logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2006-2010
Uchwa艂a Nr 7/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.

w sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Czernicach, regulaminu komisji konkursowej i powo艂ania jej sk艂adu

Uchwa艂a Nr 7/2007
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 11 kwietnia 2007 r.


w sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Czernicach, regulaminu komisji konkursowej i powo艂ania jej sk艂adu


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w zwi膮zku z art. 112 ust. 7, art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz 搂 30 ust. 1 rozporz膮dzenia Ministra Polityki Spo艂ecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie plac贸wek opieku艅czo wychowawczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 37, poz. 331) uchwala si臋, co nast臋puje:

搂 1.

1.Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego og艂asza konkurs na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Czernicach.
2.Tre艣膰 og艂oszenia stanowi za艂膮cznik nr 1 do niniejszej uchwa艂y.
3.Og艂oszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Czernicach zostanie zamieszczone w Powiatowym Urz臋dzie Pracy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach oraz na stronie BIP Powiatu Pyrzyckiego.

搂 2.

1.Powo艂uje si臋 Komisj臋 Konkursow膮 w nast臋puj膮cym sk艂adzie:
1)Jaros艂aw Stankiewicz - przewodnicz膮cy,
2)Anna Drewniak - cz艂onek,
3)Mariusz Marek Przybylski - cz艂onek,
4)Barbara Sykucka - cz艂onek,
5)Anna 呕uk - cz艂onek.
2.Komisja przeprowadzi post臋powanie konkursowe na podstawie regulaminu stanowi膮cego za艂膮cznik nr 2 do niniejszej uchwa艂y.

搂 3.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Przewodnicz膮cemu Komisji Konkursowej.

搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

Zarz膮d Powiatu :

Wiktor To艂oczko ...............................
Jaros艂aw Stankiewicz ...............................
Marek Mazur ...............................
Ireneusz Paw艂owski ...............................
Edward Sad艂owski ...............................
Za艂膮cznik Nr 1 do uchwa艂y Nr 7/2007
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 11 kwietnia 2007 r.
OG艁OSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA DOMU DZIECKA W CZERNICACH


1.Wymagania niezb臋dne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych,
c)korzystanie z pe艂ni praw obywatelskich,
d)niekaralno艣膰 za przest臋pstwa pope艂nione umy艣lnie,
e) stan zdrowia pozwalaj膮cy na zatrudnienie na wymienionym stanowisku pracy,
f) wykszta艂cenie wy偶sze magisterskie na kierunku:
pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia lub
w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opieku艅czo-wychowawczej albo
na innym kierunku uzupe艂nione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji,
g) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy spo艂ecznej,
h) 5-letni sta偶 pracy, w tym co najmniej 3-letni sta偶 pracy w plac贸wce opieku艅czo-wychowawczej,
i) nienaganny przebieg dotychczasowej pracy zawodowej.

2.Wymagania dodatkowe:
a) znajomo艣膰 obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa z zakresu: pomocy spo艂ecznej, finans贸w oraz post臋powania administracyjnego,
b) predyspozycje osobowo艣ciowe: umiej臋tno艣膰 zarz膮dzania zasobami ludzkimi, kreatywno艣膰, odpowiedzialno艣膰, sumienno艣膰, dyspozycyjno艣膰, kultura osobista.

3.Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:
a) kreowanie polityki Domu,
b) reprezentowanie Domu na zewn膮trz,
c)podejmowanie jednoosobowo decyzji dotycz膮cych funkcjonowania Domu,
d)dysponowanie 艣rodkami okre艣lonymi w planie finansowym Domu i ponoszenie
odpowiedzialno艣ci za ich prawid艂owe wykorzystanie,
e) wykonywanie czynno艣ci pracodawcy w stosunku do os贸b zatrudnionych w Domu,
f) organizowanie pracy w Domu i sprawowanie nadzoru nad realizacj膮 zada艅,
g) okre艣lanie i wdra偶anie struktury organizacyjnej Domu.

4.Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) 偶yciorys,
c)potwierdzone kserokopie 艣wiadectw pracy,
d)potwierdzone kserokopie dyplom贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie,
e) potwierdzone kserokopie za艣wiadcze艅 o uko艅czonych kursach, szkoleniach, referencje,
f) o艣wiadczenia kandydata o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel贸w rekrutacji,
g) o艣wiadczenie kandydata o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych i o niekaralno艣ci za przest臋pstwa pope艂nione umy艣lnie,
h) orygina艂 kwestionariusza osobowego,
i)za艣wiadczenie lekarskie o przydatno艣ci do wykonywania danego stanowiska,
j) koncepcja pracy na danym stanowisku.

Wymagane dokumenty nale偶y sk艂ada膰 do 7 maja 2007 r. do godz. 15:30, decyduje data wp艂ywu w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w zamkni臋tej kopercie z dopiskiem ,,Nab贸r na wolne stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Czernicach''.
Na adres:
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
ul. Lipia艅ska 4
74-200 Pyrzyce

Kandydaci zakwalifikowani, zostan膮 powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 do Starostwa po wy偶ej wskazanym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru b臋dzie umieszczona w BIP i na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.
Za艂膮cznik Nr 2 do uchwa艂y Nr 7/2007
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 11 kwietnia 2007 r.
REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA DOMU DZIECKA W CZERNICACH


Rozdzia艂 I Postanowienia wst臋pne

搂 1.
Regulamin okre艣la tryb i zasady pracy Komisji Konkursowej, zwanej dalej Komisj膮.

搂 2.
Komisja rozpoczyna prac臋 niezw艂ocznie po up艂ywie terminu sk艂adania ofert dotycz膮cych udzia艂u w konkursie.

Rozdzia艂 II Postanowienia organizacyjne

搂 3.
Prac膮 komisji kieruje jej Przewodnicz膮cy.

搂 4.
Komisja na pierwszym posiedzeniu ustala zasady organizacyjne zwi膮zane z obs艂ug膮 komisji oaz okre艣la terminarz swej pracy wskazuj膮c termin zako艅czenia post臋powania konkursowego i og艂oszenia wyniku konkursu.
搂 5.
1.Uchwa艂y Komisji s膮 wa偶ne, je偶eli w posiedzeniu Komisji bierze udzia艂 co najmniej 2/3 jej sk艂adu.
2.Uchwa艂y Komisji zapadaj膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w, w g艂osowaniu jawnym, z zastrze偶eniem 搂 10 ust. 2 i 3.
3.W przypadku r贸wnej liczby g艂os贸w rozstrzyga g艂os Przewodnicz膮cego Komisji.

Rozdzia艂 III Tryb i zasady pracy Komisji

搂 6.
Konkurs odbywa si臋 dwuetapowo.
搂 7.
1.W pierwszym etapie konkursu cz艂onkowie Komisji zapoznaj膮 si臋 z dokumentami z艂o偶onymi przez kandydat贸w i orzekaj膮, czy kandydaci spe艂niaj膮 formalne kryteria, okre艣lone przepisami prawa oraz okre艣lone przez Zarz膮d Powiatu.
2.Kandydaci nie odpowiadaj膮cy kryteriom, o kt贸rych mowa w ust. 2 powiadamiani s膮 o niedopuszczeniu do drugiego etapu post臋powania konkursowego.
搂 8.
1.Drugi etap konkursu polega na ocenie merytorycznej kandydat贸w, wynikaj膮cej z rozm贸w kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez Komisj臋.
2.W trakcie rozm贸w kwalifikacyjnych kandydaci przedstawiaj膮 swoje programy kierowania plac贸wk膮 oraz odpowiadaj膮 na pytania cz艂onk贸w Komisji.
3.Celem rozm贸w kwalifikacyjnych jest poznanie predyspozycji i umiej臋tno艣ci kandydat贸w do prawid艂owego prowadzenia plac贸wki.
搂 9.
Po zako艅czeniu post臋powania kwalifikacyjnego o jakim mowa w 搂 8 Komisja wy艂ania kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka.
搂 10.
1.Ka偶dy z cz艂onk贸w Komisji dysponuje jednym g艂osem.
2.G艂osowanie w celu wy艂onienia kandydata na dyrektora jest tajne.
3.Konkurs jest rozstrzygni臋ty, gdy jeden z kandydat贸w uzyska w g艂osowaniu bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣膰 oddanych g艂os贸w.
4.W przypadku, gdy 偶aden z kandydat贸w nie uzyska w g艂osowaniu bezwzgl臋dnej wi臋kszo艣ci g艂os贸w w pierwszej turze g艂osowania, Komisja przeprowadza drug膮 tur臋 g艂osowania, do kt贸rej przechodz膮 dwaj kandydaci z najwi臋ksz膮 liczb膮 g艂os贸w w pierwszej turze.
5.Je艣li druga tura g艂osowania nie wy艂oni zwyci臋zcy, konkurs uznaje si臋 za nierozstrzygni臋ty.
6.Konkurs uznaje si臋 za nierozstrzygni臋ty r贸wnie偶 w przypadku gdy:
a) do konkursu nie przyst膮pi 偶aden kandydat,
b) w dw贸ch turach g艂osowania nie zostanie wy艂oniony kandydat,
c)drugi etap nie b臋dzie m贸g艂 by膰 przeprowadzony z powod贸w formalnych.搂 11.
1.Z czynno艣ci komisji sporz膮dza si臋 protok贸艂 podpisany przez protokolanta i Przewodnicz膮cego Komisji.
2.Przewodnicz膮cy Komisji niezw艂ocznie przekazuje protok贸艂 wraz z dokumentacj膮 konkursow膮 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.
搂 12.
Cz艂onkowie Komisji s膮 zobowi膮zani do zachowania w tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniach komisji.

Rozdzia艂 IV Postanowienia ko艅cowe

搂 13.
Komisja ulega rozwi膮zaniu z dniem zako艅czenia post臋powania konkursowego, bez wzgl臋du na wynik tego post臋powania.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-04-13 08:21:27
Data ostatniej modyfikacji : 2007-04-13 13:10:12
Liczba wy艣wietle艅 : 4085

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  13.04.2007 07:21poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11401480