logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 26/2006 z dnia 6 wrze艣nia 2006 r.PROTOK脫艁 NR 26/2006
z dnia 6 wrze艣nia 2006 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta zapozna艂 Zarz膮d z tre艣ci膮 pism, kt贸re w ostatnim czasie, a nawet w dniu dzisiejszym wp艂yn臋艂y do niego. Pisma zawiera艂y skargi na dzia艂alno艣膰 Agnieszki Odachowskiej dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. W艣r贸d skarg by艂y r贸wnie偶 informacje by艂ych pracownik贸w, potwierdzaj膮ce niew艂a艣ciwe traktowanie wychowank贸w i wychowawc贸w. Kontrola przep艂yw贸w kadrowych wykaza艂a, 偶e rzeczywi艣cie szybka rezygnacja wychowawc贸w z pracy w tej plac贸wce jest zjawiskiem powszechnym. Wp艂ywa na to nieprzyjazna atmosfera wywo艂ywana przez dyrektora.
Informacje o skargach dotar艂y r贸wnie偶 do Agnieszki Odachowskiej. Zwr贸ci艂a si臋 ona do Starosty z pro艣b膮 o pomoc w wyja艣nieniu zarzut贸w, kt贸re jej zdaniem s膮 nieprawdziwe.
Starosta przyzna艂, ze po lekturze skarg oraz po rozmowach przeprowadzonych z osobami maj膮cymi kontakt z Domem Dziecka got贸w by艂 zaproponowa膰 Zarz膮dowi odwo艂anie Agnieszki Odachowskiej ze stanowiska dyrektora. Zaproponowa艂 jednak, aby powo艂a膰 zesp贸艂, kt贸ry obiektywnie sprawdzi zasadno艣膰 zarzut贸w stawianych dyrektorowi Domu Dziecka.
W trakcie dyskusji Starosta zwr贸ci艂 uwag臋 na to, 偶e ju偶 wcze艣niej sygna艂y o niew艂a艣ciwym podej艣ciu dyrektora do wychowank贸w i wychowawc贸w dociera艂y do niego i do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W wielu przypadkach by艂a konieczna interwencja. Robert Betyna wyrazi艂 zdziwienie i przyzna艂, 偶e nic o takich zdarzeniach nie wie. Jego zdaniem Starosta powinien o takich faktach powiadomi膰 Zarz膮d. Zarzuci艂 te偶 kierownikowi PCPR bierno艣膰 w nadzorowaniu pracy Domu Dziecka i brak podj臋cia dzia艂a艅 pomimo nap艂ywaj膮cych informacji o z艂ym traktowaniu dzieci. Barbara Sykucka wyja艣ni艂a, 偶e wychowankowie zwracaj膮cy si臋 o pomoc zastrzegali sobie utrzymanie tego faktu w tajemnicy i brak by艂o formalnych podstaw do podj臋cia skutecznych dzia艂a艅.
Cz艂onkowie Zarz膮du zgodzili si臋 z tym, aby powo艂a膰 zesp贸艂. Ustalono, 偶e w jego sk艂ad wejd膮: Halina Korzeniewicz, jako przewodnicz膮cy, Barbara Sykucka, Marek Mariusz Przybylski, Ignacy Ma膰kowiak i Krzysztof Jastrz臋bski. Ustalono r贸wnie偶, 偶e w czasie post臋powania wyja艣niaj膮cego Agnieszka Odachowska nie powinna przebywa膰 w plac贸wce.
Zarz膮du podj膮艂 uchwa艂臋 w sprawie zawieszenia w pe艂nieniu obowi膮zk贸w dyrektora Domu Dziecka w Czernicach w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
O dalszych dzia艂aniach w tej sprawie Zarz膮d zadecyduje po zapoznaniu si臋 ze sprawozdaniem z pracy powo艂anego zespo艂u.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Zmiana polega na rozszerzeniu dzia艂alno艣ci o dwie dodatkowe poradnie - medycyny sportowej i rehabilitacyjnej. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Ryszard Grzesiak dyrektor Szpitala Powiatowego przedstawi艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci jednostki w okresie II kwarta艂u oraz w I p贸艂roczu 2006 r. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdania w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Iwona Zibrowska dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego przedstawi艂a sprawozdanie z dzia艂alno艣ci jednostki w okresie II kwarta艂u w I p贸艂roczu 2006 r. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdania w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na wniosek dyrektora Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej Zarz膮d przyzna艂 wynagrodzenie dodatkowe dyrektorom Szpitala i ZOL za II kwarta艂 2006 r. w pe艂nej wysoko艣ci.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zbycia 艣rodk贸w trwa艂ych b臋d膮cych na wyposa偶eniu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. 艢rodki trwa艂e, o warto艣ci 3 400 z艂, stanowi艂y wyposa偶enie gabinetu okulistycznego. Zarz膮du podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 wniosek o ustalenie warunk贸w wynagrodzenia nowo powo艂anego dyrektora PMOS. Proponuje si臋 wynagrodzenie zasadnicze jako ¾ etatu nauczyciela mianowanego tj. 1 306,50 z艂 oraz dodatek funkcyjny w wysoko艣ci 30 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatek motywacyjny 15 % wynagrodzenia zasadniczego. Zarz膮d zatwierdzi艂 wnioskowane warunki w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, 2 wstrzymuj膮ce si臋. Robert Betyna i Piotr Rybkowski wstrzymali si臋, gdy偶 we wniosku zabrak艂o informacji o wynagrodzeniu poprzednika.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o udzielenie pomocy finansowej w wysoko艣ci 65 tys. z艂 na budow臋 windy osobowej w Domu Pomocy Spo艂ecznej. Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e realizacja wniosku mog艂aby si臋 odby膰 tylko poprzez zwi臋kszenie deficytu. W obecnej sytuacji bud偶etu zwi臋kszenie deficytu jest praktycznie niemo偶liwe. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na przekazanie DPS-owi wnioskowanej kwoty w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 przydzielenia 艣rodk贸w na zwi臋kszenie zatrudnienia w Domu Pomocy Spo艂ecznej. Z tych samych powod贸w Zarz膮d, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za, nie wyrazi艂 zgody na przekazanie DPS-owi wnioskowanych 艣rodk贸w.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 ofert臋 realizacji zadania publicznego wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji na ten cel. Zwi膮zek Kombatant贸w RP i By艂ych Wi臋藕ni贸w Politycznych Ko艂o w Pyrzycach z艂o偶y艂 ofert臋 na realizacj臋 zadania publicznego. Oferta dotyczy艂a poparcia dzia艂a艅 spo艂ecznych Zwi膮zku Kombatant贸w RP i BWP w Pyrzycach. Zarz膮d Nie mo偶e og艂osi膰 konkursu na poparcie dzia艂alno艣ci konkretnego podmiotu. Program wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2006 w艣r贸d zada艅 priorytetowych nie ujmuje „podtrzymywania tradycji narodowej, piel臋gnowania polsko艣ci oraz rozwoju 艣wiadomo艣ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej”. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na og艂oszenie konkursu w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o realizacji planu modernizacji dr贸g. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 porozumienie w sprawie wsp贸艂finansowania przebudowy ul. Okrzei w Lipianach. Na mocy tego porozumienia Gmina Lipiany przeka偶e powiatowi dotacj臋 celow膮 na realizacje tej inwestycji w wysoko艣ci 50 tys. z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zawarcie porozumienia w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Wicestarosta poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e istnieje mo偶liwo艣膰 uzyskania z Urz臋du Wojew贸dzkiego dofinansowania w wysoko艣ci 50 % na inwestycje zwi膮zane z popraw膮 bezpiecze艅stwa na drogach powiatowych. Nale偶y skorzysta膰 z tej mo偶liwo艣ci. Kwalifikuje si臋 tu zadanie modernizacji drogi i budowy chodnika wzd艂u偶 niebezpiecznego odcinka drogi w Ryszewku. R贸wnie偶 Burmistrz Pyrzyc deklarowa艂 sw贸j udzia艂 w realizacji tego zadania. Dobrze by艂oby mie膰 potwierdzenie tej deklaracji. Wst臋pnie konieczne jest opracowanie koncepcji i oszacowanie koszt贸w inwestycji. Przed zakwalifikowaniem zadania do realizacji nie jest wymagany projekt. Najistotniejszym warunkiem uzyskania dofinansowania jest posiadanie uregulowanego stanu prawnego dzia艂ek pod drogami. Dlatego konieczne, aby Zarz膮d Dr贸g Powiatowych przygotowa艂 dokumentacje w celu przej臋cia dzia艂ek pod drogami, na kt贸rych chcemy realizowa膰 inwestycje.
Do Zarz膮du Dr贸g Powiatowych skierowano r贸wnie偶 wnioski w sprawie doko艅czenia koszenia poboczy dr贸g, kt贸rymi dzieci z Trzeborza chodz膮 do szko艂y oraz naprawienia barierki mostu na ulicy My艣liborskiej w Lipianach.
Piotr Rybkowski zauwa偶y艂, 偶e nic nie dzieje si臋 na drodze do Za艂臋偶a. Nie wykonano pomiar贸w obci膮偶enia, nie wykonano oznakowania przej艣膰 dla pieszych. Starosta wyja艣ni艂, 偶e pomiar obci膮偶enia wykonuje si臋 tylko raz w roku bezpo艣rednio po sezonie zimowym. W sprawie remontu drogi zaplanowane jest spotkanie z dyrektorem kopalni.

Ad. 6.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 w sprawie kontroli wewn臋trznej w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady komisji i sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- Dzia艂ania powiatu w zakresie kultury i ochrony d贸br kultury;
- Dzia艂alno艣膰 Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Wydzia艂u Architektury i Budownictwa;
- Wspieranie os贸b niepe艂nosprawnych, wsp贸艂praca z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym ko艂o w Pyrzycach;
- Om贸wienie realizacji zada艅 ograniczaj膮cych skutki niepe艂nosprawno艣ci – Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej w Nowielinie;
- Funkcjonowanie O艣rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie;
- Realizacja bud偶et贸w plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat.
Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
Pyrzyce, dnia 6 wrze艣nia 2006 r. 5...........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-09-11 14:51:01
Data ostatniej modyfikacji : 2006-09-11 14:51:01
Liczba wy艣wietle艅 : 2572licznik odwiedzin: 13394768