 mln z艂. Najta艅sza oferta to blisko 1,3 mln. z艂. Zarz膮d bior膮c pod uwag臋 wzrost koszt贸w przy ewentualnym przesuni臋ciu inwestycji na rok nast臋pny oraz mo偶liwo艣ci wprowadzenia zmian w projekcie obni偶aj膮cych koszt budowy zdecydowa艂 zatwierdzi膰 przetarg i rozpocz膮膰 realizacj臋 inwestycji. Przetarg wygra艂a firma "Presti偶e" ze Szczecina.
W sprawie wniosku o przeznaczenie dodatkowej kwoty 12 tys. z艂 na sfinansowanie podzia艂u dzia艂ek znajduj膮cych si臋 za internatem Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w celu ich sprzeda偶y. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
W sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obr臋bu geodezyjnego Nr 4, 7, 12 miasta Pyrzyce oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr臋bie geodezyjnym Nr 9 miasta Pyrzyce.
W sprawie porozumienia z Gmin膮 Bielice na wsp贸艂finansowanie remontu drogi powiatowej w miejscowo艣ci Nowe Chrapowo. Na mocy tego porozumienia Powiat przeka偶e w roku 2008 Gminie Bielice dotacj臋 celow膮 w wysoko艣ci 50 tys. z艂.
W sprawie porozumienia z Gmin膮 Bielice na wsp贸艂finansowanie budowy chodnika w ci膮gu drogi powiatowej B臋dgoszcz-Chab贸wko. Na mocy tego porozumienia Powiat przeka偶e Gminie Bielice dotacj臋 celow膮 w wysoko艣ci do 90 tys. z艂.
W sprawie porozumienia z Gmin膮 Lipiany na wsp贸艂finansowanie inwestycji przebudowa ulicy Okrzei w mie艣cie Lipiany. Na mocy tego porozumienia Powiat i Gmina przeznacz膮 w roku 2008 po 50 % kwoty koszt贸w szacowanych na 200 tys. z艂. Generalnym inwestorem b臋dzie Zarz膮d Dr贸g Powiatowych.
W sprawie porozumienia z Gmin膮 Pyrzyce na wsp贸艂finansowanie inwestycji remont chodnika w miejscowo艣ci Krzemlin. Na mocy tego porozumienia Powiat i Gmina przeznacz膮 w roku 2008 kwoty w wysoko艣ci po 60 tys. z艂. Generalnym inwestorem b臋dzie Zarz膮d Dr贸g Powiatowych.
W sprawie porozumienia z Gmin膮 Warnice na wsp贸艂finansowanie inwestycji remont chodnika w miejscowo艣ci Re艅sko. Na mocy tego porozumienia Powiat i Gmina przeznacz膮 w roku 2008 kwoty w wysoko艣ci po 80 tys. z艂. Generalnym inwestorem b臋dzie Zarz膮d Dr贸g Powiatowych.
W sprawie porozumienia z Gmin膮 Przelewice na wsp贸艂finansowanie inwestycji budowa chodnik贸w w miejscowo艣ci Kosin. Na mocy tego porozumienia Powiat przeka偶e Gminie Przelewice dotacj臋 celow膮 w wysoko艣ci 80 tys. z艂.
W sprawie ustalenia wysoko艣ci wynagrodzenia dodatkowego dyrektorowi Szpitala Powiatowego i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego za I kwarta艂 2008 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przyznanie dodatkowego wynagrodzenia w pe艂nej wysoko艣ci.
W sprawie zatwierdzenia planu finansowego Szpitala Powiatowego na I p贸艂rocze 2008 r.
W sprawie zatwierdzenia planu finansowego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego na rok 2008 r.
W sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko kierownicze w Powiatowym O艣rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Z ko艅cem bie偶膮cego roku obecny kierownik PODGiK odchodzi na emerytur臋.
W sprawie wniosku o zwi臋kszenie planu dochod贸w Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Jednostka wypracowa艂a dochody wy偶sze od planowanych. Uzyskane 艣rodki b臋d膮 wykorzystane na zakup nowego sprz臋tu - skraplarki do emulsji i urz膮dzenia do malowania pas贸w na jezdni.
W sprawie wniosku o rozszerzenie sieci kamer TV do monitoringu miasta Pyrzyce op艂acanych przez Starostwo Powiatowe o jedn膮 kamer臋 obrotow膮. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na uj臋cie w projekcie bud偶etu powiatu na rok 2009 funduszy na monta偶 i utrzymanie jeszcze jednej kamery obrotowej w rejonie Placu Wolno艣ci. Lokalizacja kamery powinna pozwoli膰 na monitorowanie nieruchomo艣ci b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 powiatu.
W sprawie wniosku Komendanta Powiatowego Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach o zwrot wydatk贸w poniesionych na zakup materia艂贸w p臋dnych i smar贸w z tytu艂u zwi臋kszenia ilo艣ci zdarze艅 na terenie powiatu. Liczba po偶ar贸w w stosunku do roku poprzedniego wzros艂a o ponad 72 %, a liczba interwencji o 48 %. Spowodowa艂o to nieplanowany wzrost wydatk贸w. Sytuacja ta nosi ju偶 znamiona sytuacji kryzysowej i kwalifikuje si臋 do uj臋cia w ramach finansowania z rezerwy celowej na zarz膮dzanie kryzysowe. Zarz膮d przeznaczy艂 z rezerwy 5聽600 z艂 na wnioskowany cel.
W sprawie przekazania nieruchomo艣ci w trwa艂y zarz膮d na rzecz Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dotychczas w trwa艂ym zarz膮dzie znajdowa艂o si臋 85,7 % nieruchomo艣ci. Reszta by艂a w艂asno艣ci膮 Marsza艂ka Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego. Odkupienie od Marsza艂ka jego udzia艂贸w spowodowa艂o, 偶e ca艂a nieruchomo艣膰 jest w艂asno艣ci膮 powiatu. Decyzj膮 Zarz膮du Powiatu oddano w trwa艂y zarz膮d O艣rodka pozosta艂e 14,3 % nieruchomo艣ci.

IV.Przyj臋to informacje:

Informacja o wydanych skierowaniach do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.
Informacja o sytuacji Szpitala Powiatowego, Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji oraz Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego.
Ochrona 艣rodowiska na terenie powiatu pyrzyckiego, zagro偶enia i podejmowane dzia艂ania w celu ich wyeliminowania.
Informacja o pozyskiwaniu przez Starostwo oraz jednostki organizacyjne funduszy Unii Europejskiej, programy, do kt贸rych przyst膮piono.
Dzia艂alno艣膰 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych.
Realizacja bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za I p贸艂rocze 2008.
Podsumowanie letniego wypoczynku m艂odzie偶y.
Stan bazy plac贸wek o艣wiatowych po okresie wakacyjnym.
Wspieranie os贸b niepe艂nosprawnych, wsp贸艂praca PSOUU Ko艂o w Pyrzycach. Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej. Funkcjonowanie OREW w Nowielinie.
Informacja o wynikach kontroli wewn臋trznej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
Informacja o wynikach kontroli wewn臋trznej w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedziba w 呕abowie.
Informacja o wynikach kontroli wewn臋trznej w Powiatowym Urz臋dzie Pracy.
Sprawozdanie realizacji planu kontroli wewn臋trznych za I p贸艂rocze 2008 r.
Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w I kwartale 2008 r.
Informacja o stanie finansowym SPZOZ w Pyrzycach w likwidacji.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

19 czerwca
Fina艂 V Edycji Konkursu Ekologicznego "Szukaj Rady na Odpady z PPK Pyrzyce".
Spotkanie w sprawie organizacji Diecezjalno-Powiatowych Uroczysto艣ci Do偶ynkowych.
20 czerwca
Uroczysto艣ci zako艅czenia roku szkolnego 2007/2008 w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU, w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym, w Zespole Szk贸艂 Nr 1.
Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego.
24 czerwca
Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego.
25 czerwca
Prezentacja Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Meklemburgii-Pomorze Przednie.
Szkolenie z ustawy o samorz膮dzie w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Lipianach.
Posiedzenie Rady Spo艂ecznej Szpitala Powiatowego.
26 czerwca
Spotkanie z Wojewod膮 Zachodniopomorskim na temat aktualnej sytuacji w Domach Pomocy Spo艂ecznej na terenie wojew贸dztwa.
Spotkanie z redaktorem wydawnictwa "Kto jest kto?" Pani膮 Iren膮 Abrys.
28 czerwca
M艂odzie偶owe Zawody dru偶yn po偶arniczych OSP.
I Przelewickie Dni Folwarku.
"艢wi臋to Trzech D臋b贸w" w Liniach.
Jubileusz 5-lecia zespo艂u wokalnego "Seniorita".
30 czerwca
Spotkanie z redaktorem naczelnym Magazynu "Obserwator".
4 lipca
Posiedzenie Konwentu Starost贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Ko艂obrzegu.
5 lipca
Festyn rodzinny w Okunicy.
9 lipca聽
Spotkanie z Marsza艂kiem Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego W艂adys艂awem Husejko na temat mo偶liwo艣ci wsparcia projekt贸w ze 艣rodk贸w UE na lata 2007-2013.
12 lipca
IV Piknik Militarny - Zlot motocykli i pojazd贸w militarnych w Lipianach
I Letni Festiwal Kulinarny pn. "Swojskie jad艂o" w Siemczynie.
Jubileusz 60-lecia powstania Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w 呕abowie.
16 lipca
Spotkanie z Marsza艂kiem Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego W艂adys艂awem Husejko w zwi膮zku z organizacj膮 pierwszego Zachodniopomorskiego Kongresu Odnowy Wsi.
18 lipca
Spotkanie z Prezesem Sp贸艂dzielczej Agrofirmy Witkowo Marianem Ilnickim z okazji Jubileuszu 50-lecia pe艂nienia funkcji prezesa.
19 lipca
XXIII Piknik Eterowy - Lipiany 2008.
Uroczysto艣膰 otwarcia Wytw贸rni Mas Bitumicznych w Przydar艂owie.
25 lipca
Spotkanie z kierownikiem Zespo艂u "Prz膮艣niczka" z okazji pierwszej rocznicy dzia艂alno艣ci zespo艂u.
Uroczysto艣ci z okazji 艢wi臋ta Policji.
28 lipca
Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
Spotkanie z Marsza艂kiem Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego W艂adys艂awem Husejko w zwi膮zku z organizacj膮 pierwszego Zachodniopomorskiego Kongresu Odnowy Wsi.
6 sierpnia
Spotkanie z Iren膮 艁uck膮 dyrektorem Zachodniopomorskiego O艣rodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
9 sierpnia
XXII Turniej Pi艂karski Oldboj贸w im. Kazimierza Niewiadomskiego na stadionie miejskim w Pyrzycach.
16 sierpnia
35-lecie Klubu Oficer贸w Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Pyrzycach.
Otwarcie Wiejskiego Domu Kultury wraz z remiz膮 stra偶ack膮 w Za艂臋偶u.
Jubileusz 15-lecia powstania Kopalni Kruszyw "POL-BETON" w Za艂臋偶u.
18 sierpnia
Spotkanie z Iren膮 艁uck膮 dyrektorem Zachodniopomorskiego O艣rodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
20 sierpnia
Szkolenie "Przygotowanie SP ZOZ do przekszta艂cenia w sp贸艂k臋. Obecny stan prawny i planowane rozwi膮zania systemowe" w dniach 20-22 sierpnia w Jastrz臋biej G贸rze.
21 sierpnia
Spotkanie organizacyjne Diecezjalno-Powiatowych uroczysto艣ci do偶ynkowych.
22 sierpnia
IV Turniej Miast Lipiany - Wietzendorf.
23 sierpnia
II Letni Turniej Pi艂ki Siatkowej M臋偶czyzn o Puchar Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Pyrzycach w Gi偶ynie.
24 sierpnia
Do偶ynki Gminne w Lipianach.
26 sierpnia
Odbi贸r techniczny Parkingu przy Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
Wizytacja obozu sportowego w G艂ucho艂azach.
27 sierpnia
Spotkanie konsultacyjne z Jerzym Markiem Olechem Przewodnicz膮cym Rady Powiatu Pyrzyckiego.
28 sierpnia
XXX Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
30 sierpnia
Wakacyjny Festyn Rodzinny w Turzu.
Do偶ynki Gminno-Parafialne w Obrytej.
Rodzinny Festyn Integracyjny w 呕ukowie.
31 sierpnia
Do偶ynki Diecezjalno-Powiatowe w Pyrzycach.
1 wrze艣nia
Rozpocz臋cie roku szkolnego 2008-2009 w Zespole Szk贸艂 Nr 1, Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU oraz w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
Rozpocz臋cie roku szkolnego oraz w otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Przelewicach.
Obchody 69 rocznicy rozpocz臋cia II Wojny 艢wiatowej.
5 wrze艣nia
Uroczysto艣膰 otwarcia wystawy "Meklemburczycy w ruchu oporu przeciwko dyktaturze narodowo-socjalistycznej w latach 1939-1945" w Ogrodzie Dendrologicznym Przelewicach.
6 wrze艣nia
Otwarcie Mistrzostw Okr臋gu Szczeci艅skiego Spo艂ecznych Stra偶y W臋dkarskich na zbiorniku Sicina.
Do偶ynki Gminne w Str贸偶owie.
Do偶ynki Gminne w Starym Chrapowie.
Obchody 60-lecia OSP Przelewice.
Piknik Firmowy Europa Systems w 呕abowie.
10 wrze艣nia
Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
11 wrze艣nia
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
12 wrze艣nia
Walne Zgromadzenie Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Bornem Sulinowie.
Spotkanie "Z艂ota Polska Jesie艅" w Domu Pomocy Spo艂ecznej w 呕abowie.
13 wrze艣nia
XXI Barzkowickie Targi Rolne "Agro Pomerania".
15 wrze艣nia
Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa.
16 wrze艣nia
Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-09-30 08:25:16
Data ostatniej modyfikacji : 2008-09-30 08:25:16
Liczba wy艣wietle艅 : 2723licznik odwiedzin: 13419172