logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2002-2006
od 20 grudnia 2006 r. do 25 stycznia 2007 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 20 grudnia 2006 r. do 25 stycznia 2007 r.
Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 22 grudnia 2006 r.
2. 29 grudnia 2006 r.
3. 11 stycznia 2007 r.
4. 15 stycznia 2007 r.
5. 19 stycznia 2007 r.
I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu:

- W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2006.
- W sprawie ustalenia g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂a艅 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego na lata 2007-2010.
- W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
- W sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2007 roku.
- W sprawie Regulaminu okre艣laj膮cego tryb i kryteria przyznawania w 2007 roku nagr贸d dla nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek prowadzonych przez Powiat Pyrzycki.
- W sprawie odwo艂ania i powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Zak艂adzie Opieku艅czo-Leczniczym w Pyrzycach.
- W sprawie odwo艂ania i powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2006. Uchwa艂a wprowadzi艂a do bud偶etu 艣rodki pochodz膮ce z bud偶etu Unii Europejskiej. 艢rodki stanowi艂y refundacje zwi膮zane z wynagrodzeniem koordynator贸w projekt贸w zatrudnionych w Powiatowym Urz臋dzie Pracy.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2006. Uchwa艂a wprowadzi艂a zmiany plan贸w finansowych Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie zatwierdzenia wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych na okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatki w wysoko艣ciach:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 35%
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego 40%
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 30%
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego 15%
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU 50%
- W sprawie zatwierdzenia dodatku funkcyjnego dla dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatek funkcyjny w wysoko艣ci 50 % wynagrodzenia zasadniczego.
- W sprawie powo艂ania Punktu Konsultacyjnego na us艂ugi informacyjne dla Ma艂ych i 艢rednich Przedsi臋biorstw w Starostwie Powiatowym. Polska Agencja Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci realizuje projekt „Budowa sieci Punkt贸w konsultacyjnych w ramach Krajowego Systemu Us艂ug dla Ma艂ych i 艢rednich Przedsi臋biorstw. Wzi臋cie udzia艂u w tym projekcie daje mo偶liwo艣膰 utworzenia Punktu w Starostwie. Zarz膮du zgodzili si臋 na podj臋cie dzia艂a艅 w celu przyst膮pienia do projektu. Do czasu z艂o偶enia wniosku Zarz膮d zdecyduje o miejscu lokalizacji Punktu Konsultacyjnego.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na usuni臋cie drzew z pasa drogowego drogi powiatowej na odcinku Mechowo-Letnin. Drzewa niszcz膮 nawierzchni臋 drogi, ograniczaj膮 widoczno艣膰 i stanowi膮 zagro偶enie dla ruchu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na sporz膮dzenie nowego operatu szacunkowego i wniesienie odwo艂ania od decyzji przyznaj膮cej powiatowi odszkodowanie za nieruchomo艣ci przej臋te przez Skarb Pa艅stwa pod budow臋 drogi S 3. W operacie nie uwzgl臋dniono warto艣ci nawierzchni dr贸g. Uj臋cie tej warto艣ci w operacie znacz膮co podniesie warto艣膰 odszkodowania. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o sfinansowanie przez Zarz膮d zakupu sze艣ciu pomp infuzyjnych dla Szpitala Powiatowego. Na skutek wycofania z u偶ytku pomp na mocy zarz膮dzenia obowi膮zuj膮cego w ca艂ym kraju w szpitalu pozosta艂y tylko dwie pompy, a zgodnie ze standardami powinno ich by膰 28. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na udzielenie po偶yczki Szpitalowi na zakup sze艣ciu pomp i poleci艂 dyrektorowi Szpitala, aby zwr贸ci艂 si臋 do samorz膮d贸w gminnych w sprawie pomocy w zakupie ww. sprz臋tu.
- W sprawie zatwierdzenia zmiany w strukturze organizacyjnej zespo艂u kierowniczego Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Nowy dyrektor szko艂y zaproponowa艂 likwidacj臋 dw贸ch etat贸w kierowniczych i w to miejsce stworzenie stanowiska trzeciego wicedyrektora. Usprawni to organizacj臋 kierowania szko艂膮 oraz ograniczy koszty. Zarz膮d zatwierdzi艂 zmiany.
- W sprawie wyra偶enia zgody na zwolnienie dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU z tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru zaj臋膰 dydaktycznych. Nowy dyrektor jest w trakcie opracowywania i wdra偶ania program贸w naprawczych zwi膮zanych z trudn膮 sytuacj膮 szko艂y. Powinien mie膰 swobod臋 dzia艂ania w tym zakresie, dlatego odci膮偶enie go od pracy dydaktycznej jest zasadne. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na to zgod臋 na okres do 23 czerwca 2007 r.
- W sprawie zwolnienia wicedyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU, by艂ego kierownika Warsztat贸w szkolnych z tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru zaj臋膰 dydaktycznych. Kierownikowi Warsztat贸w obejmuj膮cemu funkcj臋 wicedyrektora zwi臋kszono zakres obowi膮zk贸w. Jednocze艣nie brakuje godzin dydaktycznych z przedmiot贸w zawodowych do podzia艂u pomi臋dzy zatrudnionych nauczycieli. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na okres do 23 czerwca 2007 r.,
- W sprawie wniosku o roz艂o偶enie na raty sp艂aty nale偶no艣ci za zaj臋cie pasa drogowego przez sklep w miejscowo艣ci Ryszewo. Jednorazowa roczna op艂ata stanowi znaczny wydatek, dlatego Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zap艂at臋 nale偶no艣ci za rok 2007 w czterech kwartalnych ratach.
- W sprawie przej艣cia wszystkich jednostek na ten sam rodzaj oprogramowania finansowego. Stworzy to jednolit膮 powiatow膮 platform臋 u艂atwiaj膮ca wszelki przep艂yw informacji finansowych. Zakup oprogramowania dla naszych jednostkach mo偶liwy jest na bardzo korzystnych warunkach, z rabatem 25 %, a nawet 50 % przy powieleniu programu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zakup oprogramowania SIGID dla wszystkich jednostek jeszcze w I p贸艂roczu 2007 r. i upowa偶ni艂 Skarbnika do dokonania zakup贸w.

IV. Przyj臋to informacje:

- W sprawie wydanych decyzji Starosty Pyrzyckiego o skierowaniu do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.
- W sprawie dzia艂alno艣ci Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku w 2006 roku.
- W sprawie dzia艂alno艣ci Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych i Agencji Rynku Rolnego.
- W sprawie stanu s艂u偶by zdrowia i opieki spo艂ecznej w Powiecie Pyrzyckim.
- W sprawie realizacji planu kontroli wewn臋trznych w II p贸艂roczu 2006 r.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-02-12 12:59:43
Data ostatniej modyfikacji : 2007-02-12 13:00:09
Liczba wy艣wietle艅 : 2817

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  12.02.2007 11:59poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13419082