logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2006-2010
Uchwa艂a Nr XVI/81/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie ustalenia zasad wyp艂aty i wysoko艣ci diet dla radnych Rady Powiatu Pyrzyckiego


Uchwa艂a Nr XVI/81/08
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie ustalenia zasad wyp艂aty i wysoko艣ci diet dla radnych
Rady Powiatu Pyrzyckiego

Na podstawie art. 21 ust. 4, 4a i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym ((t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001r. z p贸藕. zm. z 2002 roku: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz.1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r.: Dz. U. Nr 173 poz. 1218) art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kszta艂towaniu wynagrodze艅 w pa艅stwowej sferze bud偶etowej oraz zmianie niekt贸rych ustaw (Dz. U. Nr 110 poz. 1255 z p贸藕niejszymi zmianami) oraz 搂 3 pkt 2 Rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysoko艣ci diet przys艂uguj膮cych radnemu powiatu (Dz. U. Nr 61 poz. 709), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1
1. Ustala si臋 miesi臋czn膮 diet臋 dla radnych Rady Powiatu Pyrzyckiego w odniesieniu do maksymalnej miesi臋cznej wysoko艣ci diety przys艂uguj膮cej radnemu zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, w nast臋puj膮cy spos贸b::

1) 95% dla radnego pe艂ni膮cego funkcj臋 przewodnicz膮cego Rady Powiatu.

2) 75% dla radnego pe艂ni膮cego funkcj臋 cz艂onka Zarz膮du Powiatu.

3) 55 % dla radnego pe艂ni膮cego funkcj臋:
a) wiceprzewodnicz膮cego Rady Powiatu,
b) przewodnicz膮cego sta艂ej komisji Rady Powiatu,
c) przewodnicz膮cego dora藕nej komisji Rady Powiatu w okresie
jej dzia艂ania.

4) 45% dla radnych nie pe艂ni膮cych powierzonych funkcji b臋d膮cymi cz艂onkami dw贸ch komisji Rady Powiatu.

5) 35% dla radnych nie pe艂ni膮cych powierzonych funkcji b臋d膮cymi cz艂onkami jednej komisji Rady Powiatu.

6) 25% dla radnych nie pe艂ni膮cych powierzonych funkcji nie b臋d膮cymi cz艂onkami komisji Rady Powiatu.

7) 10% dodatkowo dla radnego b臋d膮cego cz艂onkiem dora藕nej komisji Rady Powiatu w okresie jej dzia艂ania z wy艂膮czeniem przewodnicz膮cego rady.

2. Dieta nie przys艂uguje radnemu pe艂ni膮cemu odp艂atnie funkcj臋 cz艂onka Zarz膮du Powiatu.
3. Kwoty diet naliczonych zgodnie z ust. 1 wyp艂aca si臋 pierwszego roboczego dnia miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, za kt贸ry przys艂uguje przelewem na rachunek.
4. Kwot臋 diety zaokr膮gla si臋 do pe艂nych z艂otych w ten spos贸b, 偶e kwot臋 0,49 pomija si臋, a kwot臋 od 0,50 zaokr膮gla si臋 do pe艂nego z艂otego.

搂 2
W przypadku wykonywania kilku funkcji przys艂uguje tylko jedna wy偶sza dieta.

搂 3
1. Obecno艣膰 radnego na sesji, posiedzeniu komisji Rady Powiatu lub na posiedzeniu Zarz膮du Powiatu ustala si臋 na podstawie podpisu radnego na li艣cie obecno艣ci.

2. Nieobecno艣膰 podczas posiedzenia sesji, posiedzenia komisji Rady Powiatu, posiedzenia Zarz膮du Powiatu powoduje zmniejszenie kwoty nale偶nej radnemu diety okre艣lonej zgodnie z 搂 1 ust. 1 o 10% za ka偶d膮 nieobecno艣膰.

3. Zmniejszenie diety nie dotyczy radnego delegowanego w zwi膮zku z pe艂nieniem mandatu.

搂 4
1. W przypadku powo艂ania (wyboru) lub odwo艂ania z pe艂nionej funkcji
lub cz艂onkostwa w komisji Rady Powiatu diet臋 nalicza si臋 w wysoko艣ci proporcjonalnej do ilo艣ci dni pe艂nienia funkcji lub cz艂onkostwa w komisji
w danym miesi膮cu.

2. Zasady okre艣lone w ust. 1 stosuje si臋 odpowiednio przy naliczaniu diet radnych za miesi膮c, w kt贸rym rozpoczyna si臋 lub ko艅czy kadencja Rady Powiatu.

搂 5
Traci moc Uchwa艂a Nr II/14/02 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia
18 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych.

搂 6
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 1 maja 2008 r.PRZEWODNICZ膭C RADY

JERZY MAREK OLECH


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-05-08 07:41:59
Data ostatniej modyfikacji : 2008-05-08 07:41:59
Liczba wy艣wietle艅 : 2269licznik odwiedzin: 11429182